Карпунь І. Н. Фінансова санація та банкрутство підприємств

658(075.8)
К26
Карпунь І. Н.
     Фінансова санація та банкрутство підприємств (в модулях)  : навч. посіб. / І. Н. Карпунь. – Львів : Магнолія 2006, 2014. – 432 с. – (Вища освіта в Україні).

Подано головні механізми заходів, пов’язаних із санацією, реструктуризацією та банкрутством суб’єктів господарювання. Послідовно викладено економічний зміст, форми та порядок здійснення фінансового оздоровлення, обґрунування методики санаційного аудиту, організації контролінгу та розробки, стратегії санації на підприємствах, з’ясовано основні позиції запобігання фінансовій кризі підприємства та успішної реалізації санаційної концепції. З’ясовано пропозиції складання програми та плану із зазначенням ви користання внутрішніх та зовнішніх фінансових джерел.
     Докладно викладено нормативно-методичне забезпечення у модульній формі вивчення програми курсу процесів санації підприємств різних форм власності та найважливіші економіко-правові аспекти банкрутства й ліквідації підприємств. Детально обґрунтовано дії кредиторів, зокрема банків у відносинах з фінансово неспроможними боржниками.
     Посібник адресовано студентам економічних факультетів вузів. Корисним може бути для фахівців, бізнесменів, фінансових менеджерів підприємств, слухачів перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників виробництв.

ЗМІСТ

ВСТУП
Модуль І. ПІДПРИЄМСТВО ЯК СУБ’ЄКТ АНТИКРИЗОВОІ СИСТЕМИ  ГОСПОДАРЮВАННЯ
Тема 1. Підприємство як економічна’ категорія виробничої діяльності
1.1. Підприємство як суб’єкт ринку і первинна ланка економіки
1.2. Організаційно-правові форми підприємства
1.3. Оснони підприємницької діяльності
Запитання і завдання для самоконтролю
Тестові завдання
Тема 2. Ризики в діяльності підприємства
2.1. Природа та сутність економічних ризиків
2.2. Невизначеність таризик
2.3. Управління економічними ризиками
Запитання і завдання для самоконтролю
Тестові запитання
Тема 3. Економічна безпека підприємства
3.1. Суть економічної безпеки підприємства
3.2. Фактори впливу на економічну безпеку підприємства
3.3. Стратегія гарантування економічної безпеки підприємства
Запитання і завдання для самоконтролю
Тестові завдання
Тема 4. Економічна криза підприємства
4.1. Природа кризи і причини її виникнення
4.2. Сутність і механізм фінансової санації
4.3. Механізм банкрутства суб’єктів господарювання
Запитання і завдання для самотнтролю
Тестові завдання
Тема 5. Діагностика кризи й банкрутства підприємства
5.1. Цілі й завдання діагностики фінансового стану підприємства
5.2. Дискримінантні моделі прогнозування банкрутства
5.3. Дослідження ознак поточної, критичної та надкритичної неплатоспроможності
Запитання і завдання для самононтролю
Тестові завдання
Тема 6. Санаційний контролінг
6.1. Сутність та пріоритети контролінгу на підприємстві
6.2. Контролінг – фактор ефективного функціонування підприємства
6.3. Організаційно-методичні основи запровадження системи контролінгу на підприємстві
Запитання і завдання для самотнтролю
Тестові завдання
Тема 7. Методологічні основи санаційного аудиту
7.1. Сутність та завдання санаційного аудиту
7.2. Етапи проведення санаційного аудиту
7.3. Санаційна здатність підприємства та її оцінка
7.4. Сутність аудиторського висновку та звіту
Запитання і завдання для самоконтролю
Тестовізавдання
Модуль 2.  ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ САНАЦІІ ПІДПРИЄМСТВ
Тема 8. Фінансові передумови санації підприємств
8.1. Планування оздоровчих заходів на підприємстві
8.2. Планування санаційних заходів на принципах бюджетування
8.3. Моніторинг реалізації заходів плану санації підприємства
Запитання і завдання для самоконтролю
Тестові завдання
Тема 9. Фінансові джерела санації підприємств
9.1. Потреба в капіталі для фінансування санації підприємства
9.2. Внутрішні фінансові джерела санації підприємств
9.3. Зовнішні фінансові джерела санації підприємств
Запитання і завдання для самотнтролю
Тестові завдання
Тема 10. Державна фінансова підтримка санації підприємства
10.1. Сутність державної санаційної підтримки підприємств
10.2. Форми та методи державної фінансової підтримки санації підприємств
10.3. Сприяння інноваційному та інвестиційному розвитку
Запитання і завдання для самоконтролю
Тестові завдання
Тема 11. Методологічні заходи санації балансу
11.1. Бухгалтерський баланс як інструмент аналізу
11.2. Економічний механізм санації активів балансу підприємства
11.3. Санація пасивів балансу та покриття збитків підприємства
11.4. Механізм зменшення статутного капіталу підприємства та його особливості
Запитання і завдання для самоконтролю.
Тестові завдання
Тема 12. Реструктуризація підприємства як його санаційний захід
12.1. Сутність та види реструктуризації підприємства
12.2. Форми реструктуризації підприємства
12.3. Реструктуризаційні комбінації підприємств
12.4. Передавальний та розподільний баланси
Запитання і завдання для самоконтролю
Тестові завдання
Тема 13. Санація суб’єктів господарюванняз урахуванням сфери діяльності
13.1. Механізм банкрутства підприємств з урахуванням сфери діяльності
13.2. Особливості антикризового управління підприємством
13.3. Проведення санаційних заходів у різних організаційно-економічнихформах господарювання
Запитання і завдання для самононтролю
Тестові завдання
Тема 14. Правове забезпечення оцінки вартості майна підприємства
14.1. Основні засади та правові підходи до оцінки майна підприємства
14.2. Види вартості майна та бази оцінки
14.3. Оцінювання вартості підприємства як цілісного майнового комплексу та вартості корпоративних прав
14.4. Оцінювання об’єктів нерухомості, нематеріальних активів і рухомого майна підпрємства
Запитання і завдання для самоконтролю
Тестові завдання
Тема 15. Економіка-правовий механізм банкрутства і санації підприємства
15.1. Законодавство про банкрутство і санацію підприємства
15.2. Етапи провадження справи про банкрутство підприємства-боржника
15.3. Фінансова санація на ухвалу господарського суду
15.4. Принцип збереження господарюючого суб’єкта
Запитання і завдання для самононтролю
Тестові завдання
16. До програми організації вивчення курсу “Фінансова санація та банкрутство підприємств” за кредитно-модульною системою
Глосарій
Література

Залишити відповідь