Продайвода Г. Т. Акустичний текстурний аналіз гірських порід

552(075.8)
П78
Продайвода Г. Т.
     Акустичний текстурний аналіз гірських порід : навч. посіб. / Г. Т. Продайвода, Д. А. Безродний. – Київ : ВПЦ “Київський університет”, 2011. – 304 с.

На сучасному методологічному рівні викладено теоретичні й методичні основи акустичною методу текстурного аналізу гірських порід. Розглянуто принципи статистичної симетрії текстур і математичний метод кількісної оцінки функціі розподілу орієнтації мінералів і мікротріщин. Описано основні деформаційні механізми формування кристалографічної орієнтації мінералів. Детально розглядаються пряма та обернена задачі акустики текстур.
     Описано методику та ультразвукову апаратуру для вимірювання анізотропії швидкостей пружних хвиль. Досліджено акустичну і пружну анізотропію різних тектонофацій метаморфічних порід Криворіжжя. Наведено приклади практичного застосування методу для розв’язання задач динамічного структурного докембрійських комплексів.
     Для студентів та аспірантів геологічних і геофізичної спеціальності геологічних факультетів університетів, а також фахівців і викладачів.

ЗМІСТ

ВСТУП
1. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТЕКСТУР СТРУКТУР ГІРСЬКИХ ПОРІД
1.1. Принципи структурованості
1.2. Структури і текстури гірських порід
1.3. Пустотний простір текстур гірських порід
1.4. Принципи симетрії текстур гірських порід
1.5. Метод визначення функції розподілуорієнтації структурних елементів гірських порід
2. ДЕФОРМАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИФОРМУВАННЯ ТЕКСТУР ГІРСЬКИХ ПОРІД
2.1. Механічна поведінкамінералів і гірських порідпід дією напруг
2.2. Пластична деформаціямінералів і гірських порід
2.3. Пластичні деформації кристалів мінералів
2.4. Пластичні деформації текстур гірських порід
2.5. Рекристалізація
2.6. Катакластична течія
2.7. Вивчення природно деформованих гірських порід з урахуванням кристалографічної орієнтації мінералів
3. ПРЯМА ЗАДАЧА АКУСТИЧНОГО МЕТОДУ ТЕКСТУРНОГО АНАЛІЗУ ГІРСЬКИХ ПОРІД
3.1. Загальні положення
3.2. Огляд методів визначення ефективних пружних постійних гірських порід
3.2.1. Загальна постановка задач:
3.2.2. Методиусереднення
3.2.3. Методи стохастичнихрівиянь
3.2.4. Метод умовних моментів
3.3. Ефективні пружні постійні геологічного середовища матричної структури
3.4. Статичні ефективні пружні постійні тріщинно-порового геологічного середовища
3.5. Узагальнений метод умовних моментиих функцій
4. РОЗВ’ЯЗОК ОБЕРНЕНОЇ ЗАДАЧІ АКУСТИЧНОГО МЕТОДУ ТЕКСТУРНОГО АНАЛІЗУ ГІРСЬКИХ ПОРІД
4.1. Метод лінійної системи рівнянь
4.2. Метод інверсії азимутальної залежностішвидкостей пружних хвиль
4.3. Задача інверсії
5. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ АКУСТИЧНОЇ АНІЗОТРОПІЇ ТЕКСТУР ГІРСЬКИХ ПОРІД
5.1. Метод ортогональних напрямків
5.2. Метод сфери
5.3. Акустополяризаційиий метод
5.4. Метод особливих напрямків
5.5. Інваріантно-поляризаційний метод
6. МЕТОДИКА ТА АПАРАТУРА АКУСТИЧНОГО МЕТОДУ ТЕКСТУРНОГО АНАЛІЗУ ГІРСЬКИХ ПОРІД
6.1.Принцип квазіоднорідності
6.2. Визначення регулярних складовихефективного акустичного і пружного тензорів
6.3. Методика ультразвукових вимірювань фазових швидкостей пружних хвиль гірських порід
6.4. Апаратура ультразвукових вимірювань фазових швидкостей пружних хвиль
6.5. Оцінка точності вимірювання фазових швидкостей на зразках гірських порід
6.6. Обробка даних експериментальних вимірювань фазових швидкостей
6.7. Автоматизована система акустичного аналізу тектонофацій дислокаційних структур
7. АКУСТИКА МІНЕРАЛІВ
7.1. Пружні властивості кристалів мінералів за нормальних температур і тисків
7.2. Взаємозв’язок пружних властивостей мінералів та їхньої структури
7.3. Вплив температури і тиску на пружні властивості кристалів
7.4. Анізотропія пружних властивостей мінералів та їхньої структури
7.4.І. Анізотропія лінійної стисливості
7.4.2. Анізотропія пружних властнвостей
7. 4. 3. Параметри анізотропії об ‘ґмних пружних хвил мінералах
7.5. Акустична анізотропія та аналогія між акустичним й оптичними явищами в мінералах
8. ВИКОРИСТАННЯ ФУНКЦІЇ РОЗПОДІЛУ ОРІЄНТАЦІЇ ДЛЯ АНАЛІЗУ ХАРАКТЕРУ ДЕФОРМАЦІЙ ГІРСЬКИХ ПОРІД
8.1. Аналіз характеру деформацій на прикладі метаморфічних порід Криворізької надглибокої свердловини (КНГС-З)
8.2. Динамічний структурний аналіз залізистих кварцитів мікроскладки Криворіжжя
9. АКУСТИЧНИЙ ТЕКСТУРНИЙ МЕТОД ПРИ ВИРІШЕННІ ЗАДАЧ ТЕКТОНОФАЦІАЛЬНОГО АНАЛІЗУ МЕТАМОРФІЧНИХ ПОРІД КРИВБАСУ
9.1. Тектонофаціальний аналіз зразків гірських порід
9.2. Математичне моделювання анізотропії акустичних і пружних властивостей тектонофацій  метаморфічних порід
9.2.1. Математичні моделі тектонофацій
9.2.2. Числовірезультати моделювання
9.3. Аккустична і пружна анізотропія метаморфічних порід Кориворіжжя
9. 3. 1. Аналіз результатів експериментальних досліджень фазових швидкостей пружних  хвиль метаморфічних порід Криворізької надглибокої свердловини та ії полігону
9.3.2. Параметри акустичної й пружної анізотропії текстур гірських порід
9.3.2.1. Акустичні константи
9.3.2.2. Пружні постійні
9. 3. 2. 3. Параметри анізотропії фазових швидкостей об’ємних пружних хвиль
9.4. Принципи визначення різних типів тектонофацій метаморфічних порід за даними акустичного текстурного аиалізу
9.4.1. Тектонофації катазони
9.4.2. Тектонофації мезозони

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Залишити відповідь