Парадигми стратегії інноваційного розвитку підприємств промислового комплексу регіону

658.5
П18
Парадигми стратегії інноваційного розвитку підприємств промислового комплексу регіону : [монографія] / В. П. Хорольський, С. О. Жуков, О. В. Хорольська, К. Д. Хорольський ; [за ред. проф. В. П. Хорольского, С. О. Жукова]. – Кривий Ріг : Мінерал, 2016. – 324 с.

Монографію присвячено стратегії інноваційного розвитку публічних акціонерних товариств гірничо-металургійного комплексу України. Вона включає в себе детальний аналіз наступних питань: дослідження сталого розвитку підприємств, управління розвитком їх інноваційного потенціалу та інноваційно-інвестиційною діяльністю; методичні аспекти стратегічного проектного управління розвитком публічного акціонерго товариства. Монографія може бути корисною студентам, аспірантам, викладачам, менеджерам та спеціалістам, які займаться стратегічним управлінням.

ЗМІСТ

Передмова
Розділ 1. Теоретичні дослідження сталого розвитку підприємств гірничо-металургійного комплексу
1.1. Проблеми корпоративного управління підприємством ГМК в післякризовий період
1.2. Методичні підходи щодо вдосконалення стратегічного управління розвитком публічного акціонерного товариства.
1.3. Корпоративна стратегія: поняття, сутність, види
1.4. Принципи управління корпорацією в умовах стратегії розвитку
1.5. Технології корпоративного управління підприємством у післякризовий період
1.6. Сутність стратегічного управління розвитком публічного акціонерного товариства
Розділ 2. Теоретичні дослідження управління розвитком інноваційного потенціалу підприємств гірничо-металургійного комплексу
2.1 . Основи стратегічного управління інноваційним розвитком публічних акціонерних товариств
2.2. балансований розвиток інноваційної та інвестиційної діяльності підприємства
2.3. Циклічний характер розвитку підприємств з гірничо-збагачувальним вироництвом
Розділ 3. Розвиток інновапійно-іивестипійної діяльності на підприємствах гірннчо-металургійиого комплексу
3.1. Теоретичні аспекти розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності в гірничо-мегалургійному комітеті
3.2. Роль нематеріальних активів у процесів управління підприємствами гірниче-металургійного комплексу
3.3. Визначення вимог до активів та інтелектуального капіталу підприємства
Розділ 4. Особливості та тенденції розвитку процесів ресурсозбереження на промислових підприємствах ГМК
4.1 . Теоретичні основи корпоративного управління рсеурсозбереженням на підприємствах ГМК
4.2. Стратегія індустріальної диверсифікації продукції на підприємствах Групи «Метінвест»
4.3. Методичні рекомендації щодо формування системи управлшня ресуреозбереженням та критерії оцинки його ефектнвності
Розділ 5. Теоретичні та методичні аспекти стратегічного проектного управління розвитком публічного акціонерного товариства
5.1. Сутність проектного управління інноваційним розвитком корпоративного підприємства
5.2. Загальні теоретичні основи управління проектами в аплікації до підприємств ГМК
5.3. Сучасні методи й інструменти економічного аналізу інвестиційно-інноваційних проектів розвитку корпоративного підприємства
5.4. Експертна оцінка проектних рішень наглядовою радою підприємств ПАТ «ПівдГ3К»
Розділ 6. Управління інноваційним розвитком ПАТ «ПівдГЗК»
6.1. Формування ефективної системи інноваційного розвитку корпоративного підприємства
6.2. Експрес-аналіз інноваційних проектів на основі теорії нечітких множин і штучних нейронних мереж
6.3. Практичне використання і програма реашзації методів і моделей експрес-аналізу інноваційних проектів
Розділ 7. Управління реалізацією стратегії розвитку АТ «ЦГЗК» з метою підвищення його конкурентоспроможності
7.1. Методи оцінки конкурснтоспроможності продукції та підприємства інноваційного типу
7.2. Розробка інноваційної стратегії та умов ство ення
конкурентних переваг підприємства ПАТ «ЦГЗК»
73. Оцінка впливу конкурентоспроможності підприємства на показники його рентабельності та ринкової вартості
7.4. Уп авління конкурентоспроможністю продукціі в умовах ПА «ЦГЗК»
7.5. Моделювання процесу управління конкурентоспроможністю в реальному масштабі часу
Розділ 8. Управління розвитком інноваційного потенціалу ПАТ «ЦГЗК»
8.1. Стратегія управління інноваційним потенціалом технологій збагачення руди, спрямованих на підвищення якості концентрату
8.2. Розробка та планування інноваційного потенціалу щодо технологій збагачувального виробництва продукції з доданою вартістю
8.3. Економічна оцінка інноваційного потенціалу технологій переробки залізної руди в концентрати світового рівня
Розділ 9. Управління нематеріальними активами підприємства ПАТ «ПівдГЗК» в умовах його модернізації
9.1. Методи оцінки інтелектуального капіталу в умовах упровадження інноваційних проектів
9.2. Розробка підсистеми контролю та управління нематеріальними активами підприємства ПАТ «ПівдГЗК»
9.3. Оцінка впливу інтелектуального капіталу на показники діяльності ПАТ «ПівдГЗК»

Залишити відповідь