Дуткевич Т. В. Практична психологія: вступ до спеціальності

ББК88я73
Д84
Дуткевич Т. В.
     Практична психологія: вступ до спеціальності : навч. посібник / Т. В. Дуткевич, О. В. Савицька. – 2-ге вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 254 с.

У навчальному посібнику розкриваються теоретико-методологічні засади практичної психології, законодавчо-правові та нормативні основи діяльності практичного психолога у різних сферах соціальної практики, вимоги до діяльності й особистості практикуючого психолога.
     Рекомендується студентам психологічних спеціальностей, а також практичним психологам та всім, хто цікавиться аспектами психології.

ЗМІСТ

Передмова
Навчальна програма курсу «Вступ до спеціальності: Практична психологія».
Модуль 1. Соціальні та правові умови розвитку практичної психології
Тема 1. Місце психології в системі людинознавства
Тема 2. Структура та основні проблеми прикладної психології
Тема 3. Міжнародні та регіональні документи про права людини
Тема 4. Законодавчі акти України про соціально-психологічну службу
ЗАКРІПЛЕННЯ І КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ ПО МОДУЛЮ І. Соціальні та правові умови розвитку практичноїпсихології
МОДУЛЬ 2. Професія практичиого психолога та її особливості в різних сферах суспільної практики
Тема 5. Характеристика професії практичного психолога
Тема 6. Особистість практичного психолога
Тема 7. Психологічна служба промислових підприємств таорганізацій малого бізнесу
Тема 8. Психологічна служба системи освіти
ЗАКРІПЛЕННЯ І КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ ПО МОДУЛЮ 2: Професія практичного психолога та її особливості в різних сферах суспільної практики
МОДУЛЬ 3. Види діяльності практичного психолога
Тема 9. Основні види діяльностісоціально-психологічної служби: просвітницько-пропагандистська, профілактична
Тема 10. Основні види діяльності соціально-психологічноїслужби: психологічне консультування
Тема 11. Основні види діяльності соціально-психологічноїи: психодіагностична робота і психологічна корекшя
Тема 12. Загальна характеристика психотерапії як складової практичної психології
Тема 13. Характеристика основних напрямів психотерашї
ЗАКРІПЛЕННЯ І КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ ПО МОДУЛЮ 3: Види діяльності практичного психолога
Програмоване опитування до курсу «Вступ до спеціальності: Практична психологія»
ПРАКТИКУМ
ЧАСТИНА І. Діагностика професійно важливих якостейпрактичного психолога
ЗАНЯТТЯ 1. Тема: Визначення професійної спрямованостіособистості
ЗАНЯТТЯ 2. Тема: Професійна мотивація обрання фаху психолога
ЗАНЯТТЯ 3. Тема: Особистісні чинники професійної діяльності
ЗАНЯТТЯ 4. Визначення професійних здібностей психолога
ЗАНЯТТЯ 5. Тема: Діагностика соціально-перцептивних здібностей психолога Експрес-діагностика емпатії
ЧАСТИНА ІІ. Формування якостей особистості, професійно важливих для практичного психолога
ЗАНЯТТЯ 1. Тема: Формування цілеспрямованості та навичок планування
ЗАНЯТТ Я 2. Тема: Розвиток професійних навичок слухання і розуміння партнера
ЗАН ЯТТЯ 3. Тема: Професійні навички поведінки в емоційнонапружених ситуаціях
ЗА НЯТТЯ 4. Тема: Формування навичок співпраці, роботиу групі
ДОДАТКИ
ДОДАТОК А. Загальна декларація прав людини
ЛОДАТОК Б. Європейська соціальна хартія
ДОДАТОК В. Конвенція про боротьбу з дискримінацією в галузі освіти
ДОДАТОК Д. Конвенція про права дитини
ДОДАТОК Е. ПОЛОЖЕННЯ пропсихологічну службу системи освіти України
ДОДАТОК Ж. Нормативи чисельності практичних психологів дошкольних навчальних закладів; працівників центрів практичної психології, практичних психологів професійно-технічних училищ, загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів
ДОДАТОК К. Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів
ДОДАТОК Л. Кваліфікаційна характеристика посади психолога
ДОДАТОК М. Етичний кодекс практичного психолога
Основна література

Залишити відповідь