Геофізичні методи оцінки продуктивності колекторів нафти і газу

550.8
Г36
     Геофізичні методи оцінки продуктивності колекторів нафти і газу : монографія / Г. Т. Продайвода, С. А. Вижва, І. М. Безродна, Т. Г. Продайвода. – Київ : ВПЦ “Київський університет”, 2011. – 368 с.

Розглядається актуальна проблема – оцінка продуктивності колекторів нафти і газу за даними геофізичних досліджень свердловин і петрофізики. Розроблені алгоритми і програми, апробовані на реальних родовищах нафти і газу, показали високу ефективність.

ЗМІСТ

1. Сучасний стан розвитку інтерпретаційних технологій визначення ємнісно-фільтраційних властивостей порід-колекторів за даними геофізичних досліджень свердловин і петрофізики
1.1. Методи геофізичних досліджень свердловин
1.2. Петрофізнчні дослідження
1.3. Автоматизовані системи інтерпретації данихгеофізичних досліджень свердловин
2. Методи математичного моделюванняефективних пружних параметрів геологічного середовища
2.1. Методи усереднення
2.2. Методи віріального розвинення і самоузгодження
2.3. Методи теорії стохастичних функций
2.4. Одноточкове наближення
2.5. Метод умовних моментів (двоточкове наближення)
2.6. Метод умовних моментних функцій для двокомпонентното анізотропного геологічного середовища з однонаправленими еліпсоїдальннми включеннями
2.7. Узагальнений метод умовних моментних функційдля багатокомпонентного анізотропного геологічного середовища з довільною функцією орієнтації компонентів
3. Метод математичною моделювання ефективнихтермопружних властивостей  багатокомпонентного тріщинуватого геологічного середовища, насиченого флюїдом, із внутрішнім поровим тиском
З.1. Теорія методу
3.2. Двокомпонентне середовище
3.3.Багатокомпонентне теологічне середовище
4. Математичне моделювання ефективної проникностіскладнопобудових порід-колекторів
4.1. Теорія методу
4.2. Результат числового моделювання
5. Протрамно-алгоритмічні засобиавтоматизованої системи моделювання ефективних термопружних властивостей
5.1. Методологічні принципиі засоби розробки автоматизованої системи
5.2. Блок-схема алгоритму математичного моделюванняефективних термопружних властивостей
5.3. Структура баз даних автоматизованої системи
5.3.1. База експериментальних даних
5.3.2. База даних початкових наближень
5.3.3. База даних пакетів
5.4. Модулі числових розрахунківі глобальної оптимізації
5.4.1 . Модулі числового моделюванняефективних термопружних постійнихі швидкостей пружних хвиль
5.4.2. Модуль оптимізації для розв’язання задачінверсііекспериментальних даних
5.5. Модуль візуалізації данихі результатів моделювання
5.6. Інтерфейс автоматизованої системи
6. Математичне моделювання ефективних пружнихта акустичних параметрів складнопобудованих порід-колекторів
6.1.  Вибір параметрів моделі
6.2. Вплив доломітизації й структури пустотного просторуна пружні та акустичні властивості вапняків
6.3. Вплив систем орієнтації тріщин і кавернна анізотропію пружних та акустичних властивостей
карбонатних колекторів
7. Метод визначення термопружннх властивостейпородотвірних мінералів гірських порід
8. Числові результати моделювання впливу парового тиску на ефективні термопружні властивості пісковику
9. Методика кількісної оцінки структури пустотного простору складнопобудованих порід-колекторіві прогнозу їхньої продуктивності
9.1. Алгоритм кількісної оцінки визначення структури пустотного простору складнопобудованих порід-колекторів
9.2. Алгоритм прогнозу предуктивності пластів-колекторів
9.3. Оцінка ефективності розробленої методики
9.3.1. Аналіз виназначения структури пустотного простору зарізними методиками
9.3.2. Зв’язок отриманих результатів із фільтраційних характеристиками
10. Результати практичного застосування методики для кількісної оцінки продуктивності нафтогазових родовищ Дніпровсько-Донецької западини
10.1. Визначення структури пустотного простору теригенних порід
10.1.1 . Геологічна характеристика об’єктів дослідження
10.1.2. Результати практичного застосування методики
10.2. Аналіз структури пустотного простору карбонатних порід
10.2.1. Геологічна характеристика об’єктів дослідження
10.2.2. Результати практичного застосування методики
10.3. Визначення структури пустотного простору кристалічних порід і колекторів кори вивітрювання корінних порід
10.3.1. Геологічна характеристика об’єкта дослідження
10.3.2. Результати практичного застосування методики
10.4. Результати дослідження параметра питомої площі поверхні пустот складнопобудованих порід-колекторів Дніпровське-Донецької западини
10.4.1. Газонасичені породи-колектори
10.4.2. Нафто- та водонасичені породи-колектори
10.5. Прогноз продуктивностіскладнопобудованих порід-колекторів
за даними комплексу методівгеофізичних досліджень свердловин.
10.5. 1. Геологічна характеристикаоб’єкта прогнозування
10.5.2. Дослідження структурипустотного простору
10.5.3. Прогноз продуктивностіпластів-колекторів
11. Теоретичні й методологічні основиматематичного моделювання та кількісної оцінки пружних  властивостей породотвірнихі глинистих мінералів і глин
1.1.1. Структурна анізотропія пружних властивостейглинистих мінералі
11.2. Метод кількісної оцінки пружних постійнихглинистих мінералів
11.3. Параметри анізотропії пружних хвильпородотвірних глинистих мінерлів
11.4. Модулі пружності ізотропних полікристалічних агрегатів глинистих мінералів
11.5. Анізотропія пружних та акустичних властивостей глинистих порід
11.5.1. Особливості мінералогічного складу імікроструктури глинистих порід
11.5.2. Вплив кристалографічної орієнтації та орієнтації твердих пор і тріщин на анізотропію орієнтованих пружних іакустичних властивостей твердих глин
12. Визначення зон аномальноговисокого пластового тиску в нафтогазоносних басейнах
12.1. Термопружні властивості глинистих мінералів
12.2. Визначення аномально високих пластових тисків
Висновки
Список літератури

Залишити відповідь