izmir travesti resimleritravesti
altiparmak travesti marmaris travesti istanbul travesti

Нові надходження. Випуск 3. 2021

Ладичук Д. О. Проектування бази геопросторових даних : навч. посіб. / Д. О. Ладичук, Н. М. Шапоринська. – 2-е вид., допов. і переробл. – Херсон : Олді-плюс, 2020. – 126 с.

Навчальний посібник створений для отримання здобувачами вищої освіти практичних знань й базових навиків щодо проектування, створення і використання баз геопросторових даних при управлінні водними та земельними ресурсами.

Може бути корисний для фахівців сільського та водного господарства, землевпорядних організацій, наукових працівників, викладачів, здобува­чів вищої освіти І, ІІ та ІІІ рівнів.


Використання інформаційних технологій в теорії прийняття рішень : навч. посіб. / О. Є. Лугінін, О. М. Дудченко, А. В. Рибчук та ін. – Херсон : Олді-плюс, 2019. – 238 с.

Розглядаються загальні питання з технології прийняття господарських рішень по їх підготовці, організації розробки та вибору найбільш ефективних з них у процесах раціонального господарювання. Наводяться математичні моделі та методи їх реалізації з вибору оптимальних рішень. Розглядається економетричний підхід до вибору рішень та оцінюються ризики з їх прийняття. В розділах посібника вирішення типових задач з теорії прийняття рішень здійснюється з використанням інформаційних технологій на ПК. В додатках до посібника наводяться довідкові статистичні таблиці, тести з теорії прийняття рішень до поточного і заключного контролю знань, термінологічний словник та абетки з грецької та латинської мов.

Посібник може бути корисним студентам, викладачам та фахівцям з теорії прийняття рішень.


HR–менеджмент у публічному управлінні : навч. посіб. / О. М. Руденко, С. В. Штурхецький, О. В. Шершньова, Н. В. Філіпова. – Київ : Кондор, 2020. – 122 с.

У навчальному посібнику розглядаються питання, що мають ключове значення для
фахівців системи управління організацією та управління персоналом: теорія управління людськими ресурсами, методологія управління персоналом і формування системи управління
персоналом, стратегічне управління персоналом і планування кадрової роботи в організації, технологія управління персоналом і його розвитком, а також питання управління поведінкою персоналу організації та оцінки результатів його діяльності.
Посібник розрахований на студентів і аспірантів, які вивчають проблеми управління
персоналом організації, а також фахівців, що беруть участь у формуванні системи управління персоналом і системи управління організацією і в цілому, що працюють з кадрами в ринкових умовах функціонування вітчизняної економіки.


Стандартизація в дизайнерській діяльності : навч. посіб. / В. О. Свірко, А. Л. Рубцов, О. В. Чемакіна, О. В. Кузьмін. – Херсон : Олді-плюс, 2020. – 228 с.

У навчальному посібнику викладені методичні та практичні аспекти нормативного забезпечення дизайнерської та дизайн-ергономічної діяльності, специфіка стандартизації у сфері дизайну, ергодизайну, як засобу унормування естетичних, ергономічних, функційних вимог до якості продукції. Особливості застосування стандартів у дизайнерській діяльності. Проаналізовано склад сучасної нормативної дизайн-ергономічної документації, сформульовано вимоги дизайну та ергономіки до промислової продукції. У виданні також розглянуто дизайн-ергономічні показники якості, унормовані правила виконання дизайн-ергономічних робіт, правила виконання дизайн-ергономічної експертизи якості товарної продукції, чинні стандарти з дизайну та ергономіки, які гармонізовано з міжнародними стандартами. Посібник розрахований на студентів дизайнерських та ергономічних спеціальностей вищих навчальних закладів, практикуючих дизайнерів, ергономістів.


Теоретичні та прикладні аспекти сталого розвитку: функціональний, галузевий і регіональний вектори : монографія / М-во освіти і науки України, Чернігівський нац. технологічний ун-т ; за заг. ред. С. М. Шкарлета. – Київ : Кондор, 2020. – 314 с.

