2019

Дарувальники

Рукавіцин Ігор Анатолійович, приватний нотаріус, краєзнавець, член НСКУ, автор ряду книг з історії Кривого Рогу та України, колекціонер, дослідник, організатор міських і обласних виставок.

кривой Рог

Кривий Ріг крізь об’єктив німецького солдата (1941–1944 рр.) : [фотоальбом] / [авт.-упоряд.: І. А. Рукавіцин, В. В. Стецкевич]. – Київ : Фенікс, 2019. – 200 с. : іл., фот. – Назва у вих. відом. : Kriwoj Rog im Objektiv des deutschen Soldaten (1941–1944). – Текст нім., укр. – ІSBN 978-966-136-654-0.

Альбом зібраний з 207 репродукцій з німецьких фотоальбомів та архівів – аматорських фотографій, зроблених німецьким офіцерами та солдатами, які окупували Кривий Ріг у роки Другої світової.


Лазаров Генадій Борисович, краєзнавець, підполковник авіаційної служби у відставці.

ЛазаровЛазаров Г. Б.  Селище Карнаватка. Історія та сучасність / Г. Б. Лазаров. – Кривий Ріг : [б. и.], 2019. – 246 с. – (Історія криворізьких селищ).

Нариси «Селище Карнаватка. Історія та сучасність» – це неофіційна історія частини Криворіжжя з перших років її існування до сьогодення.

Робота містить цікаві історичні факти, спогади очевидців (у тому числі  – рідних автора), які лягли в основу нарисів, відомості з краєзнавчої літератури, фотоматеріали, надані теперішніми та колишніми мешканцями Карнаватки, тощо.

Нариси адресовані широкій читацькій аудиторії, але насамперед тим, хто хоче ближче ознайомитися з історією селища Карнаватки та його мешканцями, які прославили свою малу Батьківщину.


Кафедра підземної розробки родовищ корисних копалин

визначенняКалініченко В. О.  Визначення параметрів підземної розробки рудних родовищ : [підручник для вишів] / В. О. Калініченко, М. І. Ступнік, М. Б. Федько ; [М-во освіти і науки України, КНУ]. – Кривий Ріг : [б. в.], 2019. – 279 с.

У підручнику викладено методику визначення техніко-економічних параметрів основних виробничих процесів і систем розробки у цілому, які застосовують при підземній розробці рудних родовищ, а також методики визначення параметрів виймальних одиниць та вибору й оптимізації рішень, що приймаються.

Для студентів ВНЗ гірничого профілю.


Сінчук Олег Миколайович, доктор технічних наук, професор, зав. кафедри автоматизованих електромеханічних систем в промисловості та транспорті Криворізького національного університету.

козакевич

Діагностика електронних пристроїв : навч. посіб. / І. А. Козакевич, І. О. Сінчук, В. О. Федотов, І. В. Касаткіна. – Кривий Ріг : Щербатих О. В., 2019. – 112 с. – ISBN 978-617-639-243-9.

У навчальному посібнику узагальнено основні розділи технічної діагностики електронних пристроїв та систем. Розглянуто технічні, методичні й організаційні питання щодо її реалізації, а також представлені методи обробки та верифікації отриманих даних.

Рекомендовано для студентів закладів вищої освіти короткого (молодший бакалавр), першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів спеціальності 171 – Електроніка, які займаються розробкою та проектуванням сучасних систем.

сінчук 001

Основи теорії надійності електронних систем : навч. посіб. / О. М. Сінчук, І. А. Козакевич, Ю. Б. Філіпп, Ю. Г. Осадчук. – Кривий Ріг : Щербатих О. В., 2019. – 98 с. – ISBN 978-617-639-242-2.

У навчальному посібнику узагальнено основні розділи теорії надійності електронних систем.

Рекомендовано для студентів закладів вищої освіти короткого (молодший бакалавр), першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів спеціальності 171 – Електроніка, які займаються розробкою та проектуванням сучасних систем.


