Глущенко А. С. Фінанси

65.9(4Укр)
Г55
Глущенко А. С.
     Фінанси : навч. посіб. / А. С. Глущенко. – Львів : Магнолія 2006, 2014. – 438 с. – (Вища освіта в Україні).

У навчальному посібнику розкриваються основи функціонування фінансів відповідно до вимог сучасної освітню-професійної програми підготовки бакалаврів за спеціальностями галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво». У 21 розділі чітко та послідовно розглянуто теоретичні і практичні аспекти функціонування фінансів.
     Навчальний матеріал доповнено графічним відображенням у вигляді рисунків, схем та таблиць. 3 кожної теми курсу, для поглибленого засвоєння матеріалу. розроблено навчальний тренінг, що містить питання для самоконтролю, питання до семінарських занять, тестові завдання, питання для самостійною вивчення, теми рефератів, базові терміни і поняття.
     Розраховано на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів та фахівців, які займаються практичною діяльністю в сфері фінансів.

ЗМІСТ
РОЗДІЛ 1. ПРЕДМЕТ ФІНАНСОВОЇ НАУКИ ЯК ПІЗНАННЯ СУТНОСТІ ФІНАНСІВ
1.1. Предмет фінансової науки
1.2. Сутність і специфічні ознаки фінансів
1.3. Функції фінансів
1.4. Необхідність, призначення і роль фінансів
Навчальний тренінг
РОЗДІЛ 2. ГЕНЕЗИС І ЕВОЛЮЦІЯ ФІНАНСІВ
2.1. Історичний характер фінансів, їх генезис
2.2. Еволюція податків як першої форми фінансових відносин
у 2.3. Еволюція бюджету та державного кредиту
Навчальний тренінг
РОЗДІЛ 3. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ФІНАНСОВОЇ НАУКИ
3.1. Історичні передумови виникнення фінансової науки, її сутність,
структура та функції
3.2. Зміст системи фінансових наукових знань та інструментарій фінансової науки
3.3. Розвиток фінансової науки у ХХІ-ХІХ ст.
3.4. Світова фінансова наука у ХХ ст.
3.5. Розвиток фінансової науки у сучасний період
Навчальний тренінг
РОЗДІЛ 4. ФІНАНСОВА СИСТЕМА
4.1. Поняття фінансової системи, її структурна будова і основи функціонування
4.2. Призначення і специфічні ознаки сфер і ланок фінансової системи
4.3. Управління фінансовою системою
Навчальний тренінг
РОЗДІЛ 5. ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА І ФІНАНСОВЕ ПРАВО
5.1. Фінансова політика, її сутність, види і значення
5.2. Фінансовий механізм та його роль у реалізації фінансової політики
5.3. Фінансові методи як складові фінансового механізму
5.3.1.Фінансове планування і оперативне управління
5.3.2. Фінансовий контроль
5.3.3. Фінансове забезпечення і фінансове регулювання
5.4. Поняття та система фінансового права
Навчальний тренінг
РОЗДІЛ 6. ПОДАТКИ. ПОДАТКОВА СИСТЕМА
6.1. Сутність, необхідність та функції податків
6.2. Елементи системи оподаткування та класифікація податків
6.3. Податкова політика і податкова система України
6.4. Організація податкової роботи та діяльність державних податкових органів в Україні
Навчальний тренінг
РОЗДІЛ 7. ДЕРЖАВНІ (ПУБЛІЧНІ) ФІНАНСИ
7.1. Сутність і призначення державних (публічних) фінансів
7.2. Фінансові ресурси держави
7.3. Державні доходи, їх джерела і методи мобілізації
7.4. Економічна сутність і класифікація державних видатків
Навчальний тренінг
РОЗДІЛ 8. БЮДЖЕТ. БЮДЖЕТНА СИСТЕМА
8.1. Соціально-економічна сутність, необхідність та призначення бюджету
8.2. Бюджетна політика і бюджетний механізм
8.3. Бюджетний устрій та бюджетна система
8.4. Економічна сутність і склад доходів бюджету
8.5. Видатки бюджету, їх сутність, склад і класифікація
8.6. Бюджетний процес і бюджетні права
Навчальний тренінг
РОЗДІЛ 9. БЮДЖЕТНИЙ ДЕФІЦИТ
9.1. Поняття стану бюджетного фонду та дефіциту бюджету
9.2. Соціально-економічні наслідки бюджетного дефіциту
9.3. Джерела фінансування дефіциту бюджету та їх класифікація
9.4. Методи обмеження та шляхи скорочення дефіциту бюджету
Навчальний тренінг
РОЗДІЛ 10. ДЕРЖАВНИЙ КРЕДИТ
10.1. Економічна природа та роль державного кредиту
10.2. Форми державного кредиту та класифікація державних позик
10.3. Державний борт, його сутність та соціально-економічні наслідки
10.4. Управління державним боргом
Навчальний тренінг
РОЗДІЛ 11. МІСЦЕВІ ФІНАНСИ. БЮДЖЕТНИЙ ФЕДЕРАЛІЗМ І ФІНАНСОВЕ ВИРІВНЮВАННЯ
