Благун І. Г. Фінанси

ББК 65.9(4Укр)
Б68
Благун І. Г.
     Фінанси : навч. посіб. / І. Г. Благун, Р. С. Сорока, І. В. Єлейко. – Львів : Магнолія 2006, 2014. – 314 с. – (Вища освіта в Україні).

У навчальномупосібникудлясамостійноговивченнякурсу “Фінанси“ висвітлено сутність фінансів, їх функції та роль, розглянуто фінансову систему, фінансову політику і фінансовий механізм. Значна увага приділена таким темам, як доходи і видатки державного бюджету, податкова система, місцеві фінанси, цільові державні фонди, фінансовий ринок, міжнародні фінанси та ін. Зручна структура посібника (конспект лекцій, плани семінарських і практичних занять, питання для самостійного опрацювання, тестові завдання для закріплення матеріалу, термінологічний словник, тематика рефератів, список рекомендованої літератури) дає змогу легше засвоїти навчальний матеріал.
     Розраховано для студентів вищих навчальних закладів економічного спрямування, аспірантів, викладачів, працівників фінансової системи, а також усіх, хто цікавиться сучасними проблемами функціонування та
розвитку фінансів.

ЗМІСТ


ВСТУП
РОЗГОРНУТ А ПРОГРАМА КУРСУ
ТЕМА 1. СУТЬ ФІНАНСІВ, ЇХ ФУНКЦІЇ І РОЛЬ
1.1. Об’єктивна необхідність та суть фінансів
1.2. Функції
1.3. Взаємозв’язок та відмінності фінансів з іншими економічними категоріями
1.4. Фінансові ресурси: суть, структура та види
План практичного заняття
Запитання для самоконтролю
Тестові завдання
ТЕМА 2. ФІНАНСОВА СИСТЕМА
2.1. Поняття фінансової системи та основні підходи щодо її структуризації
2.2. Структура і принципи побудови фінансової  системи за внутрішньою будовою
2.3. Характеристика сфер і ланок фінансової системи
План практичного заняття
Запитання для самоконтролю
Тестові завдання
ТЕМА 3. ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА І ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ
3.1. Фінансова політика, її зміст та завдання
3.2. Фінансовий механізм та його складові елементи
3.3. Управління фінансами в Україні
3.4. Фінансове планування: суть, принципи, методи, завдання
3.5. Фінансовий контроль: суть, види, форми та методи
План практичного заняття
Запитання для самоконтролю
Тестові завдання
ТЕМА 4. ФІНАНСИ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР
4.1. Методи організації фінансової діяльності підприємств
4.2. Фінанси комерційних підприємств
4.3. Особливості організації фінансів неприбуткових установ
4.4. Фінанси бюджетних організацій (установ)
План практичного заняття
Запитання для самоконтролю
Тестові завдання
ТЕМА 5. ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ
5.1. Суть і зміст державних фінансів
5.2. Державні доходи
5.3. Державні видатки
План практичного заняття
Запитання для самоконтролю
Тестові завдання
ТЕМА 6. БЮДЖЕТ І БЮДЖЕТНА СИСТЕМА
6.1. Соціально-економічна суть і функції бюджету держави
6.2. Бюджетна політика і бюджетний механізм
6.3. Бюджет як фінансовий план держави
6.4. Структура бюджетної системи і принципи бюджетного устрою
6.5. Бюджетна класифікація
6.6. Бюджетний процес
План практичного заняття
Запитання для самоконтролю
Тестові завдання
ТЕМА 7. ДОХОДИ І ВИДАТКИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
7.1 Суть і склад доходів державного бюджету
7.2. Склад і характеристика видатків державного бюджету.
7.3. Бюджетний дефіцит
План практичного заняття
Запитання для самоконтролю
Тестові завдання
ТЕМА 8. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА
8.1. Суть і характерні ознаки податків
8.2. Елементи системи оподаткування
8.3. Податкова система і податкова політика України
8.4. Види податків в Україні та порядок їх нарахування
План практичного заняття
Запитання для самоконтролю
Тестові завдання
ТЕМА 9. МІСЦЕВІ ФІНАНСИ
9.1. Суть та основи організації місцевих фінансів
9.2. Функції місцевих фінансів
9.3. Інституційна структура місцевих фінансів
План практичного заняття
Питання для самоконтролю
Тестові завдання
ТЕМА 10. ДЕРЖАВНІ ЦІЛЬОВІ ФОНДИ
10.1. Соціально-економічна суть цільових державних фондів
10.2. Пенсійний фонд України
10.3. Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою рацездатності
10.4. Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття
10.5. Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
План практичного заняття
Запитання для самоконтролю
Тестові завдання
ТЕМА 11. ДЕРЖАВНИЙ КРЕДИТ І ДЕРЖАВНИЙ БОРГ
11.1. Суть, поняття та форми державного кредиту
11.2. Суть і класифікація державних позик
11.3. Державний борг і способи коригування позикової політики
План практичного заняття
Запитання для самоконтролю
Тестові завдання
ТЕМА 12. СТРАХУВАННЯ І СТРАХОВИЙ РИНОК
12.1. Необхідність страхового захисту. Суть страхування
12.2. Функції та принципи страхування
12.3. Класифікація страхування
12.4. Поняття страхового ринку та його структура
12.5. Особливості фінансово-економічної діяльності страхових організацій
План практичного заняття
Запитання для самоконтролю
Тестові завдання
ТЕМА 13. ФІНАНСОВИЙ РИНОК
13.1. Суть та механізм функціонування фінансового ринку
13.2. Поняття та структура ринку цінних паперів
13.3. Інструменти ринку цінних паперів та їх загальна характеристика
13.4. Фондова біржа
План практичного заняття
Запитання для самоконтролю
Тестові завдання
ТЕМА 14. МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ
14.1. Суть і характерні ознаки валюти. Міжнародні валютні відносини і валютні системи
14.2. Валютний курс
14.3. Валютний ринок. Валютні операції
План практичного заняття
Запитання для самоконтролю
Тестові завдання
ПИТАННЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
ВИКОРИСТАНА ТА РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Залишити відповідь