Шахно Альона Юріївна, кандидат економічних наук, завідувач кафедри економіки, організації та управління підприємствами.

шахноШахно А. Ю. Людський капітал в умовах глобалізації : оцінювання, розвиток та державне регулювання : монографія / А. Ю. Шахно. – Кривий Ріг : Чернявський Д. О., 2019. – 360 с. – ІSBN 978-617-7553-85-3.

У монографії визначено теоретичні засади сутності та визначення людського капіталу, представлено еволюцію поглядів на місце і роль людини у системі суспільного виробництва, обґрунтовано вплив глобалізацій них процесів на його розвиток. Наведено методологію оцінювання людського капіталу, проаналізовано сучасний стан його розвитку та виявлено проблеми неефективного відтворення людського капіталу. Обґрунтовано роль державного регулювання у процесі формування та розвитку людського капіталу та висвітлено інструменти впливу на людський розвиток. Запропоновано модель механізму державного регулювання розвитку людського капіталу та комплекс заходів щодо підвищення ефективності формування, використання та розвитку людського капіталу в умовах глобальної конкуренції. Монографія призначена для науковців, викладачів, аспірантів, управлінців та студентів вищих навчальних закладів.


Моркун Володимир Станіславович, доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи Криворізького національного університету.

адаптивна

Моркун В. С. Адаптивна система управління процесом магнітної сепарації залізної руди на базі засобів ультразвукового контролю : монографія / В. С. Моркун, Н. В. Моркун. – Кривий Ріг : [б. в.], 2019. – 159.

Монографія присвячена питанням підвищення ефективності автоматичного управління процесами магнітного збагачення залізної руди, шляхом розробки теоретичної бази та адаптивної системи управління процесом магнітної сепарації, яка мінімізує час пошуку екстремуму характеристик динамічних об’єктів в умовах дії збурень і перешкод у контрольованих сигналах.

Книга призначена для науковців, викладачів і студентів вищих навч. закладів та всіх, хто цікавиться питаннями застосування засобів автоматизації в процесах збагачення корисних копалин.

теория, технология

Теория, технология и оборудование производства окатышей и нового железорудного сырья для доменной плавки / Ф. М. Журавлев, В. П. Лялюк, Н. И. Ступник [и др.]. – Кривой Рог : Чернявский Д. А., 2019. – 925 с.

В книге рассматривается комплекс методов оценки металлургических характеристик железорудного сырья доменной плавки, выполняемых по национальным стандартам и стандартам ISO, приведены новые разработанные технологии производства железорудного окускованного моносырья для доменной плавки.

Книга может быть использована как учебное пособие для студентов вузов горно-металлургического профиля, а также будет полезна для широкого круга специалистов черной металлургии и смежных с ней отраслей.


Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського.

Электроприводы

Электроприводы с энергоснабжением от автономных асинхронных генераторов : монография / М. В. Загирняк, Ю. В. Зачепа, Д. И. Родькин, А. П. Черный, В. В. Ченчевой. – Кременчуг : Щербатых А. В., 2019. – 200 с. – ISBN 978-617-639-226-2.

Рассмотрены способы повышения энергоэффективности автономных асинхронных генераторов для питания электроприводов постоянного и переменного тока сопоставимой мощности. Определены условия гарантированного пуска и дальнейшей работы электроприводов с энергоснабжением от автономных источников энергии ограниченной мощности на базе асинхронного генератора. Рекомендуется для специалистов в области электроэнергетики, электротехники и электромеханики, связанных с проектированием и эксплуатацией асинхронных генераторов, а также для студентов.


Петров Анатолій Васильович, кандидат технічних наук.

ПетровПетров А. В. Технология термической обработки и окускования марганцевых концентратов : монография. – Кривой Рог : Изд. Р. А Козлов, 2019. – 519 с. – ISBN 978-617-7643-41-1.

