Нові надходження. Випуск 4. 2021

001(063)
М75
Молодий науковець ХХІ століття : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції студентів, магістрантів і молодих дослідників з міжнародною участю (14 листопада 2019 р., м. Кривий Ріг) / М-во освіти і науки України, Криворізький нац. ун-т, Кафедра інженерної педагогіки та мовної підготовки ; науково-програмний комітет: М. І. Ступнік та ін. – Кривий Ріг : Криворізький національний ун-т, 2019. – 386 с.


06
К82
Криворізький національний університет
Вісник Криворізького національного університету : зб. наук. праць. Вип. 52 / Криворізький національний університет ; М-во освіти і науки України, КНУ ; [редкол.: М. І. Ступнік (гол. ред.) та ін.]. – Кривий Ріг : Криворізький національний унверситет, 2021. – 204 с.


06
Л89
Львівська політехніка. Національний університет
Вісник Національного університету “Львівська політехніка” : зб. наук. пр. Вип. 4 : Журналістські науки / Львівська політехніка. Національний університет ; М-во освіти і науки України ; голова ред.-видав. ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. – 219 с.


1(091)(075.8)
Ф56
Філософія : у 2 т. : хрестоматія : навч. посіб. для бакалаврів фіз.-мат. і природн. спец. Т. 1 : Філософська пропедевтика / М-во освіти і науки України, Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка ; [авт.-упоряд. : І. С. Добронравова, О. В. Руденко, О. В. Комар та ін. ; за заг. ред. І. С. Добронравової, О. В. Руденко]. – 2-ге вид., допов. – Київ : ВПЦ “Київський університет”, 2020. – 879 с. – ISBN 978-966-933-074-1.

Подано комплекс філософських текстів і першоджерел, що ілюструють широкий спектр теоретичних і практичних проблем філософії. Надано історико-філософську ретроспекцію основних ідей і поглядів філософів Античності, Середньовіччя, Нового часу та німецької класичної філософії, некласичного філософського періоду ХІХ–ХХ ст., а також творчість українських учених і філософів різних історичних епох. Подані тексти висвітлюють базові проблеми філософії – онтологічні, гносеологічні, антропологічні, епістемологічнітощо. Значну частину творів присвячено проблемам свідомості, суспільного буття людини, природно-культурним умовам людської життєдіяльності.
Для студентів і викладачів закладів вищої освіти, усіх, хто цікавиться історією й теорією філософії.


1(091)(075.8)
Ф56
Філософія : у 2 т. : хрестоматія : навч. посіб. для бакалаврів фіз.-мат. і природн. спец. Т. 2 : Теоретична та практична філософія / М-во освіти і науки України, Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка ; [авт.-упоряд. : І. С. Добронравова, О. В. Руденко, О. В. Комар та ін. ; за заг. ред. І. С. Добронравової, О. В. Руденко]. – 2-ге вид., допов. – Київ : ВПЦ “Київський університет”, 2020. – 543 с. – ISBN 978-966-933-078.

Подано комплекс філософських текстів і першоджерел, що ілюструють широкий спектр теоретичних і практичних проблем філософії. Надано історико-філософську ретроспекцію основних ідей і поглядів філософів Античності, Середньовіччя, Нового часу та німецької класичної філософії, некласичного філософського періоду ХІХ–ХХ ст., а також творчість українських учених і філософів різних історичних епох. Подані тексти висвітлюють базові проблеми філософії – онтологічні, гносеологічні, антропологічні, епістемологічнітощо. Значну частину творів присвячено проблемам свідомості, суспільного буття людини, природно-культурним умовам людської життєдіяльності. Для студентів і викладачів закладів вищої освіти, усіх, хто цікавиться історією й теорією філософії.


2=111
F27
Father Kovch’s Ark / [text by O. Kruk]. – Kyiv : [s. n.], 2017. – 141 p. – ISBN 978-617-635-111-5.

