Управління земельними ресурсами

ББК65.9(4Укр)я73
У67
Управління земельними ресурсами : підручник / В. В. Горлачук, В. Г. В’юн, І. М. Песчанська, ін ; за ред. В. В. Горлачука. – 2-ге вид., випр. і перероб. – Львів : Магнолія 2006, 2015. – 328 с. – (Вища освіта в Україні).

В підручнику на основі вимог програми курсу “Управління земельними ресурсами” висвітлюються наукові основи використання земельних ресурсів та організаційно-правові, економічні, фінансові та екологічні аспекти сучасного управління земельними ресурсами.
На основі багаторічних досліджень автори вперше подають історичну довідку про розвиток системи управління земельними ресурсами України від найдавніших часів до сучасності.
Призначений для студентів, магісірантів, викладачів вищих навчальних закладів. Може бути використаний практичними працівниками, спеціалістами державних земельних органів, слухачами центрів підготовки і підвищення кваліфікації с/г кадрів, усіма. хто цікавиться земельними ресурсами в умовах перехідної економіки.

ЗМІСТ
ПЕРЕДНЕ СЛОВО
РОЗДІЛ 1. НАУКОВІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ
1.1. Земля як цілісний об`єкт управління
1.2.Склад і структура земель
1.3. Використання земельних ресурсів
1.4. Екологічний стан
1.5. Рентний характер використання
РОЗДІЛ 2. НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ
2.1. Поняття управління земельними ресурсами
2.2. Предмет науки і методи дослідження
2.3. Еволюція розвитку управлінської школи
2.4. Вітчизняний розвиток теорії і практики управління земельними ресурсами
2.5. Роль управління земельними ресурсами
2.6. Методиуправління
2.7. Наукові принципи управління земельними ресурсами
2.8. Функції управління
2.9. Характеристика функцій управління
2.10. Розвиток земельного менеджменту в системі управління земельними ресурсами
2.11.Стратегія і тактика менеджменту
2.12.Стиль керівництва
РОЗДІЛ 3. ПРАВОВІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ
3.1. Конституційні основи управління земельними ресурсами України
3.2. Земельний кодекс – правова основа управління використанням земельних ресурсів
3.3. Нормативно-правові акти в галузі управління земельними ресурсами
РОЗДІЛ 4. ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ
4.1. Розмежування компетенції вищих органів влади у галузі управління земельними ресурсами
4.2. Компетенція вищих органів виконавчої влади в галузі управління використанням і охороною земель
4.3. Компетенція органів державного управління на місцевому (регіональному) рівні
4.4. Підготовка кадрів для державних земельних органів
РОЗДІЛ 5. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ
УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ
5.1. Земельно-кадастрова інформація
5.2. Земельно-реєстраційна система
5.3. Принципи державної реєстрації земельних ділянок
5.4. Грошова оцінка земель як механізм управління
5.5. Експертна оцінка земельних ділянок
5.6. Планово-картографічне забезпечення
5.7. Розвиток інформаційно-інтелектуальних технологій в системі управління земельними ресурсами
РОЗДІЛ 6. УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
6.1. Трансформація прав власності на землю
6.2. Управління процесом набуття і реалізації права на землю
6.3. Особливості управління землями сільськогосподарського призначення
6.4. Управління землями запасу
6.5. Управління землями резервного фонду
6.6. Управління меліорованими землями
6.7. Управління радіонуклідно забрудненими землями
6.8. Управління земельними ресурсами в населених пунктах
6. 8. 1. Земельна ділянка як об ‘єкт управління
6.8. 2. Зміст та завдання кадастрового землевпорядкування
6.8. 3. Встановлення меж земельних ділянок на забудованих територіях
6. 8.4. Земельно-господарський устрій як механізм управління земельними ресурсами
6.8.5. Розмежування земель державної комунальної власності
6.8.6. Встановлення прибудинкових територій
РОЗДІЛ 7. УПРАВЛІННЯ ЗЕМЛЯМИ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ ТА ІНШОГО ІІРИРОДООХОРОННОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
7.1. Концепція розвитку природно-заповідних територій в Україні
7.2. Сутність і зміст земель природно-заповідного фонду
7.3. Органи управління землями природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення
7.4. Режим використання земель природно-заповідного фонду
7.5. Розвиток інноваційно-іивестиційної діяльності як функції управління землями природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення
РОЗДІЛ 8. УПРАВЛІННЯ ЗЕМЛЯМИ ОЗДОРОВЧОГО ТА РЕКРЕАЦІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
8.1. Режим використання земель оздоровчого призначення
8.2. Відшкодування збитків, зумовлених обмеженим режимом використання земель оздоровчого призначення
8.3. Особливості управління використанням і охороною земель рекреаційного призначення
РОЗДІЛ 9. УПРАВЛІННЯ ЗЕМЛЯМИ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
9.1. Органи управління землями історико-культурного призначення
9.2. Організація зон охорони пам’яток як механізм управління землями історико-культурного призначення
9.3. Управління процесом реалізації права власності і користування на землі історико-культурного призначення
9.4. Державна реєстрація земельних ділянок історико-культурного призначення
9.5. Фінансування охорони земель історико-культурного призначення
9.6. Відповідальність за порушення законодавства про охорону земель історико-культурного призначення
РОЗДІЛ 10. УПРАВЛІННЯ ЗЕМЛЯМИ З ОСОБЛИВИМ РЕЖИМОМ ВИКОРИСТАННЯ
10.1. Управління землями в смугах прикордонного режиму
10.2. Управління землями з несприятливими природними умовами
РОЗДІЛ 11. ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ ЯК ФУНКЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ
11.1. Значення землевпорядкування в системі управління
11.2. Зміст землевпорядкування
11.3. Принципи землевпорядкування
РОЗДІЛ 12. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ І МОНІТОРИНГОМ ЗЕМЕЛЬ
12.1. Організація державного контролю за використанням земель
12.2. Мета і завдання моніторингу земель
12.3. Зміст моніторингу земель
РОЗДІЛ 13. РИНОК ЗЕМЛІ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ
1З.1. Формування ринку
13.2. Роль ринкової інфраструктури в системі управління земельними ресурсами
13.3. Іпотека (застава)
13.4. Земельні (іпотечні) банки
13.5. Земельні аукціони
13.6. Інноваційно-інвестиційна діяльність
13.7. Кадастрово-реєстраційні центри
13.8. Товарні біржі, брокерські, посередницькі та інші фірми
13.9. Науково-технічна і рекламна інформація
РОЗДІЛ 14. УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ
Загальні положення
14.1. Екологічні аспекти управління
14.2. Концептуальні засади ресурсозберігаючого землекористування
14.3. Нова парадигма збереження родючості ґрунту
14.4. Вдосконалення екологічної інфраструктури
14.5. Роль технічного паспорта земельних ділянок агроформувань
14.6. Комплексність підходу до управління охороною та використанням земельних ресурсів
Література

Залишити відповідь