Монография посвящена современному состоянию технологических процессов окускования и термообработки марганцевых концентратов, полученных при обогащении руды различного качества и состава. Кратко приведены характерные особенности процессов обогащения и качества получаемых при этом концентратов. Приведены результаты исследований физико-химических и теплофизических свойств концентратов и их влияние на выбор процесса окускования. Изложены методики проведения исследований технологических процессов окускования и обжига в различных условиях, приведены характеристики качества окускованных продуктов, предназначенных для выплавки ферросплавов в электровосстановительных печах.


Купін Андрій Іванович, завідувач кафедри комп’ютерних систем та мереж, доктор технічних наук, професор Криворізького національного університету.

КупинКупін А. І. Ідентифікація та автоматизоване керування в умовах процесів збагачувальної технології на основі методів обчислювального інтелекту / А. І. Купін, А. О. Сенько, Б. С Мисько. – Кривий Ріг : Вид. ФОП Чернявський Д.О., 2018. – 298 с.

Друге видання монографії, перероблене та доповнене. Досліджено питання здійснення ідентифікації із застосуванням нейромереживих підходів у складі інтелектуальних систем керування технологічними процесами збагачувальної технології. Запропоновано низку типових нейроструктур на основі авторегресійних предикторів та методику їх застосування в промислових умовах. Проведено комп’ютерне моделювання процедур ідентифікації із застосуванням програмного зебезпечення сучасних нейроемуляторів.


Дубровський Сергій Станіславович, декан механіко-машинобудівного факультету, кандидат технічних наук, доцент Криворізького національного університету.

ДубровскийДубровський С. С. Допуски і посадки в машинобудуванні (міжнародні та національні аспекти стандартизації) : [навч. посіб.] / С. С. Дубровський. – Львів ; Кривий Ріг : Новий Світ-2000, 2019. – 241 с. – ISBN 978-617-7519-27-9.

Навчальний посібник включає сукупність методів встановлення та визначення точності для забезпечення взаємозамінності і стандартизації. Наведено основні норми міжнародних та національних стандартів щодо точності в машинобудуванні. Викладено основні поняття про розміри та їх точність, порядок визначення та вибору посадок, основи побудови граничних калібрів, встановлення допусків форми та розташування поверхонь, допуски та посадки шпонкових, шліцьових, різьбових з’єднань та з’єднань підшипників кочення.


Никонець Віктор Ілліч, доктор технічних наук, професор.

никонец

Никонец В. И. Управление продолжительностью жизни человека / В. И. Никонец. – Запорожье : Дикое поле, 2016. – 156 с.

Впервые изложены Всемирные законы разума и тройственная закономерность, которые находятся в основе продолжительности жизни человека. Рассмотрены первые корреляционные зависимости между запасом жизненных сил организма человека и физиогномическими маркерами на его теле. Приведен закон управления продолжительностью жизни человека и его алгоритм. Показан примерный план приоритетов для планирования долголетия.
Монография содержит большое количество афоризмов и высказываний известных философов, писателей и ученых по рассматриваемой проблеме и может быть использована каждым человеком для планирования долголетия и управления продолжительностью своей жизни.

НиконецНиконец В. И. Продолжительность жизни и ее закономерности / В. И. Никонец. – Запорожье : Дикое поле, 2016. – 147 с.

Изложены научные основы и методология управления продолжительностью жизни человека с позиции Всемирных законов разума. Приведены особенности жизнедеятельности и управление здоровьем пожилого человека, а также закон о бессмертном разуме. Показано, что человек задуман Природой как разумное и бессмертное существо, интеллект которого зависит от его продолжительности жизни.
Монография содержит большое количество высказываний известных ученых и философов по рассматриваемой проблеме и может быть использована каждым человеком для планирования долголетия и управления продолжительностью своей жизни.


Кафедра моделювання і програмного забезпечення Криворізького національного університету.

