Капіца В. Ф. Філософія буття і онтологія ноонауки

ББК87
К20
Капіца В. Ф. Філософія буття і онтологія ноонауки. Кн. 3 / В. Ф. Капіца ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ “КНУ”, Каф. філософії та соціальних наук. – Кривий Ріг : [Видавничий центр ДВНЗ КНУ], 2015. – 782 с.

В монографії на підґрунті ноосферно-світоглядного розуміння буття розробляються жорстко-методологічні засади філософії ноонауки в ії онтологічно-ноонауковій репрезентації. Для цього суттєво оновлюються базисні положення традиційної і постнекласичної філософії буття, розробляється інноваційне філософсько-ноонаукове розуміння буття та створюються відповідні засади онтології ноонауки. На онтофілософському підґрунті ноонауки представлено нове розуміння фундаментальних основ буття, оновлена онтологічна структура буття в його родовидовій, морфологічній багаторівневій і багатовимірній репрезентації, показано становлення інформаційно-синергетичного буття шляхом онтологічного синтезу ментально-інформаційного і матеріально-буттєвісних синергоресурсів. Здійснений аналіз концептуальної трансформації онтогносеологічних підходів до буття як багатовимірного Універсуму та розглянута метафізика буття у його ноореальнісній вимірності, доведена ефективність конструктивно-метафізичного підходу в розумінні ноосферних онтопроцесів та об’єктивацій ментально-гносеологічних основ буття за принципом матеріально-духовної єдності світу, розкриті сутність і характер світоглядної трансформації буттєвісних уявлень та креативно-синергетичний зміст ноосферно-онтологічного світорозуміння. Доведена та стверджена суб’єкт-об’єктна всеєдність буття і мислення у всезагальному онтогенезисі та «онтологічного руху» до Єдиної Реальності Всебуття і Всежиття.
Монографія є науково-навчальним виданням і тому в першу чергу розрахована на викладачів і студентів, магістрантів та аспірантів, на спеціалістів і наукових працівників, що займаються проблемами філософії буття, ноосферними дослідженнями в аспекті онтології і гносеології ноонауки.

ЗМІСТ

Глава І. Пропедевтика філософії буття та розвиток онтологічних уявлень на буггєвісні засади світу в історико-філософській думці
Глава ІІ. Постнекласичне розуміння структури буття в аспекті філософії ноонауки
Глава III. Філософсько-меіодологічні засади філософії ноонауки в аспекті онтологічних і гносеологічних досліджень
Глава ІV. Філософсько-ноонаукове розуміння фундаментальних основ буття за концептуальними підходами онтології і гносеології ноонауки
Глава V. Розвиток ноосферного світорозуміння на основі суб’єкт-об’єктної єдності буття і мислення в системі філософії ноонауки
Глава VІ. Буттєвісно-ментальна репрезентація суб’єкт-об’єтного розвитку і прогресу суспільного буття на креативно-синергетичних засадах ноосферо-онтологічного світорозуміння
Глава VІІ. Синергоперехід до когнітивно-синергегичного буття та ідентифікація когнітивних суб’єктів в синергосистемі операційних функціоналів ноосферного світорозуміння
Глава VIII. Періодично-фазовий синергоперехід у вимір креативно-синергетичного буття через програмно-інформаційний імпрінтінг ноосферного світорозуміння
Глава ІХ. Проектно-матрична репрезентація ноосферного світорозуміння буттєвісного розвитку світу на філософсько-онтологічних засадах ноонауки (за логістикою ІТ-програмування онтологічних процесів)
Глава Х. Фундаментальні принципи філософії і онтології ноонауки та філософсько-ноонаукова методологія онтогенезису сущого до Єдиної Реальності і Всебуття homo universalis

Залишити відповідь