У виданні вміщена інформація про життя та діяльність священика Української греко-католицької церкви Омеляна Ковча (1884-1944), який був учнем і сподвижником митрополита Андрея Шептицького. Отець Ковч більшу частину життя служив парохом у провінційному містечку Перемишлянах. Завжди ставав на захист гнаних і переслідуваних, незалежно від їхнього етнічного походження та віросповідання, – українців, поляків, євреїв, за що потерпав від різних влад. Чудом урятувавшись від НКВС, отець Омелян потрапив до рук гестапо. Його життя обірвалося в концтаборі «Майданек», де він продовжував свою душпастирську місію. Він мав можливість вийти з Майданека, якби відмовився рятувати євреїв, проте пішов на мученицьку смерть. 2001 року Папа Іван Павло ІІ оголосив отця Ковча блаженним священномучеником.


327=111
R34
Reformation: the success of Europe and a chance for Ukraine / V. Smith, l. Kistersky, O. Romanenko et al. – Prague : Coretex CZ SE, 2020. – 297 p. – (Studies in International Economics and Business). – ISBN 978-80-907576-2-2.

The book is devoted to the analysis of reformation processes in Europe. The Protestant Reformation is a vivid exampl of how religious transformation could set in motion institutional changes, leading to profound conseguevs for economic and political development.


Збірник лабораторних і практичних робіт з охорони праці та цивільної безпеки : для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей / О. Є. Лапшин, О. О. Лапшин, О. В. Пищикова, Т. А. Комісаренко, М. В. Худик, В. А. Шаповалов, Л. О. Янова ; за ред. О. Є. Лапшина ; М-во освіти і науки України, КНУ, Каф. охорони праці та цивільної безпеки. –Кривий Ріг : Чернявський Д.О., 2021. – 224 с. – ISBN 978-617-8045-20-3.

У збірнику зібрані лабораторні і практичні роботи в межах програм вивчення дисциплін “Безпека життєдіяльності”, “Основи охорони праці”, “Безпека гірничих робіт” та “Гірничорятувальна справа”. Призначаєтьсядля здобувачів вищої освіти усіх спеціальностей і форм навчання.


336(075.8)=111
F54
Finance : workshop / Y. L. Nakonechna, L. M. Demydenko, N. S. Miedviedkova, O. B. Iafinovych ; Ministry of education and science of Ukraine, Taras Shevchenko national univ. of Kyiv. – Київ : ВПЦ “Київський університет”, 2021. – 118 p.

The workshop is designed to bring the theoretical knowledge of students about the system of public finance, finance of busness structures, households, financial market and international finance closer to solving practical problems of modernizing thefinancial system of Ukraine.

For students of the Faculty of Economics.


336
М33
Матвієнко В. П. Терен життя / В. П. Матвієнко. – Київ : Наукова думка, 2020. – 277 с. – ISBN 978-966-00-1758-0.

У книзі висвітлено проблеми становлення та розвитку банківської системи України в складних економічних і політичних умовах, історію та особливості створення української валюти – гривні, перші кроки та формування економіки незалежної України та вплив цих процесів на сьогодення нашої держави.


339(075.8)
Ч-83
Чугаєв О. А. Європейське бізнес-середовище : навч. посіб. / О. А. Чугаєв. – Київ : ВПЦ “Київський університет”, 2020. – 183 с. – ISBN 978-966-933-10-7.

Книга спрямована на вивчення регулювання заснування і функціонування бізнесу в країнах ЄС та низки складових єдиного ринку ЄС, включаючи захист прав споживачів, технічне регулювання, особливості регулювання виробництва і торгівлі продуктами харчування, промисловими продуктами, послугами.


378(09)
К30
Кафедрі автоматизованих електромеханічних систем у промисловості та транспорті – 60 років! / за ред. О. М. Сінчука ; упоряд. О. В. Степаненко. – Кривий Ріг : Криворізький національний ун-т, 2021. – 146 с.

Книгу присвячено історії створення і розвитку кафедри автоматизованих електромеханічних систем у промисловості та транспорті (АЕСПТ) Криворізького національного університету, всім сферам її діяльності: педагогічній, науково-дослідній, кадровій, видавничій; питанням підготовки і випуску інженерів-електромеханіків. Автори прагнули висвітлити хроніку подій, біографічний матеріал про завідувачів і співробітників, нинішній склад кафедри, кращих випускників. На сторінках книги наведено спогади співробітників і випускників кафедри, а також історичні фотографії. Ця книга є продовженням книги виданої до 55-річчя кафедри у 2016 році.