АлгоритмізаціяАлгоритмізація обчислювальних процесів : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Н. Х. Саітгареєв, Н. Н. Шаповалова, О. Г. Рибальченко, І. А. Котов, І. О. Доценко, С. В. Білашенко. – Кривий Ріг : ФО-П Чернявський Д. О., 2018. – 376 с. – 978-617-7553-68-6.

Посібник укладено відповідно навчальним програмам з курсів “Алгоритмізація обчислювальних процесів” і “Алгоритми та структури даних” навчального плану підготовки бакалаврів за спеціальністю 121 “Інженерія програмного забезпечення”. Посібник має ступінчату структуруб окремі розділи якої присвячені логічно закінченим питанням, починаючи від постановки задачі та побудови математичної моделі і закінчуючи тестуванням розробленого алгоритму.


Кубрак Руслан Миколайович, український вчений-правознавець, кандидат юридичних наук, перший заступник начальника Дніпровського центру підвищення кваліфікації персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України, підполковник внутрішньої служби.

Кубрак, ЛеньКубрак Р. М. Кримінально-виконавча характеристика засуджених з психічними відхиленнями до позбавлення волі на певний строк : монографія / Р. М. Кубрак, В. В. Лень. – Дніпро : Видавець Біла К. О., 2018. – 272 с.

У монографії комплексно досліджено кримінально-виконавчу характеристику засуджених з психічними відхиленнями до позбавлення волі на певний строк, встановлено особливості виконання покарання та визначено особливості організації соціально-виховної роботи щодо цієї категорії.
Книга розрахована на співробітників органів та установ виконання покарань, правоохоронних органів, суддів, а також тих, хто цікавиться розглядуваною проблематикою


вибірШапран Наталія Володимирівна, завідувач абонементу наукової літератури бібліотеки Криворізького національного університету.

Кононенко М. М. Вибір і розрахунок систем підземної розробки рудних родовищ : навч. посіб. / М. М. Кононенко, О. Є. Хоменко, В. Ю. Усатий. – Дніпропетровськ : НГУ, 2013. – 216 с.

Подано класифікації, опис систем розробки та розрахунок їх параметрів. Наведено методику визначення систем розробки рудних родовищ та їх техніко-економічних показників.
Рекомендовано для студентів, науково-педагогічних та науково-технічних працівників вищих навч. закладів, а також для інж.-технічних працівників гірничорудних підприємств.


Баскакова Світлана Олегівна, директор бібліотеки Криворізького національного університету.

nichego-osobennogo-sbornik

Токарева В. С. Ничего особенного : рассказы и повести / В. С. Токарева. – Санкт-Петербург : Азбука, 2015. – 478 с.

В сборник «Ничего особенного» вошли рассказы и повести одной очень талантливой, современной, успешной писательницы, произведения которой могут каждого задеть за живое…
Поклонники творчества Виктории Токаревой не раз смели утверждать, что ее рассказы можно сравнить с разговором, беседой, извиванием души, разговором по телефону, перепиской с лучшей подругой. А все из-за того, что герои ее рассказов очень похожи на нас самих, на наших близких, родных людей. Писательница так бесподобно, трогательно и искренне рассказывает нам о жизнях обычных людей, о наших жизнях, в которой есть много места для радости, горя, надежды, веры и крепкой любви…
Сборник «Ничего особенного» не может не вдохновить Вас на мечту, на поиски вечного и сокровенного, на счастливый путь…


Відродження 2016

Відродження 2017Поліщук Олена Миколаївна, президент Всеукраїнської громадської асоціації “Інформ-КУЛЬТРОЗКВІТ”, засновник і організатор Всеукраїнського літературного фестивалю “Відродження поезії – 2016, – 2017”, письменниця, поетеса.

Відродження поезії – 2016 : Всеукраїнський літературний фестиваль. Кн. 1. / ред. О. М. Зелінська. – Одеса, 2016. – 202 с. 

