Нагорний Ю. М. Геологія вугільних родовищ

553(075.8)
Н16
Нагорний Ю. М.
     Геологія вугільних родовищ : навч. посіб. для вузів / Ю. М. Нагорний, В. М. Нагорний, В. Ф. Приходченко. – Дніпропетровськ : НГУ, 2005. – 338 с.

Розглянуто умови утворення та будови вугільних пластів і вугленосних формацій, природні типи, якість та властивості вугілля. Наведені відомості про геологічну будову, вугленосність, якість вугілля, гірничо-геологічні умови розробки і ресурси вугільних басейнів та родовищ України.
Сформульовані навчальні цілі кожного змістовного модуля як вимоги до необхідних умінь бакалавра геології.
Зміст навчального посібника відповідає освітньо-професійній програмі підготовки бакалаврів геології (галузевий стандарт вищої освіти України ДСВО ОПП-03) та її складовій – програмі дисципліни “Корисні копалини”.

ЗМІСТ
ВСТУП
Частина перша
ГЕОЛОГІЯ ТА ГЕНЕЗИС ВУГІЛЛЯ
1 З ІСТОРІЇ ВИВЧЕННЯ ВУГІЛЬНИХ РОДОВИЩ
2 УМОВИ НАКОПИЧЕННЯ РОСЛИННИХ ЗАЛИШКІВ
3 ПРОЦЕССИ НАКОПИЧЕННЯ ТА РОЗКЛАДАННЯ РОСЛИННИХ ЗАЛИШКІВ
4 ПРИРОДНІ ТИПИ ВУГІЛЛЯ
5 ВЛАСТВОСТІ ВУГІЛЛЯ
6 ЯКІСТЬ ВУПЛЛЯ
7 ПРОМИСЛОВЕ ВИКОРИСТАННЯ ВУПЛЛЯ
8 ГАЗОНОСНІСТЬ ВУГЛЕНОСНИХ ТОВЩ
9 МЕТАМОРФІЗМ ВУПЛЛЯ
10 ВИВІТРЮВАННЯ ТА САМОЗАЙМАННЯ ВУПЛЛЯ
11 ВУПЛЬНИЙ ПЛАСТ
111 Морфологія вугільних пластів
11.2 Вміщуючі породи та внутрішні прошарки вугільних пластів
11.3 Мінливість вугільних пластів
11.4 Етапи вуглеутворення
12 ВУГЛЕНОСНІ ФОРМАЩЇ
12.1 Визначення та основні ознаки вугленосних формацій
12.2 Літогенетичний тип та його ознаки
12.3 Фації
12.4 Циклічність вугленосних формацій
Частина друга
ГЕОЛОГІЯ ВУГІЛЬНИХ БАСЕЙНІВ ТА РОДОВИЩ УКРАЇНИ
13 ГЕНЕТИЧНІ КЛАСИФІКАЦІЇ ВУГІЛЬНИХ БАСЕЙНІВ ТА РОДОВИЩ (ВУГЛЕНОСНИХ ФОРМАЦІЙ)
14 ДОНЕЦЬКИЙ БАСЕЙН
14.1 Історія геологічного вивчення
14.3 Магматизм
14.4 Тектоніка
14.5 Час та механізм формування тектонічних структур
14.6 Вугленосність
14.7 Якість вугілля
14.8 Локальні змінення основних геологічних параметрів вугленосної формації в тектонічних структурах конседиментаційного закладення
14.9 Структурно-формащйна зональність Донецького вугленосного прогину
14.10 Гірничо-геологічні умови
14.11 Ресурси вугілля
15 ЛЬВІВСЬКО-ВОЛИНСЬКИЙ БАСЕЙН
15.1 Історія геологічних досліджень
15.2 Стратиграфія
15.3 Тектоніка
15.4 Вугленосність
15.5 Якість вугілля
15.6 Гідрогеологічні умови
15 7 Гірничо-геологічні умови
16 ДНІПРОВСЬКИЙ БАСЕЙН
16.1 Історія геологічного вивчення
16.2 Стратиграфія
16.3 Тектоніка
16 4 Вугленосність
16.5 Якість вуплля
16.6 Гірничо-геологічні умови
17 НОВОДМИТРІВСЬКЕ РОДОВИЩЕ
17.1 Історія геологічного вивчення
17.2 Стратиграфія
17.3 Тектоніка
17.4 Вугленосність
14.2 Стратиграфія та літологія
17.5 Якість вугілля
17 6 Гідрогеологічні умови
17 7 Запаси вугілля
18 ВУГЛЕНОСНІСТЬ ДІНПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ
18 1 Вугленосність нижнього карбону
18.2 Вугленосність середнього карбону
18 3 Вугленосність карбонових відкладів на окремих структурах і територіях швденно-східної частини Днілровсько-Донецької западини
18.4 Вугленоснісгь юрських відкладів
18.5 Кайнозойська вугленосність
19 ВУГІЛЬНІ РОДОВИЩА ЗАХОДУ ТА ПІВДНЯ УКРАЇНИ
19.1 Родовища бурого вугілля Західної України
19.2 Вупльні родовища Одеської області
19 3 Прояви вугілля в Криму
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК
ЗМІСТ

Залишити відповідь