517=111
Z82
Zolotarev V. A. Analitic metods of spectral representations of Non-Selfadjoint and Non-Unitary operators / V. A. Zolotarev. – Kyiv : Akademperiodyka, 2020. – 433 p. – (Project “Ukrainian scientific book in a foreign language”). – ISBN 978-966-360-421-3.

This book is concerned with model representations theory of linear non- selfadjoint and non-unitary operators, one of booming areas of functional analysis. This area owes its origin to fundamental works by M.S. Livsic on the theory of characteristic functions, deep studies of B.S.-Nagy and C. Foias on the dilation theory, and also to the Lax—Phillips scattering theory. A uniform conceptual approach organically uniting all these research areas in the theory of non-selfadjoint and non-unitary operators is developed in this book. New analytic methods that allow solving some important problems from the theory of spectral representations in this area of analysis are also presented in this book. The book is aimed at the specialists working in this area of analysis and is accessible to senior math students of universities.


62-83(075.8)
Ф53
Філіпп Ю. Б. Практикум з розрахунків електропривода типових виробничих механізмів : навч. посіб. / Ю. Б. Філіпп ; під ред. О. М. Сінчука. – Кривий Ріг : Щербатих О.В., 2020. – 66 с. – ISBN 978-617-639-265-1.

Розглянуті задачі з розрахунками і тести з дисципліни “Електропривод типових виробничих мезанізмів”. Практичні задачі охоплюють різні аспекти з визначення параметрів елементів електромеханічних систем, їх вибору та налагодження при розробці та впровадженні. Для студентів вищих навч. закладів .


620.9(075.8)
К63
Комплексне використання відновлюваних джерел енергії : підручник / С. М. Бойко, І. О. Сінчук, О. А. Жуков, О. І. Савицький ; під ред. О. М. Сінчука. – Кривий Ріг : Щербатих О. В., 2021. – 202 с. – ISBN 978-617-639-306-1.

У підручнику викладено основні положення про відновлювальні енергоресурси, основні принципи їх комплексного використання. Наведені приклади та міжнародний досвід експлуатації відновлюваних електростанцій. Викладено основні положення водневих систем накопичення електричної енергії, основні принципи їх використання та обслуговування.


621.31
П68
Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів. – Київ : Основа, 2018. – 327 с. – ISBN 978-966-699-945-3.

Ці Правила встановлюють основні організаційні й технічні вимоги до експлуатації електроустановок та електрообладнання споживачів і направлені на забезпечення надійної, безпечної та раціональної експлуатації електроустановок.


621.31(075.8)
С91
Сучасний ринок електричної енергії : підручник : курс лекцій / І. О. Сінчук, Т. М. Берідзе, В. О. Федотов та ін ; за ред. О. М. Сінчука. – Кривий Ріг : Щербатих О. В., 2021. – 330 с. – ISBN 978-617-639-314-6.

У підручнику розглянуто основні фактори електроенергетичного виробництва, шляхи їх ефективного використання, механізми формування собівартості електроенергетичної продукції та питання її ціноутворення в умовах ринкової економіки. Приделено увагу техніко-економічному обгрунтуванню господарських заходів в енергетиці, надійності й якості енергоспостачання.


622(09)
Г68
Гордимся своим прошлым! Уверены в будущем! [Изоматериал] : фотоальбом / АО “Южный горно-обогатительный комбинат” ; бильредактор М. Корсаков ; дизайн И. Квочка ; авторы фот.: А. Хорьков, И. Квочка, О. Федикив. – Кривой Рог : Чернявский Д. А., [2020]. – 151 с. – ISBN 978-617-7784-42-4.

Второй фотоальбом криворожской городской газеты “Червоний гірник” из серии альбомов о родном городе. Создан совместно с Южным горнообогатительным комбинатом к юбилею предприятия.


622.3(082)
Г51
Гірничий вісник : наук.-техн. зб. Вип. 109 / М-во освіти і науки України, КНУ ; [редкол.: М. І. Ступнік (гол. ред.) та ін.]. – Кривий Ріг : Криворізький національний університет, 2021. – 165 с.


622:621.31=111
S62
Sinchuk I. Fundamentals of integrating smart technologies for controlling power systems at iron ore underground mining enterprises : monograph / I. Sinchuk, K. Budnikov, R. Krasnopolsky. – Warsaw : iScience, 2021. – 122 p. – ISBN 978-83-66216-50-1.

