Електронний практикум з ТОЕ

електронний621.3(075.8)
Е45

Електронний практикум з ТОЕ : навч. посіб. для ВНЗ / С. Т. Толмачов, О. В. Ільченко, Ж. Г. Рожненко, С. Л. Бондаревський ; під ред. С. Т. Толмачова. – 2-ге вид., допов. і переробл. – Кривий Ріг : Ред.-видав. відділ ДВНЗ “КНУ”, 2018. – 361 с.

Навчальний посібник охоплює основні теми класичного курсу ТОЕ. До нього включені як задачі у текстовому варіанті, так і опис більш розгорнутої версії на електронному носієві. Містить також методичні рекомендації щодо розв’язання задач і правильні відповіді. Може бути ефективно використаний як при самостійному вивченні дисципліни ТОЕ, так і при електронному тестуванні.

Навчальний посібник призначено для студентів вищих навчальних закладів галузі знань «Електронна інженерія», а також для науково-технічних працівників суміжних галузей, які бажають підтвердити або підвищити свій рівень електротехнічної освіти.

Залишити відповідь