Відродження поезії – 2017 : Всеукраїнський літературний фестиваль. Кн. 2. / ред. О. М. Слободянюк. – Одеса, 2017. – 169 с. 


АлександроваЛана Александрова, криворізька поетеса, Лауреат Всеукраїнського літературного конкурсу «Відродження поезії – 2016, – 2017», дипломант Всеукраїнського поетичного вернісажу «Троянди й виноград».

Плачуть янголи через мене… – Дніпро : Домінанта Прінт, 2016. – 63 с.

Ця збірка, моя перша сольна збірка. І я її назвала саме так, тому що іноді мені здається, що то не я говорю. Це хтось каже, через мене. Виливає біль чи страждання, радість чи захват. Наче то янголи кричать чи шепочуть, плачуть чи радіють… через вірші, через слова, через емоції (З повагою Лана Світлана Александрова).


InternationalКалініченко Всеволод Олександрович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри підземної розробки родовищ корисних копалин.

International Scientific and Technical Internet Conference “Innovative Development of Resource-Saving Technologies of Mineral Mining and Processing” : book of abstracts. – Petrosani, Romania, 2018. – 221 p. – ISBN 978-973-741-615-5.

The materials of the conference are in the authors’ edition. References are obligatory in case of full or partial reproduction of the abstracts content. The abstracts contributors including their scientific achievements and statements reserve all rights.

traditionsTraditions and innovations of resource-saving technologies in mineral mining and processing : multi-authored monograph. – Petrosani : Universitas Publishing, 2019. – 424 p. – ISBN 978-973-741-629-2.

The contributors present papers analyzing the current state of the ore mining and processing and suggest solutions of mineral mining problems through applying resource saving technologies.

The book is intended for a broad mining audience of scholars, practitioners, postgraduates and students.


Скляр Людмила Василівна, кандидат технічних наук, доцент кафедри збагачення корисних копалин і хімії Криворізького національного університету.

БілецькийТехніка та технологія збагачення корисних копалин. Ч. 1. Підготовчі процеси / В. С. Білецький, Т. А. Олійник, В. О. Смирнов, Л. В. Скляр. – Кривий Ріг : Вид. ФО-П Чернявський Д.О., 2019. – 199 с. – ISBN 978-617-7553-73-0.

Викладені основи техніки і технології процесів дроблення, подрібнення і грохочення корисних копалин. Розгорнуті основні конструкції технологічного обладнання, його принцип дії і технологічні характеристики. Подано методики і приклади розрахунку схем дроблення і подрібнення корисних копалин.

Видання призначене для студентів вишів та фахівців гірничих спеціальностей. Книга може слугувати посібником для магістрів та аспірантів зі спеціальності “Збагачення корисних копалин”.

Техніка та технологіяТехніка та технологія збагачення корисних копалин. Ч. 2. Основні процеси / В. С. Білецький, Т. А. Олійник, В. О. Смирнов, Л. В. Скляр. – Кривий Ріг : Вид. ФО-П Чернявський Д.О., 2019. – 211 с. – ISBN 978-617-7553-80-8.

Викладені основи техніки і технології процесів гравітаційного, флотаційного, магнітного, електричного, а також спеціальних процесів збагачення корисних копалин. Розглянуті основні конструкції технологічного обладнання, його принцип дії і технологічні характеристики.

Видання призначене для студентів вишів та фахівців гірничих спеціальностей. Книга може слугувати посібником для магістрів та аспірантів зі спеціальності “Збагачення корисних копалин”.


РябикінаРябикіна Наталія Іванівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки, організації та управління підприємствами Криворізького національного університету.

Рябикіна Н. І., Рябикіна К. Г. Загальна теорія статистики : навч. посіб. / Н. І. Рябикіна, К. Г. Рябикіна. – Кривий Ріг : Вид. ФО-П Чернявский Д.О., 2017. – 300 с. – ISBN 978-617-7250-99-8.

