Валовой О. І. Організація будівництва

69:658(075.8)
В15
Валовой О. І.
     Організація будівництва : навч. посіб. для вищих навч. закладів / О. І. Валовой, М. О. Валовой. – Кривий Ріг : Видавничий центр КТУ, 2012. – 516 с.

У навчальному посібнику викладено методику склаланни проектів організації будівництва і проектів виконання робіт. Розглянуто особливості розробки проектно-технологічної документації нри реконструкції та технічному переозброєнні підприємств. Висвітлено питання календарного планування та потокові методи організації будівництва. Описано основні відомості з технології й організації виконання основних видів будівельно-монтажних робіт. Наведено основні довідково-нормативні документи, які використовуються при розробці документації з організації будівництва та при виконанні будівельно-монтажних робіт.
Для студентів будівельних спеціальностей вищих наичальних закладів.

ЗМІСТ
Передмова
Вступ
Розділ 1. Проектно-технологічна документація з організації
будівельного виробництва та виконання робіт
1.1. Загальні положення
1.2. Розробка проектно-технологічної документації з організації будівництва та виконання робіт
1.3 Особливості розробки мросктно-технолої ічної документації
при реконструкції та технічному переозброєнні підприємств
Запитання для самоперевірки
Розділ 2. Проектування організації будівельного виробництва
2.1 Загальні положення
2.2 Підготовка завдання на розробку проекту організації будівництва
2.3 Основні етапи розробки проекту організації будівництва
2.4 Характеристика будівель і споруд у складі проекту організації будівництва
2.5 Календарне планування будівництва
2.5.1 Загальні положення
2.5.2 Календарне планування будівництва промислового підприємства
2.5.3 Календарне планування забудови мікрорайонів містобудівними комплексами
2.5.4 Календарний план виконання робіт по об’єкту (виду робіт)
2.5.5 Особливості календарного планування реконструкції
промислових підприємств
2.6 Проектування технології та організації зведення будівель і споруд
2.6.1 Вибір організаційно-технологічних схем зведення будівель
і споруд та методів виконання робіт
2.6.2 Проектування технології й організації виконання основних
видів будівельно-монтажних робіт
2.7 Розробка технологічних карг
2.7.1 Особливості розробки технологічених карт
Запитання для самоперевірки
Розділ 3. Потокові методи організації будівництва
3.1 Загальні відомості про наукову організацію будівельного виробництва
З.2 Основи теорії потоку. Розрахунок параметрів
3.З Особливості організації об’єктних потоків
3.4 Економічна ефективність потокових методів будівництва
Запитання для самоперевірки 209
Розділ 4. Планування та управління будівництвом за допомогою сітьових графіків (моделей)
4.1 Призначення й види сітьових графіків
4.2 Методика складання сітьових графіків
Запитання для самоперевірки
Розділ 5. Проектування об’єктів будівельного господарства і будівельних генеральних планів
5.1 Загальні положення
5.2 Види та призначення будівельних генеральних планів
5.3 Загальні принципи та порядок проектування будівельних генеральний планів
5.4 Проектування загально-будівельннх генеральних планів у складі проекту організації будівництва
5.5 Особливості проектування будівельних генеральних планів при спорудженні окремих промислових будівель і підприємств (комплексів)
5.6 Проектування будгенплану окремого об’єкта
5.7 Особливості проектування будівельного генерального плану комплексної забудови, житлових кварталів і мікрорайонів
5.8 Особливості проектування будівельних генеральних планів для об’єктів, що реконструюються
5.9 Організація будівельного майданчика для будівництва та реконструкції об’єктів
5.10 Методика розрахунку електроенергії, води, тепла та стисненого повітря для будівельного майданчика
5.11 Рекомендації щодо розміщення об’єктів будівельного господарства
5.12 Розміщення об’єктів соціального забезпечення будівництва і проектування побутових містечок будівельників
Запитання для самоперевірки
Розділ 6. Основні положення організації матеріально-технічного забезпечення будівельного виробництва
6.1 Матеріально-технічна база будівництва
6.2 Забезпечення будівельного виробництва матеріалами й конструкціями
6.3 Визначення обсягів будівельно-монтажних робіт і потреби в будівельних конструкціях, матеріалах і напівфабрикатах
6.4 Організація роботи транспорту в будівництві
Запитання для самоперевірки

Залишити відповідь