Онисько С. М. Фінанси підприємств

658(075.8)
О-58
Онисько С. М.
     Фінанси підприємств : підручник / С. М. Онисько, П. М. Марич. – 2-ге вид., випр. і допов. – Львів : Магнолія 2006, 2010. – 366 с. – (Вища освіта в Україні).

Підручник підготовлено відповідно з типовою програмою дисципліни «Фінанси підприємств». В ньому висвітлено особливості функціонування фінансів, показано організацію зберігання та використання грошових засобів, та проведення розрахунків, формування виручки та фінансових результатів господарської діяльності, взаємовідносини з податковими органами та фондами пенсійного забезпечення, соціального страхування, організації формування оборотних засобів та фінансування капітальних вкладень, кредитування, фінансового аналізу та планування, організації проведення фінансової санації та процедури банкрутства.
     Для студентів економічних спецільностей та працівників що займаються фінансовою роботою.

ЗМІСТ

Тема І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ
1.1. Економічна суть фінансів підприємств
1.2. Функції фінансового механізму господарських формувань
1.3. Фонди грошових засобів та фінансові ресурси
1.4. Організація та зміст фінансової роботи на підприємстві
Резюме
Контрольні запитання для перевірки знань теми
Тема 2. ГРОШОВІ ЗАСОБИ ГОСПОДАРСЬКИХ ФОРМУВАНЬ, ПОРЯДОК ЇХ ЗБЕРЕГАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ
2.1. Загальні питання організації зберігання івикористання грошових коштів та разрахункового-касового обслуговування суб ‘єктів підприємницької діяльності
2.2. Порядок відкоиття рахунків в банку та проведення розрахункових операцій на них
2.3. Порядок проведення депозитних операціі
2.4. Касові операцііта порядок іх проведення
Резюме
Контрольні запитання для перевірки знань
Тема 3. ФОРМИ БЕГЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ
3.1. Загальна характеристика і пршпшті організації безготівкових розрахунків
3.2. Порядок оформлення документів для проведення безготівкових розтахунків
3.3. Розрахунки платіжними дорученнями
3.4. Акредитивна форма розрахунків
3.5. Розрахунки за допомогою чеків
3.6. Загальне ознайомлення з особливостями розрахунків в електронних системах типу ”клієнт-банк”.
Контрольні запитання для перевірки знань теми
Тема 4. ГРОШОВІ НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИТРАТИ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
4.1. Економічна суть, склад і характеристика грошових надходжень суб’єктів підприємницької діяльності
4.2. Формування виручки від реалізації продукції, робіт і послуг та грошових надходжень від іншої реалізаціі
4.3. Витрати господарської діяльності. Виробнича собівартість
4.4. Грошові надходження від фінансово-інвестиційної діяльності, поза реалізоційних операцій та астигнувань бюджету
Резюме
Контрольні запитання для перевірки знань теми
Тема 5. ФОРМУВАННЯ І РОЗІПОДІЛ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
5.1. Економічний зміст валового доходу  чистого доходу, прибутку як результатів господарської-фінансової діяльності підприємств
5.2. Формування фінансових результатів господарської діяльності
5.3. Порядок використстня прибутку суб’єктами  підприємницькоі діяльності
5.4. Особливості формування і розподілу валового і чистого доходу в агропромислових формуваннях
5.5. Визначення потреби господарств у фінансових ресурсах для роботи в умовах самоокупності та самофінансування
Резюме
Контрольні запитання для перевірки знань теми
Тема 6. ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІІ ВЗАЄМОВІДНОСИН СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ З ПОДАТКОВИМИ ОРГАНАМИ
6. 1. Економічна суть податків та іх функції
6.2. Види податків та джерела їх сплати
6.3. Обчислення та сплата податку на додану вартість
6.4. Порядок нарахування та сплати акцизного збору
6.5. Порядок нарахування та сплати податку на прибуток
6.6. Обчислення та сплата фіксованого сільськогосподарського податку
6. 7. Порядок нарахування і сплати податку на транспортні засоби
6.8. Порядок нарахування і сплати податку з доходів фізичних осіб, залучених до праці суб’єктами підприємницької діяльності
Резюме
Контрольні запитання для перевірки знань теми
Тема 7. ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЗАСМОВІДНОСИН СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ З ПОЗАБЮДЖЕТНИМИ  ФОНДАМИ
7. 1. Роль і місце позабюджетних фондів у соціальному захисті населення
7.2. Загальні питання організації взаємовідносин суб ‘єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб з державними фондами обов’язкового соціального страхування
7.3. Порядок нарахування та сплати внесків до Пенсійного фонду
7.4. Організація роботи суб ‘єтів господарювання з пенсійного забезпечення громадян
7.5. Порядок нарахування та сплати внесків до Фонду державного соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
7. 6. Порядок нарахування і виплати допомог за загальнообов ‘язковим державним соціальним страхування у зв’ язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованнямм
7. 7. Порядок нарахування та сплати внесків до Фонду державного соціального страхування на випадок безробіття
7.8. Порядок нарахування та сплати внесків до Фонду загальнообов ‘язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності
Резюме
Контрольні запитання для перевірки знань теми
Тема 8. ФОРМУВАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ТА ДЖЕРЕЛ ЇХ ФІНАНСУВАННЯ
8.1. Економічна сутність оборотних засобів та джерел їх формування
8.2. Необхідність та основні принципи нормування оборотних активів
8.3. Порядок розрахунку нормативів власних оборотних активів за методом прямого підрахунку
8. 4. Особливості розрахунку нормативів власникх оборотних активів в агропромислових формуваннях
8.5. Форми джерел фінансування оборотних активів
Резюме
Контрольні запитання для перевірки знань теми
Тема 9. ПЛАНУВАННЯ ТА ФІНАНСУВАННЯ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ
9.1. Економічна суть та склад капітальних вкладень
9.2. Загальні питання планування капітальних вкладень
9.3. Порядок складання  та цроведєнням експертної оцінки проектна-кашторисної документації
9.4. Порядок складання та укладання договорів підряду на проведення будівельно-монтажних робіт
9.5. Порядок складання титульних і внутрішньобудівельних титульних списків
9.6. Джерела фінанцування капітальних вкладень та порядок іх планування
9.7. Загальна схема фінансування капітальних вкладень
9.8. Фінансово-разрахункові   відноснниу капітальномуу будівництві
9.9. Фінансово-розрахункові відносини при придбанні техніки і обладнання
9.10. Фінансування ремонту основннх фондів
Резюме
Контрольні запитання для перевірки знань теми
Тема 10. ОРГАНІЗАЦІЯ КРЕДИТУВАННЯ (СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ)
10.1. Необхідність та суть кредитування
10.2. Основні форми і види кредитів та їх характеристика
10.3. Загальні принципи кредитування
10.4. Планування потреби в новинах
10.5. Порядок оформлення отримання кредиту в  банку
1 0.5. 1. Підготовка та подання пакета документів у банк для отримання кредиту
10.5.2. Оцінка кредитоспроможності клієнта ії ризику, пов ‘язаного із видачею позички
10.5.3. Порядок укладання кредитних угод
10.6. Порядок надання позики
10.7. Порядок погашення позик та відсотків за користування ними
10.8. Контроль банку за використанням та погашенням кредиту
Резюме
Контрольні запитання для перевірки знань теми
Тема11. ФІНАНСУВАННЯ ОПЕРАЦІЙНИХ ТА СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВИХ ВИТРАТ
11.1. Характеристика операційних витрат та джерел іх фінансувння в сільскогопадарських формуваннях
11.2. Характернстика соціально-побутових витрат та джерел їх фінансування
Резюме
Контрольні запитання для перевірки знань теми
Тема 12. ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСІВ ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ ТА ОБ’ЄДНАНЬ
12.1. Види господарських товариств та об’єднань і загальні організаційні та фінансові аспекти їх створення
12.2. ІІорядок формування статутного капіталу господарського товариства
12.3. Порядок залучення акцій та облігацій на формування статутного фонду акціонерних товариств
12. 4. Порядок формування та розподілу прибутку акціонерних товариств
12.5. Фінансові аспекти створення та функціонування промислово-фінансофих груп (ПФІ)
12.6. Загальне ознайомлення з принципом функціонування фінансовогомеханізму у фермерських господарствах
Резюме
Контрольні запитання для перевірки знань теми
Тема 13. ФІНАНАСОВИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВ ТА ЙОГО ОЦІНКА
13.1. Економічна суть фінанасового стану підприємства та його місце в управлінні підприємством
13.2. Аналіз фінансофих рензультатів діяльності підприємства
13.3. Аналіз показників оцінки майнового стану підприємства
13.4. Аналіз джерел формування капіталу
13.5. Аналіз показників ліквідності та платоспроможності
13.6. Аналіз фінансовоїстійкості та стабільності підприємства
Резюме
Контрольні запитання для перевірки знань теми
Тема 14. ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ
14.1. Зміст і завдання фінансового планування
14.2. Види і методи фінанасового планування
14.3. Особливості річного фінансового планування в агропромислових формування
14.4. Зміст оперативного фінансового планування
Резюме
Контрольні запитання для перевірки знань теми
Тема 15. ФІНАНСОВА САНАЦІЯ ТА БАНКРУЦТВО ПІДПРИЄМСТВ
15.1. Економічна суть фінансової санації
15.2. Організація проведення фінансової санації
15.3. Характеристика фінансових джерел санації підприємств
15.4. Проведення санації шляхом реструкторізації підприємств
15.5. Економічні-правові аспекти банкрутства підприємств
15.6. Ліквідаційні процедури у випадку банкрутства
15.7. Порядок складання перервального, розподільного та ліквідаційного балансів при санації і ліквідації суб’єктів підпрємницької діяльності
Резюме
Контрольні запитання для перевірки знань теми
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Залишити відповідь