Монографія присвячена дослідженню теоретичних основ забезпечення сталого розвитку національної економіки, пошуку шляхів ефективного використання наявних можливостей розитку країни та її регіонів у сучасних умовах. Досліджено об’єктивні передумови та сучасні тенденції регіонального розвитку в Україні. Зокрема, здійснено оцінку можливостей трансформації потенціалу регіонів у контексті парадигми сталого розвитку, сформульовано концептуальні засади сталого розвитку регіону та можливостей підвищення його фінансової самодостатності.
Монографія розрахована на фахівців у галузі економіки, державного управління, науковців, викладачів, аспірантів, магістрів і студентів.


Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском. НПАОП 0.00–1.81–18 / М-во соціальної політики України. – Київ : Основа, 2018. – 64 с.

Правила поширюються на суб’єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правових форм, що займаються монтажем, демонтажем, експлуатацією (використання за призначенням, технічне обслуговування, ремонт), модифікацією (реконструкція чи модернізація), перевіркою технічного стану (технічний огляд, експертне обстеження) обладнання, що працює під тиском, вищим 0,5 бар.


Корецька Н. І. Історія грошей та кредиту країн світу : навч. посіб. / Н. І. Корецька. – Стер. вид. – Херсон : Олді-плюс, 2020. – 339 с. + CD диск.

У навчальному посібнику висвітлюється еволюція організації грошового обігу та розвитку кредитної справи деяких країн світу.
Структура навчального посібника вирізняється системністю, зміст його поділений на розділи, які, в свою чергу, включають пункти, що описують історичні аспекти обігу грошей та розвитку кредиту.
Навчальний посібник передбачений для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів та широкого кола читачів.


Кримінальне право України. Загальна частина : підручник / М-во внутрішніх справ України, Донецький юридичний ін-т МВС України ; за заг. ред. В. М. Бесчастного, О. М. Дужи. – Київ : Дакор, 2018. – 339 с.

У посібник включено програму курсу із Особливої частини кримінального права України та спецкурсу Відповідальність за злочини транснаціонального характеру за вимогами кредитно-модульної системи організації освітнього процесу, методичні матеріали (зокрема, програма нормативного курсу, форми самостійної роботи, методи навчання та контролю, література), основні питання з відповідних тем курсу, а також визначено критерії оцінювання знань студентів.
Посібник розрахований на студентів, курсантів, аспірантів (ад’юнктів), викладачів вищих навчальних закладів правового спрямування, працівників правоохоронних органів та науковців.


Костенко О. М. Основи соціально–натуралістичної юриспруденції та кримінології : монографія / О. М. Костенко. – Одеса : Гельветика, 2021. – 138 с.

У світлі соціального натуралізму автором здійснюється пошук відповіді на «вічні» питання: що є право і що є правопорушення? Ці питання актуалізуються в зв’язку з потребами протидії правовому свавіллю і правовим ілюзіям, а також різноманітним зловживанням правовими засобами, які руйнують правопорядок. Розвиваючи світоглядні ідеї попередніх мислителів, зокрема Дж Локка і Е. Дюркгейма, автор обґрунтовує оригінальну соціально-натуралістичну концепцію права і правопорушення та розкриває потенціал цієї концепції для забезпечення справедливості і прогресивного правопорядку в сучасному світі.
Книга може стати у нагоді науковцям, викладачам, студентам юридичних вишів, а також філософам, соціологам і тим, хто цікавиться фундаментальними проблемами юриспруденції і кримінології та їх вирішенням в соціальній практиці.


Ващук О. П. Психофізіологічна діагностика особистості : навч.-метод. посіб. / О. П. Ващук. – Стер. вид. – Одеса : Гельветика, 2020. – 106 с. – (Сер. “Навчально-методичні посібники”).

У посібнику розглянуто теоретичні та практичні питання психофізіологічної діагностики особистості, зміст невербальної інформації у психофізіологічній діагностиці особистості, методику проведення психофізіологічної діагностики особистості. Посібник укладено на основі чинного законодавства України, наукової криміналістичної і психофізіологічної літератури та емпіричних й статистичних даних. У посібнику визначені питання лекційного матеріалу, запропоновано плани проведення практичних занять, види самостійної роботи, а також рекомендовані нормативні та наукові джерела. Навчально-методичний посібник розрахований на викладачів та студентів вищих навчальних закладів, науковців, юристів-практиків та практиків інших галузей знань.


