Шваб’юк В. І. Опір матеріалів

539(075.8)
Ш33
Шваб’юк В. І. Опір матеріалів : підручник для студ. інж. спец. вищих навч. закладів / В. І. Шваб’юк. – Київ : Знання, 2016. – 407 с.

У підручнику викладено основи курсу “Опір матеріалів”. Описано основні положення та методики сучасної механіки деформівного твердого тіла, класичні задачі визначення зусиль та переміщень у елементах конструкцій, а також методи їх розрахунків. Наведено приклади розрахунку конструкцій із композитних матеріалів.
Для студентів матеріалознавчих та механічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також студентів немеханічних спеціальностей, які вивчають курси опору матеріалів, технічної та прикладної механіки, механічні властивості та конструкційну міцність матеріалів за скороченими програмами.

ЗМІСТ

Передмова
Тема 1. Вступ. Основні положення
1.1. Мета й завдання дисципліни
1.2. Розрахункові схеми. Гіпотези
1.3. Деформації та напруження
1.4. Розтягання і стискання
1.5. Напруження в поперечних і нахилених перерізах стрижня
1.6. Поздовжні та поперечні деформації. Закон Гука
Запитання для самоконтролю
Тема 2. Експериментальне та аналітичне вивчення деформацій розтягання та стискання
2.1. Діаграми розтягання та стискання
2.2. Аналітичний опис діаграм деформування. Моделі деформування матеріалу
2.3. Робота та енергія деформації розтягання
2.4. Метод допустимих напружень. Розрахунок на міцність при розтяганні та стисканні
2.5. Розрахунок на міцність стрижня із урахуванням власної ваги
2.6. Розрахунок гнучких ниток
2.7. Вплив концентрації напружень на розподіл напружень у поперечних перерізах
Запитання для самоконтролю
Тема 3. Зсув
3.1. Явище зсуву. Чистий зсув
3.2. Розрахунки на зріз і зім’яття. Розрахунокклепаних з’єднань
3.3. Розрахунок кутових зварних швів
Запитання для самоконтролю
Тема 4. Геометричні характеристики плоских перерізів
4.1. Статичні моменти та моменти інерції плоских
4.2. Моменти інерції та моменти опору простих фігур
4.3. Моменти інерції при паралельному переносіосей координат
4.4. Моменти інерції за повороту осей. Головніосі та головні моменти інерції
Запитання для самоконтролю
Тема 5. Кручення валів та стрижнів
5.1. Крутний момент. Епюри крутних моментів
5.2. Напруження та деформації при крученні
5.3. Розрахунок валів на кручення
5.4. Кручення стрижнів некруглих перерізів
Запитання для самоконтролю
Тема 6. Розрахунок циліндричних пружин із малим кроком
6.1. Визначення напружень у циліндричній пружині
6.2. Визначення переміщень циліндричної пружини та систем пружин. Потенціальна енергія деформації пружини
6.З. Практичний розрахунок статично невизначних систем циліндричних пружин
Запитання для самоконтролю
Тема 7. Напруження та деформаційний стан у точці тіла
7.1. Поняття про просторовий напружений стан
7.2. Плоский напружений стан
7.3. Узагальнений та об’ємний закони Гука
7.4. Потенціальна енергія пружного деформування
Запитання для самоконтролю
Тема 8. Теорії міцності для крихких та пластичних матеріалів
8.1. Завдання теорій міцності. Крихке та пластичне руйнування
8.2. Класичні теорії міцності для крихкого руйнування
8.3. Класичні теорії міцності для пластичного руйнування
8.4. Узагальнені теорії міцності
Запитання для самоконтролю
Тема 9. Механіка руйнування матеріалів з тріщинами
9.1. Крихке руйнування. Критерій Ґріффітса
9.2. Силовий критерій Ірвіна
9.3. Деформаційні критерії руйнування б-ϲкритерій
9.4. Теоретична та реальна міцність твердих тіл
Запитання для самоконтролю
Тема 10. Згин балок
10.1. Поперечна сила і згинальний момент
10.2. Побудова епюр поперечних сил і згинальних моментів за деяких навантажень на балку
