Черній А. М. Філософія

1(075.8)
Ч-49
Черній А. М. Філософія : навч. посіб. для самост. роботи студ. / А. М. Черній. – Київ : Академвидав, 2011. – 392 с. – (Сер. “САМ!”).

Кожна людина намагається по-своєму пізнати світ і себе в ньому, осягнути найзагальніші засади сущого і найвеличніші ідеї буття, прилучитися до світоглядної творчості. Такі обшири думки і духу відкриваються тим, хто спромігся опанувати філософські знання, вчення мислителів різних епох і народів, виробити культуру філософського мислення і розуміння, сформувати в собі гуманістичні настанови. Це потребує вміння самозаглиблюватись, бачити масштабне в деталях і деталі у глобальному. Формується таке світобачення роками. Одним із кроків до нього може стати самостійне опанування вміщеного у пропонованому навчальному посібнику матеріалу, який спрямовує на вивчення найважливіших теоретичних положень, найактуальніших філософських праць, прилучає до джерел мудрості, спонукає до роздумів, сприяє виробленню мисленнєвої культури, наближує до об’єктивних самооцінок, допомагає краще підготуватися до академічних занять.
Адресований студентам вищих навчальних закладів. Корисний буде всім, хто вчиться і прагне піднятися думкою над буденністю

ЗМІСТ
1.Вступ до філософії
1.1. Сутність філософії та її роль у суспільстві
2. Історичні типи філософії
2.1. Філософія давнього світу
2.2. Філософія середньовіччя та епохи Відродження
2.3. Західноєвропейська філософія Нового часу (ХХІІІ-ХУІІІ ст.)
2.4. Німецька класична філософія
2.5. Сучасна світова філософія
2.6. Українська філософія
3.Філософське розуміння світу
3.1. Онтологія
3.2. Свідомість
3.3. Філософія пізнання (гносеологія)
4. Філософія людини
4.1. Філософська антропологія
4.2. Філософія культури
4.З. Філософія релігії
5. Філософія і суспільство
5.1. Філософія суспільства
5.2. Філософія історії
5.3. Філософія економіки
Відповіді на тестові завдання
Відповіді на кросворди і словограми
Термінологічний словник

Залишити відповідь