Система психолого-педагогічних вимог до засобів інформаційно-комунікаційних технологій навчального призначення

ББК74.58
С40
Система психолого-педагогічних вимог до засобів інформаційно-комунікаційних технологій навчального призначення : колективна монографія / [О. О. Гриб’юк, В. М. Дем’яненко, М. І. Жалдак та ін.]. – Київ : Атіка, 2014. – 172 с.

Охарактеризовано сучасний стан і перспективи розвитку досліджень, проблем оцінювання якості та стандартизації вимог до засобів ІКТ навчального призначення.
Здійснено систематизацію електронних освітніх ресурсів (ЕОР) згідно з їхніми роллю і місцем в організації навчально-виховною процесу. Обґрунтовано психолого-педагогічні вимоги до якості електронних засобів і ресурсів, призначених для використання в загальноосвітніх навчальних закладах. Здійснено класифікацію та параметризацію показників і обґрунтовано науково-методичні засади проведення експертизи якості ЕОР у навчально-виховному процесі. Встановлено, що таку експертизу доцільно здійсднювати із застосуванням методики, яка ґрунтується на методах апробації та експертних оцінок. Уточнено педагогічні вимоги до апаратно-проґрамних засобів навчального комп’ютерного комплексу.

ЗМІСТ

ВСТУП. Виклики інформаційного суспільства сучасній освіті
РОЗДІЛ І. Сучасний стан розвитку досліджень з проблем оцінювання якості засобів ІКТ навчання
1.1. Проблеми якості засобів ІКТ навчального призначення на сучасному етапі розвитку інформаційного суспільства
1.2 Понятійний апарат оцінювання якості засобів ІКТ навчального призначення
1.3. Основні групи термінів, за якими характеризують типи об’єктів оцінювання
1.4. Ретроспекція і сучасний стан інформатизації освіти
1.5. Чинники підвищення якості засобів ІКТ хмаро орієнтованих систем навчального призначення
РОЗДІЛ ІІ. Вимоги до засобів ІКТ навчального призначення
2.1. Психолого-педаґогічні вимоги до комп’ютерно орієнтованих систем навчання математики
2.2. Визначення якості програмно-апаратних засобів навчального призначення загальноосвітнього середовища (педагогічний аспект)
2. 3. Особливості електронних засобів навчального призначення, які використовуються за класно-урочної організаційної форми навчання
2. 4. Класифікація електронних засобів навчального призначення, які використовуються за класно-урочної організаційної форми навчання
2. 5. Чинники доцільного добору та застосування програмно-апаратних засобів навчального призначення в молодшій школі
РОЗДІЛ ІІІ. Методичні засади експертизи якості електронних засобів навчального призначення
3.1. Особливості розроблення критеріїв оцінювання якості електронних освітніх ресурсів
3. 2. Параметризація показників і методика оцінювання електронних освітніх ресурсів
3. 3. Перспективні способи оцінювання якості хмаро орієнтованих систем навчального призначення
3 4. Дослідження характеристик якості освітніх ресурсів у хмаро орієнтованих системах на прикладі The Sagemath Cloud
РОЗДІЛ ІV. Педагогічні вимоги до навчального комп’ютерного комплексу
4.1. Технічні характеристики апаратних засобів навчального комп’ютерного комплексу
4.2. Апаратні засоби комплексів для забезпечення інтерактивного навчання
РОЗДІЛ V. Технології сертифікації електронних засобів і ресурсів навчальною призначення
5.1. Основні поняття і принципи системи сертифікації електронних засобів і ресурсів навчального призначення
5.2. Стандартизація вимог до засобів ІКТ навчального призначення у міжнародному освітньому просторі
5.3. Стандартизація вимог до хмаро орієнтованих засобів ІКТ навчального призначення
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Залишити відповідь