Хрящевська Л. М. Етнологія України: теоретико-методологічні здобутки у контексті розвитку світової етнологічної думки : навч. посіб. для вишів / Л. М. Хрящевська. – Стер. вид. – Херсон : Гельветика, 2020. – 219 с.

У посібнику досліджуються взаємозв’язки етнологічних наукових центрів із європейським науковим середовищем. Праці українських етнологів, а також методологічні принципи, на які вони спиралися, розглядаються у контексті розвитку світової етнологічної думки. Виділено наукові школи в українській етнології другої половини XIX ст. – 20-х pp. XX ст. Навчальний посібник складається з лекційних, семінарських занять, рекомендованої літератури за темами лекцій і практичних занять, творчих завдань теоретичного і практичного характеру, завдань для модульного контролю, контрольних запитань і завдань для підсумкового контролю. Посібник дає змогу перевірити свої знання за допомогою запитань, тестів і завдань. Доступність та логічність викладу, чіткий понятійний апарат сприятимуть кращому засвоєнню навчального матеріалу з дисципліни «Українська етнологія в європейському контексті», що відповідає навчальній програмі. Навчальний посібник побудований за стандартами кредитно- трансферної системи навчання.
Для студентів гуманітарних факультетів і зво.


Орел С. М. Оцінка екологічного ризику. Вплив на здоров’я людини : навч. посіб. для вишів / С. М. Орел, М. С. Мальований, Д. С. Орел. – Стер. вид. – Херсон : Олді-плюс, 2018. – 232 с.

У навчальному посібнику викладено теоретичні основи оцінки екологічного ризику, показано місце дисципліни в блоці варіативних дисциплін підготовки фахівців напряму “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”.
Навчальний посібник може бути корисним також студентам інших спеціальностей для вивчення нормативної дисципліни “Екологія” і для всіх, хто вивчає проблеми, пов’язані з оцінкою екологічного ризику впливу антропогенної діяльності на здоров’я людини.


Костюк В. С. Прикладна механіка та основи конструювання : навч. посіб. для вишів / В. С. Костюк, Г. Р. Валіулін, Є. В. Костюк. – Київ : Кондор, 2020. – 225 с.

У навчальному посібнику розглянуто основні питання теоретичної механіки, теорії механізмів і машин, опору матеріалів, деталей машин, стандартизації та взаємозамінності, проектування та конструювання деталей, елементів та передаточних механізмів машин.
Видання розраховано на студентів спеціальності «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» денної та заочної форми навчання, а також може бути використано для інших не машинобудівних спеціальностей.


Вольфсон П. М. Схемы подготовки и отработки рудных залежей и выемочных блоков на железнодорожных шахтах : монография / П. М. Вольфсон. – Кривой Рог : [б. и.], 2018. – 110 с.

В книге представлены наиболее рациональные схемы нарезки блоков при системе подэтажного обрушения, схемы подготовки и отработки рудных залежей в шахтном поле в различных горнотехнических условиях.
Книга предназначена для инженерно-технических работников горнорудной промышленности, научных сотрудников и студентов горных специальностей.


Плаксієнко В. Я. Особливості системи оподаткування, податкової звітності бухгалтерського обліку в будівельній галузі : навч. посіб. / В. Я. Плаксієнко, О. Є. Кононова, О. Л. Шпаткова. – Херсон : Олді-плюс, 2020. – 105 с.

Навчальний посібник включає основні правові, організаційні та методичні аспекти обліку, оподаткування як на загальному рівні функціонування суб’єктів господарювання України, так і стосовно підприємств, фізичних осіб-підприємців в будівельній галузі.
Навчальний посібник розрахований на економістів, бухгалтерів, керівників суб’єктів господарської діяльності, студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів.


Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання : наук.-техн. зб. Вип. 34 / М-во освіти і науки України, КНУБА. – Київ : КНУБА, 2020. – 62 с.

У збірнику висвітлюються результати наукових досліджень, питання теорії і практики з опалення, вентиляції і кондиціонування повітря, теплопостачання та газопостачання. Призначений для наукових працівників, викладачів, виробників, докторантів, аспірантів та студентів.


