Єршова Н. Ю. Аналіз господарської діяльності: теорія та практикум

658(075.8)
Є80
Єршова Н. Ю.
     Аналіз господарської діяльності: теорія та практикум : навч. посіб. / Н. Ю. Єршова, О. В. Портна. – Львів : Магнолія 2006, 2015. – 306 с. – (Вища освіта в Україні).

Навчальний посібник висвітлює принципи, методи форми аналізу господарської діяльності підприємств, оцінювання, виявлення та обчислення величини невикористаних резервів. Розкриває організацію економічною аналізу на підприємстві з метою поліпшення управління підприємством. зміцнення його ринкових засад і подальшого зростання ефективності його діяльності.
     Призначено для студентів економічних спеціальностей навчальних закладів освіти, викладачів та практичних працівників.

ЗМІСТ
Вступ
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ АНАЛІЗУ ГОСПОДАРСЬКОІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Тема 1. Аналіз господарської діяльності: предмет, об’єкти, зміст, завдання та роль в управлінні сучасним нідприємством
1.1. Предмет та об’єкти аналізу господарської діяльності. Місце аналізу в системі наук та роль в управлінні діяльністю економічного суб’єкта
1.2. Функціональна та цільова орієнтація економічного аналізу
1.3. Види економічного аналізу, їх класифікація та сфери застосування
І.4. Принципи економічного аналізу та його ключові категорії
Контрольні питання
Літерарура
Тема 2. Метод і спеціальні прийоми аналізу господарської діяльності
2.1 Метод економічного аналізу. Класифікація прийомів і способів аналізу
2.2 Статистичні методи та використання залежно від цілей аналізу господарської діяльності
2.3 Елімінування та використання способів елімінування залежно від цілей аналізу господарської діяльності
2.4 Економіко-математичні методи та використання залежно від цілей аналізу господарської діяльності
2.5 Евристичні методи та використання залежно від цілей аналізу господарської діяльності
Контрольні питання
Література
Тема 3. Інформаційне забезпечення та організація аналізу господарської діяльності
3.1. Інформаційне забезпечення економічного аналізу
3.2. Організація аналітичних досліджень в умовах застосування інформаційних технологій
3.3. Оформлення результатів аналізу господарської діяльності
Контрольні питання
Література
Тема 4. Аналіз фінансового стану підприємства за даними фінансової звітності
4.1. Роль і значення аналізу фінансового стану в сучасних умовах розвитку економіки. Основні види аналізу фінансовою стану
4.2. Аналіз складу та структури майна підприємства та джерел його формування. Аналіз та оцінка ліквідності
4.3. Аналіз фінансової стійкості
4.4. Аналіз ділової активності
Контрольні питання
Література
Тема 5. Аналіз прибутку і рентабельності
5.1. Завдання та джерела інформації для аналізу прибутку
5.2. Аналіз формування прибутку підприємства
5.3. Факторний аналіз прибутку
5.4. Аналіз показників рентабельності
Контрольні питання
Література
Тема 6. Аналітичне обґрунтування виробничої програми та оцінка її виконання
6.1. Аналітичне обґрунтування виробничої програми з метою максимізації доходу та операційного прибутку
6.2. Аналіз обсягу виробництва, асортименту та структури продукції. Аналіз ритмічності
6.3. Аналіз якості та конкурентоспроможності продукції
6.4. Факторний аналіз виконання виробничої програми
Контрольні питання
Література
Тема 7. Аналіз основних засобів підприємства
7.1. Аналіз забезпеченості підприємства основними засобами
7.2. Аналіз виробничих потужностей підприємства
7.3. Аналіз використання основних засобів
7.4. Аналіз використання обладнання
7.5. Основні напрями інтенсифікації використання основних засобів підприємства
Контрольні питання
Література
Тема. 8 Аналіз матеріальних ресурсів підприємства
8.1. Мета. запитання, інформаційне забезпечення аналізу матеріальних ресурсів
8.2. Аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами
8.3. Аналіз ефективності використаних матеріальних ресурсів
8.4. Аналіз обсягів інвестування коштів в матеріальні ресурси
Контрольні питання
Література
Тема 9. Аналіз трудових ресурсів підприємства
9.1. Мета, завдання, інформаційна база аналізу трудових ресурсів
9.2. Аналіз чисельності, складу та руху трудових ресурсів
9.3. Аналіз використання робочою часу
9.4. Аналіз продуктивності праці та трудомісткості
9.5. Аналіз оплати праці
9.6. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів
Контрольні питання
Література
Тема 10. Аналіз витрат підприємства та собівартості продукції
10.1. Значення, завдання та джерела аналізу втрат підприємства та собівартість продукції
10.2. Аналіз динаміки та структури витрат
10.3. Аналіз собівартості товарної продукції
10.4. Аналіз собівартості окремих видів продукції
Контрольні питання
Література
Тема 11. Аналіз реалізації продукції та виконання договірних зобов’язань
11.1. Значення, задачі та інформаційні джерела
11.2. Аналіз обсягів реалізації продукції, та факторів, які впливають на їх рівень
11.3. Аналіз виконання договірних зобов’язань
11.4. Аналіз резервів реалізації продукції
Контрольні питання
Література
РОЗДІЛ 2. ПРАКТИКУМ ПО АНАЛІЗУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Тема 1. Аналіз господарської діяльності: предмет, об’єкти, зміст, завдання та роль в управлінні сучасним підприємством
Ситуаційні завдання та їх розв’язання
Завдання для самостійної роботи
Тема 2. Метод і спеціальні прийоми аналізу господарської діяльності
Ситуаційні завдання та їх розв’язання
Завдання для самостійної роботи
Тема 3. Інформаційне забезпечення та організація аналізу господарської діяльності
Ситуаційні завдання та їх розв’язання
Завдання для самостійної роботи
Тема 4. Аналіз фінансового стану підприємства за даними фінансової звітності
Ситуаційні завдання та їх розв’язання
Завдання для самостійної роботи
Тема 5. Аналіз прибутку і рентабельності
Ситуаційні завдання та їх розв’язання
Завдання для самостійної роботи
Тема 6. Аналітичне обґрунтування виробничої програми та оцінка її виконання
Ситуаційні завдання та їх розв’язання
Завдання для самостійної роботи
Тема 7. Аналіз основних засобів підприємства
Ситуаційні завдання та їх розв’язання
Завдання для самостійної роботи
Тема. 8 Аналіз матеріальних ресурсів підприємства
Ситуаційні завдання та їх розв’язання
Завдання для самостійної роботи
Тема 9. Аналіз трудових ресурсів підприємства
Ситуаційні завдання та їх розв’язання
Завдання для самостійної роботи
Тема 10. Аналіз витрат підприємства та собівартості продукції
Ситуаційні завдання та їх розв’язання
Завдання для самостійної роботи
Тема 11. Аналіз реалізації продукції та виконання договірних зобов’язань
Ситуаційні завдання та їх розв’язання
Завдання для самостійної роботи
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ РІВНЯ ЗАСВОЄННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ
СПИСОК ДОДАТКОВОЇ РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ТЕРМІНОЛОГІЧННЙ СЛОВНИК
ДОДАТКИ

Залишити відповідь