Рябикіна Н. І. Загальна теорія статистики

рябикіна311(075.8)
Р98
Рябикіна Н. І. Загальна теорія статистики : навч. посіб. / Н. І. Рябикіна, К. Г. Рябикіна. – Кривий Ріг : Чернявський Д. О., 2017. – 297 с.

У навчальному посібнику розглядаються основні методи збирання, обробки та аналізу масових статистичних даних: статистичне спостереження, статистичні показники, зведення та групування, статистичні таблиці та графіки, вибірковий, дисперсійний та кореляційний методи аналізу, ряди динаміки, індексний метод тощо.
Навчальний посібник призначений для студентів галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування» денної та заочної форми навчання освітнього ступеня «бакалавр».

Залишити відповідь