Мілейковський В. О. Експериментальні аеродинамічні дослідження вентиляціонних систем : навч. посіб. для магістрантів / В. О. Мілейковський. – Київ : Юстон, 2021. – 215 с.

Описано методи виконання експериментальних досліджень при розроблені, налаштуванні та контролі систем вентиляції та кондиціювання повітря. Розглянуто методи планування експерименту, вимірювання фізичних величин та статистичну обробку їхніх результатів.


Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. Вип. 77 / Міністерство освіти і науки, КНУБА. – Київ : КНУБА, 2021. – 499 с.

У збірнику висвітлюються інженерні та економічні проблеми теорії і практики містобудування, територіального планування, управління містобудівельними системами і програмами, комплексної оцінки, освоєння, розвитку, утримання та реконструкції територій і житлової забудови, розглядаються нагальні питання містобудівного кадастру, розвитку населених пунктів, їх інженерної та транспортної інфраструктури.


Англо-український та українсько-англійський словник  = English-Ukrainian and Ukrainian-English dictionary : понад 65 000 слів / [упоряд. Н. В. Щербакова ; худож.- оформлювач С. І. Правдюк. – Харків : Фоліо, 2008. – 795 с.

Словник містить понад 65 тисяч найуживаніших слів англійської і україн ської мов. Лексику, орфографію та транскрипцію подано відповідно до сучасних норм. Словник збагачений термінами й поняттями із багатьох галузей, зокрема це промисловість, комп’ютерний, медичний, юридичний, соціологічний, філософський, мистецький, військовий, спортивний та інші напрями. Переважна більшість статей як англо-української, так і українсько-англійської частини включає велику кількість прикладів, які дозволяють краще зрозуміти значення слова.
Видання розраховано на широке коло користувачів: викладачів та студентів вищої школи, слухачів курсів англійської мови, вчителів й учнів середніх і спеціальних навчальних закладів.


Бєлоусова С. М. English for Engineering : навч. посіб. з англ. мови / С. М. Бєлоусова, Т. В. Кисельова, М. К. Смуглякова. – Миколаїв : Вид-во Нац. ун-ту кораблебудування, 2021. – 150 с.

У посібнику наведено оригінальні тексти і вправи за професійною тематикою, спрямовані на формування та розвиток у студентів навичок усного та писемного мовлення, читання наукової та довідникової літератури за фахом.
Навчальний посібник призначений для студентів машинобудівельних спеціальностей.


Берегова Г. Д. Українська мова за професійним спрямуванням  : навч. посіб. / Г. Д. Берегова. – Стер. вид. – Херсон : Олди-плюс, 2020. – 339 с.

Пропонований посібник призначений для студентів спеціальностей “Водні біоресурси та аквакультура” та “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” аграрних закладів вищої освіти з метою поглибленого чи самостійного вивчення теоретичного матеріалу з української мови професійного спрямування, що передбачає узагальнення та систематизацію знань за трьома модулями: “Основні мовні та мовленнєві поняття”, “Писемне професійне мовлення”, “Усне професійне мовлення”. Кожен модуль розподілено на окремі теми, які доповнюються завданнями, запитаннями та тестами для самоконтролю.


Лис В. Обітниця : роман / В. Лис. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2019. – 350 с.

Хтось дізнався про давній гріх старого Антона Личака, надіслав листа з єдиним реченням: «Час повертати борг» – і збурив його спокій. А в сусідки Ольги своя драма: її син закохується в дочку бізнесмена Єгора, і та відповідає взаємністю, – але юна пара не знає, що насправді вони брат і сестра. Повертається з колонії Богдан, засуджений за вбивство, якого не чинив. Його дружина обрала щастя з іншим, а донька й не підозрює, що в неї є тато. А ще поруч сестра дружини Віка і дивачка сусідка Алевтина, про яку в Старому місті ходять моторошні чутки…


Дашвар Л. Село не люди : роман / Л. Дашвар. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2019. – 270 с.

Історія, у якій любов і смерть, чистота і гріховність існують пліч-о-пліч — так близько, що стають невіддільними…