Каліон В. А. Обчислювальна гідромеханіка

532(075.8)
К17     
Каліон В. А.
     Обчислювальна гідромеханіка. Примежовий шар і нев’язкі течії : навч. посіб. / В. А. Каліон. – Київ : ВПЦ “Київський університет”, 2013. – 208 с.

Подано основні положення обчислювальної гідромеханіки для магістрів механіків механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. До кожного розділу підібране характерні задачі для виконання на лабораторних практикумах, а також для самостійної роботи. Розглянуто використання числових методів для розв’язання крайових задач для системи рівнянь Ейлера та системи рівнянь примежового шару, зокрема методу сіток і панельних методів. Також розглянуто методи числового перетворення диференціальних рівнянь у частинних похідних і числові методи  побудови сіток. У додатку подано основні моделі, що описують турбулентний рух  рідини. для студентів механіко-математичного факультету.  Може використовуватись як довідник для всіх, хто цікавиться обчислювальними  методами  для розв’язання задач гідромеханіки.
     Для студентів механіко-математичного факультету.  Може використовуватись як довідник для всіх, хто цікавиться обчислювальними методами для розв’язання задач гідромеханіки.

ЗМІСТ

Основні позначення
Передмова
Вступ
Розділ 1. Методи розв’язання системи рівнянь Ейлера
1.1. Панельний метод
1.1.1. Нев’язкі нестисливі течпї
1.1.2. Обтікання профілю з піднімальною силою
1.1.З. Нев’язкі етисливі течії рідини
1.2. Метод сіток
1.2. 1. Одновимірний несталий рух нев’язкої стисливої рідини
1.2.2. Розрахунок сильних стрибків
1.2.3. FСТ алгоритм розрахунку рухомої ударної хвилі
1.З. Метод сіток. Неявні схеми для рівнянь Ейлера
1.4. Баютосіткові методи розв’язання рівнянь Ейлера
Задачі
Розділ 2. Методи розв’язання системи рівнянь примежового шару
2.1. Простий явний метод
2.2. Метод Дюффорота-Франкела
2.3. Метод Кранка-Нікольсона та суто неявний метод
2.3.1. Метод запізнілих коефіцієнтів
2.3.2. Проста ітераційна заміна коефіцієнтів
2.3.3. Лінеаризація за Ньютоном при ітеративному обчисленні коефіцієнтів
2.3.4. Екстраполяція коефіцієнтів
2.3.5. Загальні зауваження відносно стійкості неявних методів
2.4. Метод Девіса сумісного розв’язання рівняння руху й рівняння нерозривноеп
2.4.1. Перетворення Лет-Ліза
2.4.2. Зв’язана схема девіса
2.5. Блочннй метод Келлерата його модифікашї
2.6. Приклад розрахунку примежового шару
2.7. Особливості розрахунків внутрішніх течій
2.8. Деякі загальні зауваження
Розділ 3. Тривимірні примежові шари
3.1. Схеми Кранка-Никольсона та зигзаг
3.2. Неявна маршова схема з розщеплениям
Задачі
Розділ 4. Перетворення основних рівнянь
4.1. Прості перетворення
4.2. Перетворення загального вигляду
4.3. Числова реалізація перетворення загального вигляду
Розділ 5. Методи побудови розрахункових сіток
5. 1. Методи теорії функції комплексної змінної
5.1.1.0днокрокове конформне відображення
5.2. Алгебраїчні відображення
5.2.1. Одновимірні функції розтягу
5.2.2. Найпростіші алгебраїчні відображення
5.2.3. Метод багатьох поверхонь
5.2.4. Трансфінітна інтерполяція
5.3. Методи, що засновані на розв’язанні диференціальних рівнянь
5.4. Адаптивні сітки
5.4. 1. Варіаційний метод
5.4.2. Метод еквірозподілу
5.4.3. Методи із завданням швидкості вузлів сітки
5.5. Числова реалізація алгебраїчного відображення
Задачі
Додаток А. Моделі турбулентності
А-1. Рівняння Рейнольдса
А-2. Деякі відомості про внутрішню структуру турбуленгних потоків
А-3. Перенесення імпульсу, тепла й домішок у турбулентних потоках
А-3.1. Гіпотеза Бусинеска
А-3.2. Теорія” шляху змішування” Прандтля
А-3.3. “Вільна” турбулентність
А-3.4. Плоскі турбулентні примежові шари.
Моделі першого порядку
А-3.5. Тривимірні турбулентні примежові шари.
Моделі першого порядку
А-3.6. Моделі другого порядку для плоских турбулентних примежових шарів
А-3.6.1. “k-L” – модель турбулентності
А-3.6.2. “k-ε” – модель турбулентності
А-3.7. Моделі другого порядку для тривимірнихтурбулентних примежових шарів
Список використаної та рекомендованої літератури

Залишити відповідь