Поважний О. С. Цінні папери і фондовий ринок

ББК65.9(2)26
П42
Поважний О. С.
Цінні папери і фондовий ринок : навч. посіб. / О. С. Поважний, Н. С. Орлова, А. Л. Свечкіна. – 2-ге вид., виправл. і допов. – Львів : Магнолія 2006, 2012. – 360 с. – (Вища освіта в Україні).

Структура навчального посібника “Цінні папери і фондовий ринок” акцентує увагу на ключових елементах сучасного розвитку складових елементів та інструментів фондового ринку України та світу. У навчальному посібнику надано формалізований теоретичний та практичний матеріал викладений у одинадцяти розділах згідно з навчальною програмою дисципліни “Цінні папери і фондовий ринок”.
Запропонований навчальний посібник розкриває принципи, на яких будується функціонування ринку цінних паперів, його роль в процесі залучення та ефективного примноження капіталу за допомогою фінансових інструментів, особливості здійснення та оцінки прибутковості інвестицій в цінні папери, провідну практику розвинутих країн світу щодо впровадження та ефективного функціонування сучасних фондових механізмів, Важливим є наявність матеріалів статистичного та інформаційного характеру, які всебічно висвітлюють сучасний стан і тенденції формування ринку цінних паперів в Україні. У посібнику студентам надано можливість самостійної перевірки знань у формі рішення практичних завдань та відповідей на контрольні питання за розділами.
Навчальний посібник призначений для студентів, аспірантів та викладачів економічних вузів, а також фахівців з цінних паперів.

ЗМІСТ
ПЕРЕДМОВА

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ 1
Ринок цінних паперів та його місце в системі фінансових ринків
Змістовий модуль 1. Поняття та види ринків цінних паперів
1.1. Ринок цінних паперів в системі фінансових ринків та його види
1.2. Основні види ринків цінних паперів
1.3. Етапи формування ринку цінних паперів та їх сутність
Питання для самоконтролю
Змістовий модуль 2. Основи функціонування ринку цінних паперів
2.1. Функції ринку цінних паперів
2.2. Організаційна структура ринку цінних паперів
2.3. Сучасний стан розвитку ринку цінних паперів в Україні
Питання для самоконтролю
Тести для контролю знань студентів
Теми для індивідуальної та самостійної роботи студентів

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ 2
Інструменти ринку цінних паперів та операції з ними
Змістовий модуль 3. Цінні папери, їх види та особливості використання
3.1. Поняття та властивості цінних паперів
3.2. Класифікація цінних паперів
3.3. інвестиційні якості цінних паперів
Питання для самоконтролю
Змістовий модуль 4. Акції, умови їх випуску та обігу в Україні
4.1. Поняття про акції, види акцій
4.2. Створення акціонерного капіталу та зміни в його структурі
4.3. Вартісна оцінка акцій на ринку цінних паперів
Питання для самоконтролю
Змістовий модуль 5. Боргові та інші види цінних паперів на фондовому ринку України
5.1. Облігації, їх види та особливості обігу
5.2. Властивості векселя в ринковому обігу
5.3. Інвестиційні та ощадні (депозитні) сертифікати
5.4. Похідні цінні папери та депозитарні розписки, їх властивості
Питання для самоконтролю
Змістовий модуль 6. Емісія цінних паперів
6.1. Класифікація емітентів та інвесторів
6.2. Сутність та основні цілі емісії цінних паперів
6.3. Основні види та етапи емісії цінних паперів
6.4. Проспект емісії цінних паперів та його зміст
6.5. Розміщення цінних паперів на фондовому ринку
Питання для самоконтролю
Тести для контролю знань студентів
Теми для індивідуальної та самостійної роботи студентів

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ 3
Інфраструктура ринку цінних паперів в Україні
Змістовий модуль 7. Торговельна система на ринку цінних паперів
7.1. Види професійної діяльності на ринку цінних паперів
7.2. Брокерська та дилерська діяльність торговця цінними паперами. Андеррайтинг
7.3. інститути спільного інвестування на ринку цінних паперів
7.4. Діяльність комерційних банків на фондовому ринку: світова й вітчизняна практика
Питання для самоконтролю
Змістовий модуль 8. Облікова система на ринку цінних паперів
8.1. Національна депозитарна система України
8.2. Зберігачі та реєстратори на ринку цінних паперів
8.3. Клірингові операції на ринку цінних паперів
Питання для самоконтролю
Змістовий модуль 9. Організаційно оформлені ринки цінних паперів
9.1. Значення організованого ринку цінних паперів
9.2. Особливості функціонування фондової біржі в Україні
9.3. Фондові індекси та методика їх визначення
9.4. Організований ринок позабіржової торгівлі
Питання для самоконтролю
Змістовий модуль І0. Регулятивна інфраструктура ринку цінних паперів
10.1. Зарубіжний досвід регулювання фінансового ринку
10.2. Формування системи регулювання ринку цінних паперів в Україні
10.3. Інформаційна інфраструктура ринку цінних паперів
Питання для самоконтролю
Тести для контролю знань студентів
Теми для індивідуальної та самостійної роботи студентів

Фінансові розрахунки з цінними паперами
11.1. Облік фактору часу в фінансових розрахунках
Задачі для самостійного розв’язання
11.2. Аннуїтет. Сучасна та майбутня вартість аннуїтету
Задачі для самостійного розв’язання
11.3. Вартісна оцінка акцій та їхня прибутковість
Задачі для самостійного розв’язання
11.4. Вартісна оцінка та прибутковість боргових цінних паперів
Задачі для самостійного розв’язання
11.5. Аналіз ефективності похідних цінних паперів
Задачі для самостійного розв’язання
АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК
ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

Залишити відповідь