Бандурка О. М. Гроші та кредит

ББК65.26я73
Б23
Бандурка О. М.
     Гроші та кредит  / О. М. Бандурка, В. В. Глущенко, А. С. Глущенко. – Львів : Магнолія 2006, 2014. – 368 с. – (Вища освіта в Україні).

У підручнику викладений теоретичний курс, що є складовою частиною навчального плану підготовки фахівців з фінансів і кредиту та банківської справи. Цей фундаментальиий курс висвітлює теоретичні аспекти функціонування в ринковій економіці таких категорій як гроші, кредит, грошовий та валютний ринок. На цій основі розкривається діяльність фінансових посередників: банків, парабанківських установ, лізингових, трастових та інших компаній. Завдання даного підручника – допомоги студентам оволодіти складною теорією грошового обігу, а також придбати практичні навички, що необхідні в роботі фахівців у фінансово-кредитній системі України.
     Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти третього та четвертого рівнів акредитації, аспірантів, викладачів, наукових установ та практичних працівників фінансово-кредитної сфери.

ЗМІСТ

Передмова до другого видання
Розділ 1. Гроші, їх обіг та грошова політика держави
Тема 1. Сутність грошей та розвиток їх функцій у сучасних умовах
1.1. Виникнення грошей та їх сутність
1.2. Еволюція форм грошей
1.3. Функції грошей та їх розвиток
1.4. Теорії грошей
Запитання для самоконтролю
Тема 2. Розвиток грошей та трансформація іх змісту в сучасних умовах
2.1. Реальні гроші
2.2. Ідеальні гроші
2.3. Фідуціарні гроші
Запитання для самоконтролю
Тема 3. Грошові системи та їх еволюція
3.1. Сутніть та структура грошової системи
3.2. Види та еволюція грошових систем
3.3. Грошова система України
Запитання длясамоконтролю
Тема 4. Грошовий обіг та грошові потоки
4.1. Сутність грошового обігу та його базова модель
4.2. Вимір грошової маси. Грошові агрегати та грошова база
4.3. Балансування грошових потоків
4.4. Закони грошового обігу та швидкість обігу грошей
Запитання для самоконтролю
Тема 5. Грошові розрахунки у господарській практиці
5. 1. Платіжна система України
5.2. Безготівковий обіг та форми безготівкових розрахунків
5.3. Готівковий обіг та особливості його організації
Запитання длясамоконтролю
Тема 6. Грошовий ринок
6.1. Поняття грошового ринку та його інструменти
6.2. Грошовий попит і грошова пропозиція
6.3. Рівновага грошового ринку і механізм його забезпечення
Запитання для самоконтролю
Тема 7. Валютний ринок
7.1. Сутність валютних відносин та валютного ринку
7.2. Валютний курс і валюті операції
7.3. Платіжний баланс і золотовалютні резерви у валютному регулюванні
Запитання для самоконтролю
Тема 8. Грошово-кредитна політика держави
8.1. Сутність, види та форми грошово-кредитної політики
8.2. Грошові реформи
8.3. Інфляція, її суть, види та наслідки
8.4. Роль грошей у ринковій економіці України
Запитання для самоконтролю
Тема 9. Правові засади регулювання грошового обігу і розрахунків
9.1. Загальні засади правового регулювання грошового обігу
9.2. Правові основи емісії та обігу готивки
9.3. Правове регулювання безготівкового обігу та розрахунків
Запитання для самоконтршю
Розділ 2. Кредит та фінансове посередництво в ринковій економіці
Тема 10. Необхідність кредиту, його сутність та функції
10.1. Джерела формування позичкового фонду
10.2. Сутність кредиту та його
10.3. Теорії
Запитання для самоконтролю
Тема 11. Кредитний механізм: межі, принципи та форми функціонування
11.1. Економічні межі кредиту
11.2. Принципи кредитування
11.3. Форми кредиту
11.4. Характеристика основних видів кредиту
11.5. Вексель як кредитне знаряддя обліку
11.6. Відсоток за кредит та його теоретичне
Запитання для самоконтролю
Тема 12. Кредитна система України
12.1. Сутність кредитної системи України та їі структура
12.2. Банки як провідні посередники. Банківська система України
12.3. Центральні банки. Генезис,функції та операції НБУ
12.4. Парабанківська система фінансових посередників
12.5. Кредитні реформи
Запитання для самоконтролю
Тема 13. Комерційні банки як фінансові посередники та іх діяльність
13.1. Історія виникнення банків та їх фукції
13.2. Баланс комерційного банку як основний звіт про його діяльність
13.3. Сучасні операції комерційних банків: класифікація та характеристика
13.4. Створення грошей кредитними посередниками
13.5. Банківські інвестиції
13.6. Контроль та аудит за діяльністю комерційних банків
Запитання для самоконтролю
Тема 14. Фінансова глобалізація та фінансово-кредитні установи
14.1. Фінансова глобалізація та ринковий перерозподіл фінансових ресурсів
14.2. Фінансово-кредитні установи неринкового перерозподілу фінансових ресурсів
Запитання для самоконтролю
Тема 1 5. Правові основи діяльності установ фінансового посередництва
15.1. Банківські правовідносини та регулювання банківської діяльності
15.2. Правове регулювання банківської діяльності
15.3. Необхідність удосконалення банківського законодавства
Запитання для саиоконтролю
Висновок
ДОДАТКИ
Додаток А. Термінологічний словник (глосарій)
Додаток Б. Тестові та розрахунково-аналітичні завдання
Додаток В. Теми курсових робіт з дисципліни
Додаток Г. Питання для підготовки до екзамену з курсу
Додаток Д. Питання семінарських занять та тематика рефератів
Додаток Є. Література до вивчення курсу

Залишити відповідь