Карпунь І. Н. Управління фінансовою санацією підприємства

658(075.8)
К26
Карпунь І. Н.
     Управління фінансовою санацією підприємства : навч. посіб. / І. Н. Карпунь. – Львів : Магнолія 2006, 2014. – 418 с. – (Вища освіта в Україні).

У навчальному посібнику подано головні механізми управління санацією, реструктуризацією та банкрутством суб’єктів господарювання. Послідовно викладено економічний зміст, форми та порядок здійснення фінансового оздоровлення, обґрунтовано методику санаційного аудиту, організації контролінгу та розробки стратегії санації на підприємствах, з’ясовано позиції контролінгових служб у запобіганні фінансовій кризі підприємсгва та успішній реалізації санаційної концепції. Подано рекомендації щодо складання програми та плану із зазначенням її внутрішніх та зовнішніх фінансових джерел.
     Докладно викладено нормативно-методичне забезпечення управління процесів санацій підприємств різних форм власності та найважливіші економіко-правові аспекти банкрутства й ліквідації підприємств. На конкретних фактах обґрунтовано дії кредиторів, зокрема банків у відносинах з фінансово неспроможними боржниками.
     Посібник призначений для студентів магістерських програм економічних факультетів вузів. Може бути використаний фахівцями, бізнесменами, фінансовими менеджерами підприємств, слухачами перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників виробництв.

ЗМІСТ

ПРОГРАМА КУРСУ
ТЕМА 1. ПІДПРИЄМСТВО ЯК СУБ’ЄКТ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1.1. Підприємство як суб’єкт ринку і первинна ланкаекономіки
1.2. Суть, роль і значення інформаційних технологій в управлінні підприємством
1.З. Сутність інноваційного потенціалу і стратегії підприємства
1.4. Економічна безпека та антікризова діяньність підприємства
Запитання і завдання для самоконтролю
ТЕМА 2. СУТНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ САНАЦІЄЮ ПІДПРИЄМСТВА
2.1. Підприємство як об’єкт фінансової кризи (банкрутства)
2.2. Механізм управління фінансовою санацією підприємств
2.3. Критерії ефективності санаційних заходів на підприємстві
Запитання і завдання для самоконтролю
ТЕМА 3. КОНТРОЛІНГ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ САНАЦІЄЮ ПІДПРИЄМСТВ
3.1. Сутність та пріоритети фінансового контролінгу
3.2. Механізм стратегічного фінансового контролінгу
3.3. Сутність оперативного фінансового контролінгу
3.4. Концепція санації фінансового контролінгу
Запитання і завдання для самоконтролю
ТЕМА 4. ПЛАНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА
4.1. Планування санаційних заходів як домінантнафункція управління
4.2. План фінансової санації підприємства
4.3. Планування санаційних заходів на принципахбюджетування
4.4. Моніторинг реалізації заходів плану санації
Запитання і завдання для самоконтролю
ТЕМА 5. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАХОДИ САНАЦІЙНОГО АУДИТУ
5.1. Сутність та основні завдання санаційного аудиту
5.2. Санаційна здатність підприємства та її оцінка
5.3. Методи та програма санаційного аудиту
5.4. Порядок проведення санаційного аудиту
5.5. Сутність аудиторського висновку та звіту
Запитання і завдання для самоконтролю
ТЕМА 6. ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ САНАЦІЇ
6.1. Бухгалтерський баланс як основна складовафінансовою аналізу
6.2. Сутність власного капіталу
6.3. Прибуток (збиток) , фактори діяльностігосподарюючих суб’єктів
6.4. Зміст санації балансу (чистої санації)
Запитання і завдання для самоконтролю
ТЕМА 7. ВНУТРІШНІ ФІНАНСОВІ ДЖЕРЕЛА САНАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА
7.1. Програма внутрішніх джерел фінансової стабілізації
7.2. Збільшення вхідних грошових потоків
7.3. Зменшення вихідних грошових потоків
Запитання і завдання для самоконтролю
ТЕМА 8. ЗОВНІШНІ ФІНАНСОВІ ДЖЕРЕЛА САНАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА
8.1. Санація із залученням коштів власників підприємства
8.2. Фінансова участь кредиторів у санації боржниса
8.3. Фінансова участь персоналу в санації підприємства
Запитання і завдання для самоконтролю
ТЕМА 9. САНАЦІЙНА РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА
9.1. Сутність реструктуризації підприємств
9.2. Форма реструктуризації підприємств
9.З. Передавальний та розподільний баланс
Запитання і завдання для самоконтролю
ТЕМА 10. ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА САНАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА
10.1. Зміст державної санації підтримки підприємств
10.2. Форми та методи державної фінансової підтримкисанації птдприємств
10.3. Сприяння інноваційному розвитку підприємства
Запитання і завдання для самоконтролю
ТЕМА 11. ОЦІНЮВАННЯ ВАРТОСТІ МАЙНА ПІДПРИЄМСТВА
11.1. Основні засади оцінювання вартості майна підприємства
11.2. Оцінювання вартості підприємства як цілісного майнового комплексу та вартості корпоративних прав.
11.3. Оцінювання об’єктів нерухомості та вартості нематеріальних активів і рухомого майна підприємств
Запитання і завдання для самоконтролю
ТЕМА 12. ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ САНАЦІЇ, БАНКРУТСТВА ТА ЛІКВІДАЦІЇ
ПІДПРИЄМСТВА
І2.1. Законодавство про банкрутство і санацію підприємства
І2.2. Фінансова санація на ухвалу господарському суду
І2.3. Мирова угода
І2.4. Податкові та інші аспекти банкрутства ліквідаціїпідприємств
Запитання і завдання для самоконтролю
ТЕМА 13. САНАЦІЯ СУБ’ЄКТІВ Г ОСПОДАРЮВАННЯ З УРАХУВАННЯМ СФЕРИ ДІЯЛЬНОСТІ
1З.1. Механізм діяльності основних суб’єктівгосподарювання незалежно від форм діяльності
13.2. Суть кризи та банкрутство підприємства різнихорганізаційно-правових форм власності
13.3. Особливості проведення санаційних заходів у різнихорганізаційноюкономічних формах  господарювання
Запитання ізавдання для самоконтролю
ТЕМА 14. СТРАТЕГІЧНІ ЗАХОДИ УПРАВЛІННЯ НЕПЛАТОСПРОМОЖНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ
14.1. Особливості антикризового управління підприємством
14.2. Управління ризшсом фінансової стійкості підприємства
14.3. Управління інвестиційними проектами підприємства
14.4. Економічний механізм регулювання діяльностіпідприємства
Запитання і завдання для самоконтролю
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ
ГОЛОСАРІЙ
ДОДАТКИ
ВИКОРИСТАНА ТА РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Залишити відповідь