10.2.1. Згин балки зосередженою силою, навантаженою у довільній точці прольоту
10.2.2. Згин балки зосередженою парою сил з моментом М₁
10.2.3. Згин балки рівномірно розподіленим навантаженням інтенсивності q
10.З. Напруження та деформації при згині
10.4. Дотичні напруження при поперечному згині балки. Формула Журавського
10.5. Зігнута вісь балки та її диференціальне рівняння
10.6. Згин балки на пружній основі
10.7. Визначення напружень і переміщень у пакет незв’язаних балок
Запитання для самоконтролю
Тема 11. Складний опір
11.1. Косий згин
11.2. Позацентрове розтягання або стискання
11.3. Згинання із крученням
11.4. Розрахунок кривих стрижнів
Запитання для самоконтролю
Тема 12. Визначення переміщень у стрижневих системах. Розрахунок нерозрізних балок
12.1. Робота сил та потенціальна енергія деформації у стрижневих системах
12.2. Можлива робота зовнішніх та внутрішніх сил. Інтеграл Мора
12.3. Способи обчислення інтеграла Мора
12.4. Рівняння трьох моментів
12.5. Кути повороту опорних перерізів простої балки для деяких навантажень
12.6. Згинальні моменти та поперечні сили у довільному перерізі n-го прогону балки
Запитання для самоконтролю
Тема 18. Розрахунок плоских рам
13.1. Основні поняття та визначення. Розрахунок статично визначних рам
13.2. Використання методу сил для розрахунку статично невизначних рам
13.3. Практичний розрахунок статично невизначних рам
Запитання для самоконтролю
Тема 14. Розрахунок центрально стиснутих стрижнів на стійкість
14.1. Основні поняття розрахунку стрижнів на стійкість
14.2. Задача Ойлера (Ейлера). Критична сила та критичне напруження
14.3. Практичний розрахунок стрижнів на стійкість
Запитання для самоконтролю
Тема 15. Розрахунок стрижнів при динамічних навантаженнях
15.1. Вільні коливання системи з одним ступенем вільності
15.2. Вимушені коливання системи з одним ступенем вільності
15.3. Визначення динамічного коефіцієнта при ударних навантаженнях
154. Міцність матеріалів при ударних навантаженнях. Ударна в’язкість
15.5. Розрахунок на міцність при повторно-змінних напруженнях
Запитання для самоконтролю
Тема 16. Розрахунок елементів конструкцій за границею пружності
16.1. Модель ідеального пружно-пластичного матеріалу
16.2. Розрахунок статично невизначних стрижневих систем
16.3. Утримувальна здатність вала за деформації кручення
16.4. Пластичний розрахунок статично визначної балки
16.5. Розрахунок нерозрізних балок методом граничних навантажень
Запитання для самоконтролю
Тема 17 . Розрахунок елементів конструкцій із композитних матеріалів
17.1. Узагальнений закон Гука для анізотропного матеріалу
17.2. Узагальнений закон Гука та рівняння рівноваги для плоскої задачі теорії пружності
17.3. Концепція пограничних шарів у теорії пружності анізотропних гомогенних матеріалів
17.4. Дія зосередженої сили на півплощину
17.5. Вплив анізотропії на концентрацію напружень в ортотропній пластині з круговим ядром
17.6. Розрахунок безмоментних оболонок, армованих волокнами
17.7. Моментна теорія згину циліндричної оболонки
17.8. Проблеми підвищення конструкційної міцності композитних матеріалів та сплавів
Запитання для самоконтролю
Тема 18. Елемент теорії згинання тонких пластин
18.1. Основні допущення. Класифікація пластин
18.2. Напруження, деформації та внутрішні зусилля в поперечних перерізах пластин
18.3. Основні рівняння згинання пластинки
18.4. Граничні умови на краях пластинки
18.5. Розрахунок круглих пластин
18.6. Некласичні теорії згинання тонких пластин
Запитання для самоконтролю
Список рекомендованої літератури
Додатки

Залишити відповідь