The monograph presents an analysis of mining enterprises’ functioning, which reveals stable irregularity of their power consumption in different periods – days, weeks, months. The largest fluctuations are observed during 24 hours.


622(063)
Р64
Розвиток промисловості та суспільства : матеріали міжнар. наук.-техн. конференції : [тези доповідей] / М-во освіти і науки України, Криворізький нац. ун-т ; [редкол.: М. І. Ступнік (відп. ред.), В. С. Моркун (заст. відп. ред.), Б. М. Андрєєв та ін.]. – Кривий Ріг : Криворізький національний університет, 2020. – 289 с.


624.15(082)
О-75
Основи та фундаменти : наук.-техн. збірник. Вип. 40 / М-во освіти і науки України, КНУБА ; за ред. І. Бойка. – Київ : КНУБА, 2020. – 120 с.


624.15(082)
О-75
Основи та фундаменти : наук.-техн. збірник. Вип. 41 / М-во освіти і науки України, КНУБА ; за ред. І. Бойка. – Київ : КНУБА, 2020. – 79 с.


811.111(075.8)
Р49
Рижук Є. М. So, I want to be a Mary Poppins… : посібник для вчителів англ. мови та студ. фак-ту філології / Є. М. Рижук. – Київ : Юстон, 2021. – 158 с. – ISBN 978-617-7854-54-7.

У пропонованому посібнику узагальнено багаторічний досвід викладання англійської мови та спецкурсів у спеціалізованій школі з поглибленим вивченням іноземних мов. Посібник оптимально поєднує теоретичні статті, опубліковані у фахових виданнях, розробки уроків та позакласних заходів, а також наведено зразок науково-дослідницької роботи з лінгвістики. Адресовано вчителям англійської мови, студентам та усім небайдужим до проблем сучасної освіти.


811.163.1(075.8)
Г56
Гнатюк Л. П. Старослов’янська мова. Практикум : навч. посіб. для студ. філолог. спец. / Л. П. Гнатюк. – 2-ге вид., допов. і переробл. – Київ : ВПЦ “Київський університет”, 2020. – 242 с. – ISBN 978-966-933-108-3.

Навчальний посібник “Старослов’янська мова. Практикум”, призначений для студентів філологічних спеціальностей університетів, містить систему завдань, спрямованих на те, щоб закріпити, узагальнити й систематизувати викладені в лекційному курсі теоретичні відомості про походження, фонетико-фонологічну, лексичну, морфологічну, словотвірну та синтаксичну системи першої літературно-писемної мови слов’ян, а також навчити студентів застосовувати здобуті знання на практиці у процесі роботи над текстами старослов’янських пам’яток: їх читання, перекладу, коментування та комплексного лінгвістичного аналізу.


82.09(477)
Б61
Білецький Л. Т. Шевченкіана : у 3 т. Т. 1 / Л. Т. Білецький. – Київ : Київський університет, 2013. – 656 с. – (Літературні палімпсести). – ISBN 978-966-439-601-8.

Найповніше на сьогодні видання шевченкознавчих праць українського вченого зі світовим ім’ям, професора Леоніда Білецького (1882-1955) вміщує його ґрунтовні аналітичні статті до творів Тараса Шевченка, упорядкованих у чотиритомовому академічному «Кобзарі» (Вінніпег, 1951-1954). До першого тому увійшли статті з перших двох томів цього видання.


82.09(477)
Б61
Білецький Л. Т. Шевченкіана : у 3 т. Т. 2 / Л. Т. Білецький. – Київ : Київський університет, 2013. – 687 с. – (Літературні палімпсести). – ISBN 978-966-439-602-5.

Найповніше на сьогодні видання шевченкознавчих праць українського вченого зі світовим ім’ям, професора Леоніда Білецького (1882-1955) вміщує його ґрунтовні аналітичні статті до творів Тараса Шевченка, упорядкованих у чотиритомовому академічному «Кобзарі» (Вінніпег, 1951-1954). До другого тому увійшли статті з третього та четвертого томів цього видання.