11.1. Основи теорії місцевих фінансів
11.2.Сутність, функції та принципи організацій місцевих фінансів
11.3. Місцеві фінансові інститути та їх характеристика
11.4. Бюджетний федералізм і фінансове вирівнювання
Навчальний тренінг
РОЗДІЛ 12. СОЦІАЛЬНІ ПОЗАБЮДЖЕТНІ ФОНДИ
12.1. Соціальні позабюджетні фонди як різновид державних цільових фондів; їх необхідність, зміст і роль
12.2. Становлення та розвиток соціальних позабюджетних фондів
12.3. Загальна характеристика соціальних позабюджетних фондів
12.4. Вітчизняна практика функціонування соціальних позабюджетних фондів
12.4.1. Пенсійний фонд України
12.4.2. Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності і витратами, обумовленими народженням і похованням7
12.4.3. Фонд загальнообов’язкового державного соціального і. страхування на випадок безробіття
12. 4. 4. Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань
Навчальний тренінг
РОЗДІЛ 13. ФІНАНСИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
13.1. Поняття суб’єкта господарювання, ознаки його ідентифікації. Класифікація суб’єктів господарювання
13.2. Основи організації фінансів суб’єктів підприємництва (підприємств) реального сектору економіки
13.3. Основи організації фінансів суб’єктів підприємництва – фінансових установ
13.4. Фінанси організацій і установ, створених органами виконавчої влади
13.5. Фінанси некомерційних організацій-об’єднань громадян
13.6. Фінансова діяльність підприємців-фізичних осіб
Навчальний тренінг
РОЗДІЛ 14. ФІНАНСИ ДОМОГОСПОДАРСТВ
14.1. Домогосподарство як суб’єкт фінансових відносин
14.2. Сутність фінансів домогосподарств та їх функцій
14.3. Бюджет домогосподарства, його структура. Сукупні ресурси і сукупні витрати домогосподарства
14.4. Заощадження домогосподарств, їх класифікація
14.5. Особисті фінанси
Навчальний тренінг
РОЗДІЛ 15. СТРАХУВАННЯ ТА СТРАХОВИЙ РИНОК
15.1. Об’єктивна необхідність і сутність страхового захисту.
Страхові фонди як джерело забезпечення страхового захисту
15.2. Економічна природа і сутність страхування
15.3. Функції і принципи страхування
15.4. Класифікація страхування
15.5. Поняття і структура страховою ринку
15.6. Державне регулювання у сфері страхування
Навчальний тренінг
РОЗДІЛ 16. ФІНАНСОВИЙ РИНОК
16.1. Фінансовий ринок у системі економічних відносин
16.2. Сегментація фінансового ринку
16.3. Інструменти фінансового ринку
16.4. Суб’єкти фінансового ринку
16.5. Фінансові посередники, їх класифікація та функціональне призначення
Навчальний тренінг
РОЗДІЛ 17.ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
17.1. Сутність фінансового менеджменту, його мета та завдання
17.2. Принципи і функції фінансового менеджменту
17.3. Механізм фінансового менеджменту
Навчальний тренінг
РОЗДІЛ 18. МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ
18.1. Сутність та функціональне призначення міжнародних фінансів
18.2. Міжнародний фінансовий ринок і його структура
18.3. Фінанси міжнародних організацій і міжнародних фінансових інституцій
Навчальний тренінг
РОЗДІЛ 19. ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ
19.1. Економічна безпека держави як складова національної безпеки
19.2. Фінансова безпека. її сутність і місце в системі економічної безпеки держави
19.3. Механізм забезпечення фінансової безпеки держави
Навчальний тренінг
РОЗДІЛ 20. ФІНАНСИ КРАЇН З РОЗВИНЕНОЮ РИНКОВОЮ ЕКОНОМІКОЮ
20.1. Характерні риси фінансових систем країн з розвиненою ринковою економікою
20.2. Фінансова система Сполучених Штатів Америки
20.3. Фінансові системи Німеччини, Великої Британії, Франції
20.4. Фінансова система Японії
20.5. Загальна характеристика фінансів Скандинавських країн
Навчальний тренінг
РОЗДІЛ 21. ФІНАНСИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
21.1. Особливості організації фінансів Європейського Союзу
21.2. Бюджет Європейського Союзу, бюджетна стратегія та бюджетний процес
21.3. Гармонізація та уніфікація податкової політики країн Європейського Союзу
21.4. Валюта інтеграція, спільна валютна політика
21.5. Основні інституції ЄС та їх роль у формуванні єдиної фінансової політики
Навчальний тренінг
Література

Залишити відповідь