Коруд В. І. Електротехніка

621.3(075.8)
К69
Коруд В. І.
     Електротехніка / В. І. Коруд, О. Є. Гамола, С. М. Малинівський. – 3-тє вид., перероб і доп. – Львів : Магнолія 2006, 2012. – 424 с. – (Вища освіта в Україні).

У підручнику, написаному відповідно до програм підготовки спеціалістів, бакалаврів і магістрів, подано основні поняття електротехніки. Розглянуто основні теорії електричних і магнітних кіл, а також  перехідні процеси та нелінійні кола. Описано будову та роботу електричних машин замінного та постійного струму, наведено поняття електроприводу, електропостачання та електробезпеки.
     Підручник містить приклад розв’язку задач, запитання для самоперевірки, задачі для самоопрацюваня. Призначено для студентів та викладачів вищих навчальних закладів.

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ
1.1. Елементарні електричні заряди ії електромагнітне поле
1.2. Електростатичне поле. Напруженість поля
1.3. Електрична напруга. Потенціал. Електрорушійна сила
1.4. Електричний струм
1.5. Характеристики провідного середовища
1.6. Енергія та потужність в електричному колі
РОЗДІЛ 2. ЕЛЕКТРИЧНІ КОЛА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ
2.1. Компоненти та характеристики електричних кіл
2.2. Основні закони електричних кіл
2.3. З’єднання елементів електричного кола
2.4. Методи аналізу електричних кіл постійного струму
2.4.1. Методрівнянь Кірхгофа
2.4.2. Метод перетворення (трансфігурації)
2.4.3. Метод двох вузлів
2.4.4. Метод еквівалентного генератора
2.5. Пересилання електроенергії двопровідною лінією постійного струму
2.6. Баланс потужностей в електричному колі
2.7. Особливості аналізу нелінійних кіл постійного струму
РОЗДІЛ 3. ЕЛЕКТРИЧНІ КОЛА СИНУСОЇДНОГО СТРУМУ
З.1. Генерування синусоїдної ЕРС
3.2. Діючі та середні значення синусоїдних величин
3.3. Елементи електричного кола синусоїдного струму
3.4. Послідовне з’єднання елементів у колі синусоїдного струму
3.5. Паралельне з’єднання елементів у колі синусоїдного струму
3.6. Потужності в колі синусоїдного струму
3.7. Резонансні явищав електричних колах
3.7.1.Резонанс напруг
3.7.2. Резонанс струмів
3.8. Аналіз електричних кіл синусоїдного струму
3.9. Векторне відображення синусоїдних величин
РОЗДІЛ 4. ЕЛЕКТРИЧНІ КОЛА НЕСИНУСОЇДНОГО СТРУМУ
4.1. Розкладання періодичних функцій в ряд Фур’є
4.2. Діючі значення періодичних несинусоїдних величин
4.3. Потужність кола періодичного несинусоїдного струму
4.4. Аналіз кіл несинусоїдного струму
РОЗДІЛ 5. ТРИФАЗНІ  ЕЛЕКТРИЧНІ  КОЛА
5.1. Трифазна система ЕРС
5.2. З’єднання фаз джерела та споживача зіркою
5.3. Трифазне коло при з’єднанні фаз споживача трикутником
5.4. Потужності трифазного кола
5.5. Перемикання фаз споживача із зірки в трикутник і навпаки
РОЗДІЛ 6. ПЕРЕХІДНІ ПРОЦЕСИ ЛІНІЙНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ КІЛ
6.1. Виникнення перехідних процесів
6.2. Закони комутації
6.3. Вимушені та вільні складові перехідних струмів і напруг. Алгоритм аналізу перехідних процесів
6.4. Перехідні процеси кіл з резистивно-індуктивними елементами
6.4.1. Коротке замикання в колі R-L
6.4.2. Вмикання кола R-L  до джерела постійної напруги
6.5. Перехідні процеси кіл з резистивно-ємнісними елементами
6.5.1. Вмикання зарядженого конденсатора нарезистор (розряд конденсатора)
6.5.2. Вмикання кола R-С до джерела постійної напруги (заряд конденсатора)
РОЗДІЛ 7. МАГНІТНІ КОЛА
7.1. Параметри та характеристики магнітного поля
7.2. Закон повного струму
7.3. Закони Кірхгофа для магнітних кіл
7.4. Аналіз магнітних кіл постійного струму
7.5. Магнітні кола із змінною намагнічувальною силою
7.6. Взаємна індуктивність
7.7. Котушка з феромагнітним осердям
РОЗДІЛ 8. ТРАНСФОРМАТОРИ
8.1. Будова і принцип роботи трансформатора
8.2. Рівняння електромагнітної рівноваги трансформатора
8.3. Режими трансформатора
8.4. Робочі характеристики трансформатора
8.5. Трифазні трансформатори
8.6. Автотрансформатори
РОЗДІЛ 9. АСИНХРОННІ МАШИНИ
9.1. Будова і принцип роботи трифазних асинхронних машин
9.2. Електромагнітний момент асинхронного двигуна
9.3. Енергетична діаграма та коефіцієнт корисної дії АД
9.4. Характеристики АД
9.5. Пуск асинхронних двигунів
9.6. Регулювання швидкості обертання ротора
9.7. Режими роботи асинхронних машин
9.8. Однофазні асинхронні двигуни
9.9. Асинхронні конденсаторні двигуни
РОЗДІЛ 10. ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ
10.1. Призначення і будова машин постійного струму
10.2. Способи збудження машин постійного струму
10.3. Режими генератора машини постійного струму
10.3.1. ЕРС генератора постійного струму
10.3.2. Комутація тареакція якоря
10.3.3. Характеристики генератора
10.4. Режим двигуна машин постійного струму
10.4.1. Електромагнітний момент
10. 4.2. Пуск, зупинка й реверс  двигунів постійного струму
10.4.3. Характеристики двигунів
10.4.4. Регулювання частоти обертання
10.5. Коефіцієнт корисної дії машини постійного струму
10.6. Універсальні колекторні двигуни
РОЗДІЛ 11. МІКРОМАШИНИ
11.1.Лінійні двигуни
11.2. Мікромашини постійного струму
11.3. Асинхроннімікромашини
11.4. Синхронні мікродвигуни
РОЗДІЛ 12. ОСНОВИ ЕЛЕКТРОПРИВОДУ ТА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ
12.1. Режими роботи електроприводів
12.2. Вибір типу та потужності двигуна
12.3. Елементи захисту та керування
12.4. Системи керування електроприводами
12.5. Вибір перерізу проводів і кабелів
РОЗДІЛ 13. ОСНОВИ  ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКИ
13.1. Дія електричного струму на організм людини
13.2. Фактори, які визначають ураження електричним струмом
13.3. Захисне заземлення і занурення
13.4. Розтікання струму при замиканні на землю. Крокова напруга
13.5. Перша допомога потерпілому при ураженні електричним струмом
ІФОРМАЦІЙНО-ДОВІДКОВИЙ МАТЕРІАЛ
Д1. Символічний метод аналізу електричних кіл синусоїдного струму
Д1.1.Комплексні числа та операції з ними
Д1.2. Символічне (комплексне) відображення синусоїдних величин
Д1.3. Закони Ома та Кірхгофа комплексній формі
Д.2. Електровимірювальні прилади
Д2.1.Класифікація приладів
Д2.2. Характеристики систем електровимірювальних приладів
Д2.3.Вимірювання електричних величин
Д2.4.Вимірювання опору
Д2.5. Похибки вимірювання та похибки вимірювальних приладів
Коротка історична довідка
ЛІТЕРАТУРА

Залишити відповідь