Скоробогатова Н. Є. Бухгалтерський облік

657(075.8)
С44
Скоробогатова Н. Є. Бухгалтерський облік : навч. посіб. / Н. Є. Скоробогатова. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во “Політехніка”, 2017. – 248 с. – ISBN 978-966-622-829-4.

Розкрито концептуальні засади організації бухгалтерського обліку на підприємстві. Наведено методику обліку необоротних активів, запасів, грошових коштів, дебіторської заборгованості, фінансових інвестицій, власного капіталу, довгострокових та поточних зобов’язань підприємства. Викладено методику складання форм фінансової звітності підприємства. Описано порядок складання консолідованої звітності, що подається за результатами діяльності групи підприємств. Методику обліку окремих елементів активів, капіталу та зобов’язань проілюстровано практичними прикладами. З метою закріплення здобутих знань до кожного розділу наведено завдання для самоперевірки.

Залишити відповідь