Романенко В. І. LаTеX у наукових публікаціях. Графічні побудови

004(075.8)
Р69
Романенко В. І.
     LаTеX у наукових публікаціях. Графічні побудови : навч. посібник / В. І. Романенко, О. В. Романенко. – Київ : ВПЦ “Київський університет”, 2011. – 352 с.

Подано два найуживаніші пакети графічною розширення видавничої системи LATEX. Наведено опис мови МетаPost, яка дозволяє створювати рисунки у форматі PostScript, та пакет макросів PostTricks, який дозволяє будувати рисунки безпосередньо в документі. Запропонований обсяг матеріалу цілком достатній для підготовки студентських курсових і дипломних робіт, а також наукових публікацій. Численні приклади ілюструють застосування МетаPost і PostTricksу графічних побудовах.
     Для студентів, аспірантів, викладачів та наукових співробітників природничих факультетів університетів.

ЗМІСТ

Передмова
ЧастинаІ. Практичний курс МетаPost
Розділ 1. Основні поняття
1.1. Про МетаPost
1.2. Прикладна найпростіших рисунків
1.3. Вигляд вхідного файла
1.4.Одиниці довжини
1.5. Координати
1.6. Імена величин
1.7. Токени
Розділ 2. Типи величин
2.1. Тип numeric
2.2. Тип boolean
2.3. Тип color
2.4. Тип pair
2.5. Тип path
2.6. Тип pen
2.7. Тип picture
2.8. Тип string
2.9. Тип transform
Розділ 3. Побудова кривих і ломаних ліній
3.1. Загальнівідомості
3.2. Штрихові лінії та пунктир
3.3. З’єднання ліній. Опції команди draw
3.5. Коло, еліпс, супереліпс, квадрат, прямокутник, паралелограм
3.6. Шлях як функція параметра
Розділ. 4. Програмувяння тексту і графіки у МетаPost
4.1. Текст у МетаPost
4.2. Умовний оператор і оператор циклу
4.3. Операції обрізання та витирання
4.4. Локальні і глобальні величини
4.5. Рівняння в МетаPost
4.6. Читання даних із файла і запис у файл
4.7. Макроси
Розділ 5. Побудова графіків у МетаPost за допомогою макросів GRAPH
5.1. Приклад побудови графіка
5.2. Діапазон абсцис і ординат
5.3. Логарифмічна система координат
5.4. Кілька координаних осей
5.5. Безпосереднє задання позначок на осях
5.6. Читання даних із файла і обробка даних
5.7. Арифметика великих чисел
Розділ 6. Приклади рисунків, створених за допомогою МетаPost
6.1. Геометрія
6.2. Графіки функцій
6.3. Механіка
6.4. Молекулярна фізика
6.5. Електрика
6.6. Геометрична оптика
6.7. Атомна фізика
6.8. Ілюстративна діаграма
Прикінцеві зауваження до частини І
Частина ІІ. Побудови у пакеті PSTricks
Розділ 7. Основні попит
7.1. Про пакет PSTricks
7.2. Про PostScript
7.3. Система координат, оточення pspicture
7.4. Синтаксис команд PSTricks
7.5. Параметри PSTricks, одиниці вимірювання
7.6. Кольори
Розділ 8. Основні графічні елементи
8.1. Прямі та многокутники
8.2. Дуги, кола та еліпси
8.3. Криві
8.4. Точки
8.5. Стрілки
8.6. Ґратки
Розділ 9. Операції над графічними об’єктами
9.1. Позиціонування об’єктів
9.2. Ітераційне виведення
9.3. Бокси та дії з ними
9.4. Зрізання за межами області
9.5. Заповнення об’єктів
9.6. Команда рвсизсопі
9.7. Імпорт та експорт eps
9.8. Операції з текстом
9.9. Означення власних об’єктів та стилів
9.10. Декартові та довільні координати
9.11. Використання команд PostScript
Розділ 10. Побудова та з’єднання вершин
10.1. Пакет pst-node
10.2. Спіральні об’єкти: pst-coid
10.3. Дужки psbrace
10.4. Інші можливості
Розділ 11. Побудова функцій та даних
11.1. Координатні осі
11.2. Побудова функцій: pst-plot
11.3. Диференціальні рівняння у pstricks-add
11.4. Додаткові можливості: pst-math
11.5. Додаткові можливості: pst-func
11.6. Побудоваданих: fileplot, dataplot, listplot
Розділ12. Просторова графіка
12.1. Створення просторового ефекту перетворенням
12.2. Двовимірні об’єкти у тривимірному просторі
12.3. Пакет pst-3dplot
Додатки
1. Предметний покажчик по командах МетаPost
2. Перелік команд PSTricks
3. Перелік параметрів PSTricks
Список літератури

Залишити відповідь