У навчальному посібнику, написаному відповідно до робочої навчальної програми дисципліни “Економічна статистика”, розглядаються основні методи збирання, обробки та аналізу масових статистичних даних: статистичне спостереження, статистичні показники, зведення та групування, статистичні таблиці та графіки, вибірковий, дисперсійний та кореляційний методи аналізу, ряди динаміки, індексний метод тощо.

ХорольськийУправління інноваційним розвитком підприємств регіону з техногенними територіями / В. П. Хорольський, О. В. Хорольська, К. Д. Хорольський [та ін.] ; за заг. ред. В. П. Хорольського. – Кривий Ріг : Вид. ФО-П Чернявський Д.О., 2018. – 490 с. – ISBN 978-617-7553-72-3.

У колективній монографії обґрунтована необхідність та запропоновано ряд стратегій інноваційного розвитку підприємств гірничо-металургійного комплексу регіону до 2030 року. Особливістю даного дослідження є те, що вперше використано комплексний підхід, який дозволяє розглядати питання переходу до інноваційної економіки територій з техногенним тиском на основі використання можливостей і методів різних галузей знань – економіки, управляння, соціології, інформатики, теорії прийняття рішень та комп’ютерного моделювання.


Зеленов 1 Зеленов 2Сінчук Олег Миколайович, доктор технічних наук, професор, зав. кафедри автоматизованих електромеханічних систем в промисловості та транспорті Криворізького національного університету.

Зеленов А. Б. Теория электропривода : учеб. пособие / А. Б. Зеленов. – Алчевск, 2005. –
Ч. 1. – 394 с. – ISBN 966-310-097-4.
Ч. 2. – 512 с. – ISBN 966-310-115-6.

В I-й части пособия рассмотрены вопросы механики электропривода электромеханических особенностей электроприводов постоянного и переменного тока и взаимосвязанных электроприводов. Даются расчеты механических и электромеханических различных электроприводов, сопротивлений в цепях электроприводов. Для студентов специальности “Автоматизированные электромеханические системы и электропривод” и других электромеханических специальностей.

ЕнергоефективніЕнергоефективні системи освітлення для промислових та комунально-побутових споживачів / П. Г. Плєшков, А. Ю. Орлович, С. В. Серебренніков [та ін.]. – Кропивницький, 2018. – 245 с. – ISBN 978-966-402-076-0.

Розглянуто теоретичні аспекти роботи як традиційних освітлювальних приладів, так і сучасних світлодіодних освітлювальних установок. Розкриті питання світлотехнічного розрахунку систем освітлення, їх електротехнічного розрахунку, описані методи підвищення енергоефективності роботи освітлювальних установок та мереж. Приведено методику розрахунку економії електроенергії в діючих освітлювальних установках приміщень при проведенні енергетичного аудиту. Для студентів, магістрантів електроенергетичних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також інженерно-технічних працівників, які займаються проектуванням та експлуатацією систем освітлення.

СадовойРелейные системы оптимального управления электроприводами : монография / А. В. Садовой, Б. В Сухинин, Ю. В. Сохина, А. Л. Дерец. – Днепродзержинск : ДГТУ, 2011. – 336 с. – ISBN 978-966-175-050-9.

Представлены достижения авторов в области развития теории систем автоматического управления, устойчивых при неограниченном увеличении коэффициентов усиления регуляторов. Изложены оригинальные методы оптимизации по точности и быстродействию релейных систем автоматического управления электроприводами. Рассмотрены свойства алгоритмов оптимального управления, синтезированных в различных фазовых пространствах, и способы их структурной реализации.


Бабець Євген Костянтинович, директор Науково-дослідного гірничорудного інституту Криворізького національного університету – кандидат технічних наук, професор.

