Екологічний ризик: методологія оцінювання та управління

50(075.8)
Е45
     Екологічний ризик: методологія оцінювання та управління : навч. посібник для вищих навч. закладів / Г. В. Лисиченко, Г. А. Хміль, С. В. Барбашев, ін. – Київ : Наукова думка, 2014. – 328 с.

У посібнику вперше в Україні систематизовано викладено теорію і практику оцінювання екологічних ризиків. Розглянуто основні джерела та чинники екологічної небезпеки й ризику, сформульовано поняття екологічного ризику як міри екологічної небезпеки. Викладено основні методи, моделі, комп’ютерні системи аналізу й кількісного оцінювання екологічних ризиків. Наведено критерії, що характеризують ризики настання критичних станів для навколишнього середовища, проаналізовано різні підходи до оцінювання екологічного ризику за характером загроз, наведено приклали їх оцінювання, схарактеризовано механізми та загальну стратегію управління екологічною небезпекою і ризиком.
     Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями “екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”, “екологічна безпека”, “екологічний контроль та аудит”, “радіоекологія та заповідна справа”, викладачів, наукових співробітників і широкого кола фахівців, які цікавляться проблемами екологічної та радіаційної безпеки.

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІКСКОРОЧЕНЬ
ВСТУП
Р О З Д І Л 1. ЕКОЛОГІЧНИЙ РИЗИК І ЙОГО ХАРАКТЕРИСТИКИ
1.1. Основні поняття ітерміни
1.2. Загальна характеристика ризиків
1.3. Суть і визначення екологічного ризику
1.4. Джерела й чинники екологічної небезпеки та ризику
1.4.1. Жжерела и чинники техногенного характеру
1.4.2. Джерела й чинник-и природною характеру
1.5. Стан природною середовища та екологічні ризики, обумовлені впливом потенційно небезпечних об’єктів
Запитання і завдання для самоконтролю
РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ Й ОЦІНЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ РИЗИКІВ
2.1. Критерії, шо характеризують ризики настання кризових екологічних станів
2.2. Комплексний екологічний моніторинг навколишнього середовища
2.3. Математичні моделі та методи оцінювання екологічних ризиків
2.4. Етапи аналізу екологічної небезпеки і ризику
2.5. Формальні засоби моделювання процесів настання кризових станів та оцінювання екологічних ризиків
2.5.1. Системний аналіз
2.5.2. Експертні методи та системи для приняття рішень
2.5.3. Стохастичні методи моделювання
2.6. Застосування ГІС-технологій у завданнях оцінювання небезпеки і ризиків
Запитання і завдання для самоконтролю
РОЗДІЛ З. СУЧАСНІ ПРАКТИЧНІ ПІДХОДИ В ОЦІНЮВАННІ ЕКОЛОГІЧНИХ РИЗИКІВ І ПРОГНОЗУВАННІ СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
3.1 Оцінювання екологічною ризику. що виникає під впливом джерел забруднень на водні об’єкти
3.2. Оцінювання ризику для здоров я населення від забруднення атмосферного повітря
3.3. Прогнозування наслідків виливу (викиду) небезпечних хгмгчних речовин при аваріях на промислових об єктах і транспорті
3.4. Оцінювання збитків від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру
3.5. Аналіз поширення викидів (скидів) токсичних і радіоактивних забруднень у природному середовищі за допомогою системи МЕРАS
3.6. Оцінювання ризику впливу планованої діяльності на навколишнє середовище при проектуванні та будівництві доріг
3.6.1. Підстави для проведення оцінювання впливу на навколишнє середовище
6.2. Загальна характеристика об’єкта проектування
3.6.3. Характеристика основних джерел впливу на навколишнє середовище
3.6.4. Оцінювання впливів планованої діяльності (автодороги) на навколишнє середовище
3.6.5. Оцінювання впливів на соціальне середовище
3. 6.6. Комплексна оцінка впливів автодороги на навколишнє середовище
3.7. Метод комплексною оцінювання ризиків життєдіяльності населення, зумовлених спільною дією техногенних і природних загроз
Запитання і завдання для самоконтролю
РОЗДІЛ 4. РАДІАЦІЙНИЙ РИЗИК ТА ЙОГО ОЦІНЮВАННЯ
4.1. Радіаційний ризик у житті і діяльності людей
4.2. Використання поняття ризику при організації протирадіаційного захисту населення
4. 3. Основні нормативно-регламенті та методичні документи, покладені в основу радіаційного ризику
4.3.1. Основні положення. Рекомендації Міжнародної комісії з радіаційного захисту
4.3.2. Норми радіаційної безпеки України щодо радіаційного ризику від потенційних джерел опромінення
4.4. Біологічні ефекти дії радіації на людину
4.4.1. Ризик захворювання на рак
4.4.2. Номінальні коефіцієнти ризику раку і спадкових ефектів з урахуванням їх шкоди
4. 4 3. Індукція неракових захворювань
4. 5. Оцінювання радіаційного ризику населення за техногенного опромінення малими дозами
Запитання і завдання для самоконтролю
Р О 3 Д І Л 5. РИЗИКИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ВІДХОДАМИ ЯДЕРНО-ПАЛИВНОГО ЦИКЛУ
5.1. Класифікація радіоактивних відходів
5.2. Загальна характеристика поводження з радіоактивними відходами
5.2.1. Поводження з відпрацьованим ядерним паливом та експлуатаційними радіоактивними відходами АЕС України
5.2.2. Радіоактивні відходи видобутку і переробки уранових руд
5.2.3. Радіоактивні відходи, джерела іонізувального випромінювання промисловості, наукової і медичної діяльності Чорнобильської зони відчуження
Запитання і завдання для самоконтролю
РОЗДІЛ 6. МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ ВИНИКНЕННЯ АВАРІЙ НА ОБ’ЄКТАХ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ
6.1. Сценарний аналіз як один із методів дослідження екологічної небезпеки і ризику
6.2. Маршрути надходження і дії хімічних речовин на людину
6.3. Бази даних про аварії
6.4. Прості методи визначення небезпеки
6.5. Оцінювання ризиків аварій за допомогою методів структурною аналізу “дерево подій” (ЕТА) та “дерево відмов” (FТА)
6.6. Методи якісною оцінювання ризиків аварій АВНКВ, АВВН (FМЕА)
6.7. Меюд виявлення уразливості об’єкта НАZОР
6.8. Методи аналізу та обліку людськоuj чинника
6.9. Моделі поширення забруднень від техногенних об’єктів у навколишньому середовищі
6.9.1. Гауссівські моделі
6.9.2. Моделі, що ґрутуються на інтегральних законах збереження
6.9.3. Моделі осадження
6.9.4. Моделі міграції забруднень у підземних водах і грунтах
6.10. Логіка-інформаційні моделі для дослідження стійкості природно-техногенних систем
Запитання і завдання для самоконтролю
РОЗДІЛ 7. УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНИМИ РИЗИКАМИ
7.1. Критерії управління екологічними ризиками
7.2. Основні етапи процесу управління екологічними ризиками
7 3. Принципи управління екологічними ризиками
7.4. Методи і механізми управління екологічними ризиками
7.4.1. Економічні механізми управління ризиками
7.4.2. Нормативно-правове регулювання безпеки і ризику
7.4.3. Декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки
7.4.4. Страхування відповідальності суб’єктів господарювання за збиток від промислової аварії
7.4.5. Државна екологічна експертиза
7.5. Напрями державної політики з питань управління екологічними ризиками
Запитання і завдання для самоконтролю
СПИСОК ЛЇТЕРАТУРИ

Залишити відповідь