Кіндзерський Ю. В. Промисловість України: стратегія і політика структурно-технологічної модернізації

ББК65.9(4Укр)
К41
Кіндзерський Ю. В.
     Промисловість України: стратегія і політика структурно-технологічної модернізації : монографія / Ю. В. Кіндзерський ; НАН України, ДУ “Ін-т економіки та прогнозув. НАН України”. – Київ : [б. в.], 2013. – 536 с.

Проаналізовано зміст категорії «модернізація», виділено її соціальну, інституційну і технологічну складові, показано їхню діалектичну єдність. Висвітлено напрацьовані у світі підходи до формування промислової політики як засобу технологічної модернізації. Представлено еволюцію моделей політики на різних етапах суспільного прогресу. Виявлено протилежність тенденцій у розвитку промисловості світу та України і розкрито вади вітчизняної промислової політики, що зумовили деіндустріалізацію країни. З’ясовано інституційні обмеження модернізації, пов’язані з інститутами держави і власності. Показано можливості використання інститутів розвитку і державного замовлення в активізації структурно-технологічних змін у виробництві. Викладено основні положення стратегії розвитку української промисловості, обґрунтовано модель і заходи державної політики її реалізації.
     Для працівників органів державного управління, науковців, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів економічного профілю.

ЗМІСТ
Перелік вживаних скорочень
Передмова
Розділ 1. Модернізаційні теорії суспільних змін і місце в них промислової політики
     1.1. Категоріальні та ідеологічні імперативи модернізації з позицій структурних перетворень у промисловості
     1.2. Сутність і моделі промислової політики
     1.3. Економічний розвиток і еволюція промислової політики
Розділ 2. Динаміка та структура промислового виробництва в світі та Україні
     2.1. Особливості розвитку світової промисловості та екзогенні обмеження для виробництва в Україні
     2.2. Фактори і ризики деіндустріалізації таеклектичності політики в промисловості
     2.2.1. Суперечності утворення та можливості вдосконалення структури виробництва і внутрішнього ринку
     2.2.2. Інвестиційні проблеми структурних перетворень
     2.2.3. Деструктиви промисловоїполітики України
Розділ 3. Інституційні обмеження структурних змін
     3.1. Інститут держави та недоліки інституційного забезпечення державної політики в промисловості
     3.2. Інституційний контекст дестабілізації відтворювальних процесів
     3.3. Деформація інституту власності та проблеми формування ефективною власника в промисловості
Розділ 4. Інститут розвитку в структурних перетвореннях
     4.1. Колізії ідентифікації та специфіка застосуванняінститутів розвитку в економічній політиці
     4.2. Особливі зони в просторовому аспекті модернізаціїта подоланні міжрегіональних розривів
     4.3. Функції банку розвитку в структуроутворюючихпроцесах
     4.4. Причини та умови використання державноюсектора як «агента» модернізації
Розділ 5. Державне замовлення та контрактасистема його реалізації у переструктуруванні та активізації виробництва
     5.1. Державне замовлення в світі та особливості йогоконтрактації для цілей розвитку
     5.1.1. Практика державного господарюванняі федеральна контрактна система в США
     5.1.2. Держзамовлення і контрактні системив окремих країнах ЄС
     5.1.3. Основні риси застосування державногозамовлення в КНР
     5.2. Чинники виродження стимулюючої ролідержзамовлення в Україні
     5.3. Вектори реформування інститутудержавною замовлення та створення державноїконтрактної системи
Розділ 6. Засади стратегії та політики держави у розвитку промисловості
     6.1. Стратегічне планування модернізаціїта її пріоритети
     6.2. Стимушовання інноваційно-технологічних таорганізаційно-інтеграційних процесів увиробництві
     6.3. Інвестиційна підтримка структурнихі технологічних змін

Залишити відповідь