Бабець2

Дослідження техніко-економічних показників гірничодобувних підприємств України та ефективності їх роботи в умовах змінної кон’юктури світового ринку залізорудної сировини : [монографія] / Є. К. Бабець, І. Є. Мельникова, С. Я. Нребенюк, С. П. Лобов ; за ред. Є. К. Бабця ; НДГРІ ДВНЗ “КНУ”. – Кривий Ріг : Вид. Роман Козлов, 2015. – 390 с. – ISBN 978-617-7104-48-2.

У монографії систематизовано основні техніко-економічні показники роботи гірночорудних підприємств України за 2011-2013 рр., проведено аналіз цих статиснтичних даних. Наведено інформацію по кон’юктурі світового ринку залізорудної сировини. Виконано збір та аналіз даних щодо основних чинників, що формують тренд розвитку світової гірничо-металургійної галузі. Наведено основні інвестиційні проекти найбільших гірничодобувних компаній світу, прогнози розвитку виробництва сталі у світі, цін на основні види продукції ГМК.

бабець1Збірник наукових праць Науково-дослідного гірничорудного інституту Державного вищого навчального закладу “Криворізький національний університет”. – Кривий Ріг, НДГРІ ДВНЗ “КНУ”, 2015. – № 55. – 312 с.

Обґрунтована можливість геофізичного забезпечення методами ПІЕМПЗ і РАП безпеки відкритої розробки залізістих кварцитів в зоні впливу підземних гірничих робіт. Досліджено сучасний стан в перспективи розвитку виробничої діяльності залізорудної гірничодобувної промисловості України, її місце у гірничодобувному виробництві світу, оцінена ресурсна база і основні характеристики її функціонування. Приведені основні положення обґрунтування необхідності проіедення комплексу досліджень з оцінки експлуатаційного стану транспортної системи Криворізький швидкісний трамвай. Приведені основні методичні положення технічного діагностування комплексів циклічно-потокової технології кар’єрів Кривбасу.

БабецьСучасні технології розробки рудних родовищ. Еколого-економічні наслідки діяльності підприємств ГМК : збірник наукових праць за результатами роботи IV Міжнар. наук.-техн. конференції (Кривий Ріг, 24 листопада 2017 р.) / М-во освіти і науки України, НДГРІ ДВНЗ “КНУ”. – Кривий Ріг : Вид. Роман Козлов, 2017. – 183 с. – ISBN 978-617-7104-93-2.

У збірнику розглянуто широкий спектр наукових, методичних та практичних проблем розробки ефективних та екологічно чистих технологій освоєння природних і техногенних родовищ, комплексного освоєння нвдр та вторинних ресурсів. Представлені сучасні технології руйнування гірського масиву, результати моніторінгу сейсмічних коливань та їх впливу на навколишнє середовище.


 Сінчук Ігор Олеговичдоцент кафедри автоматизованих електромеханічних систем в промисловості та транспорті Криворізького національного університету.

Sinchuk BriefBrief commentaries on the problem of power consumption management at iron ore underground mines : multi-authored monograph / I. O. Sinchuk, S. M. Boiko, M. L. Baranovska, I. A. Kozakevych, A. B. Somochkyn, D. O. Kalmus, I. I. Peresunko, M. A. Vinnik, N. V. Lokhman, V. O. Chorna ; edited by O. M. Sinchuk. – Warsaw, 2019. – 97 p. 

Проаналізовано систему факторів, що впливають на енергоефективність приймачів залізних руд з урахуванням залізорудних шахт. Визначено системи факторів, що впливають на енергоефективність з урахуванням тарифів часу дня. Проаналізовано тенденції в енергетиці залізорудних підземних шахт.

Монографія буде корисна для ​​студентів, що працюють у галузі машинобудування та гірничої справи, фахівцям, що працюють у гірничодобувній промисловості, науково-дослідних інститутах та конструкторських бюро.

Sinchuk IO

Electric Engineering of Iron Ore Undeground Enterprises. Current Status and Prospects : multi-authored monograph / I. O. Sinchuk, F. I. Karamanyts, Yu. G. Osadchuk, M. L. Baranovska, S. M. Boiko, Yu. B. Filipp, I. V. Kasatkina, A. M. Yalova, V. O. Fedotov, T. M. Beridze. – Warsaw, 2019. – 120 s. – ISBN 978-83-66216-08-2.

The monograph provides assessment of energy efficiency of Ukrainian iron ore mining enterprises. Load curves and ways to increase energy efficiency in mining are under consideration. Updating and development of advanced methods of calculating power loads of iron ore underground enterprises are substantiated.
The monograph targets electric engineering and mining students, specialists working in rhe mining industry, research institutes and desing bureaus.

Сінчук ІО

Сінчук І. О. Методологічні засади оцінювання електроефективності залізорудних підприємств : монографія / І. О. Сінчук. – Кривий Ріг : ПП Щербатих О. В. – 2019. – 284 с. – ISBN 978-617-639-201-9. 

Наведено результати досліджень в напряму оцінювання режимів та рівнів споживання електричної енергії гірничорудними підприємствами з підземними способами видобутку залізорудної сировини. Проаналізовані складові впливу ряду технологічних чинників на процес електроспоживання аналізуємих видів підприємств. Запропонована методологія визначення вартісно-цільових підходів щодо формування ефективного електроенергетичного комплексу з метою якісного інформаційно-аналітичного забезпечення управління електроенергетичним забезпеченням, що дає змогу оцінити стан та напрям ефективного розвитку гірничорудних підприємств, окремо, і взагалі стан всієї гірничовидобувної галузі та галузей-споживачів залізорудної продукції.


Попов Станіслав Олегович, професор кафедри автоматизації, комп’ютерних наук і технологій.

Попов С. О. Інструктивно-методичні рекомендації з автоматизованого ресурсного планування проектів ремонтів модернізації складного технологічниго обладнання : [методичні рекомендації] / С. О. Попов, О. О. Попрожук. – Кривий Ріг : ФОП Чернявський, 2018. – 68 с. – ISBN 978-617-7553-74-7.

Однією із важливих галузей вітчизняної промисловості є машинобудування. Вказана галузь, промисловості зіткнулася зі значною кількістю проблем на шляху переходу до ринкової економіки. На сьогоднішній день вкрай важливим є вирішення проблеми пошуку нових підходів до реформування діяльності машинобудівних підприємств, які б враховували її специфічність та дали можливість подальшого розвитку вказаної галузі промисловості.


Осадчук Юрій Григорович, кандидат технічних наук, доцент кафедри автоматизованих електромеханічних систем в промисловості та транспорті, декан електротехнічного факультету.

Повышение энергетической эффективности мощных электроприводов турбомеханизмов горно-металлургических комплексов : [монография] / Ю. Г. Осадчук, А. Д. Учитель, С. А. Жуков и [и др.]. – Кривой Рог : ГВУЗ “КНУ”, 2018. – 345 с. – ISBN 978-966-132-050-4.

Монография содержит общие сведения о мощных электропотребителях предприятий горно-металлургического комплекса Украины, прежде всего – Криворожского горно-металлургического комбината, влияющих на энергетическую эффективность производства. При этом главным образом исследуется объекты и процессы в ракурсе закономерностей изменений реактивной и активной мощностей электроприводов и управления ими.


Лобов Вячеслав Йосипович, кандидат технічних наук, доцент кафедри інформатики, автоматики і систем управління Криворізький національний університет.

Лобов В. Й. Автоматизація газоповітряних енергетичні установок : монографія / В. Й. Лобов. – Кривий Ріг, 2019. – 276 с. з  іл. – ISBN 978-7553-70-9.

Розглянуто стан проблеми, представлено результати дослідження промислового устаткування, яке нагнітає або видуває газоповітряні потоки, кінетична енергія

Залишити відповідь