82.09(477)
Б61
Білецький Л. Т. Шевченкіана : у 3 т. Т. 3 / Л. Т. Білецький. – Київ : Київський університет, 2013. – 607 с. – (Літературні палімпсести). – ISBN 978-966-439-603-2.

До третього тому увійшли окремі публікації Л. Білецького на шевченкознавчу тематику, які значно доповнюють матеріали чотиритомового академічного «Кобзаря» (Вінніпег, 1951-1954), вміщені у перших двох томах цього видання.


82.09(477)
З-15
Задорожна Л. М. “І все то, все то в Україні..”: картини української природи в поезії Т. Шевченка періоду заслання : монографія / Л. М. Задорожна. – 2-ге вид., допов. – Київ : ВПЦ “Київський університет”, 2020. – 259 с. – ISBN 978-966-933-115-1.

Розглянуто особливості поетичної творчості Т. Шевченка періоду заслання, що виявляють у його баченні світу одночасно поета і художника. Визначено, як у зображенні картин української природи поет являє свою нерозривну єдність із Україною та новий рівень української поезії.


82.09(477)
І-48
Ільницький М. М. На перехрестях віку : у 3 кн. Кн. 1 / М. М. Ільницький ; [передм. І. Дзюба]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – 838 с. : [4] арк. фотоіл. – ISBN 978-966-518-435-5.

Перша книга вибраних праць Миколи Ільницького містить літера-турно-критичні та історико-літературні статті, передмови, портрети, рецензії, які охоплюють понад сорок років його творчої діяльності. У них відображено важливі грані літературного процесу історичного періоду, сповненого драматизму суспільного життя: зв’язок слова і національного світосприйняття, трансформацію «вічних образів», характер міжлітературних взаємозв’язків і типологічних спорідненостей. У книзі окреслено характер творчої індивідуальності багатьох материкових та діаспорних українських письменників.

Видання розраховане на широке коло читачів, зокрема на науковців, студентів та аспірантів гуманітарних профілів вищої школи, вчителів літератури.


82.09(477)
І-48
Ільницький М. М. На перехрестях віку : у 3 кн. Кн. 2 / М. М. Ільницький. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – 703 с. : [4] арк. фотоіл. – ISBN 978-966-518-471-3.

До другої книги праць Миколи Ільницького ввійшли монографії про Богдана-Ігоря Антонича, Ігоря Калинця та “портрет” літературного Львова XX століття.


82.09(477)
І-48
Ільницький М. М. На перехрестях віку : у 3 кн. Кн. 3 / М. М. Ільницький. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. – 902 с. : [8] арк. фот. – ISBN 978-966-518-482-9.

Третя книга вибраних літературознавчих праць Миколи Ільницького містить статті про творчість Івана Франка, Михайла Яцкова, розвиток поезії і критики в Західній Україні у 20-30-ті роки ХХ століття, тенденції поетичного процесу в умовах довоєнної та повоєнної еміграції – від “Празької школи” до “Нью-Йоркської групи”, а також спогади про сучасників.


821(477)
О-15
Обідний М. Ю. Твори : у 2 т. Т. 1 : Поезія. Переклади. Публіцистика / [упорядкув., передм. : Р. Радишевський, С. Кагамлик ; наук. ред. Р. Радишевський] / М. Ю. Обідний. – Київ : Київський університет, 2013. – 527 с. – (Літературні палімпсести). – ISBN 978-966-439-634-6.

У виданні із залученням широкого кола матеріалів з українських, російських та чеських архівних і бібліотечних фондів цілісно представлено творчу спадщину маловідомого діяча української міжвоєнної еміграції, письменника, архівіста і науковця Михайла Обідного. До першого тому ввійшли автобіографічні матеріали, поетичні твори, переклади, літературно-критичні праці та публіцистика вченого.


821(477)
О-53
Олесь О. Твори : у 2 т. Т. 1 : Лірика (еміграційна спадщина) / [упорядкув. та прим. Р.П. Радишевський, Н.І. Лисенко ; передм. Р.П. Радишевський] / О. Олесь. – Київ : Київський університет, 2011. – 671 с. – (Літературні палімпсести). – ISBN 978-966-439-426-7.

Представлено творчу спадщину відомого українського поета Олександра Олеся (Олександра Івановича Кандиби) періоду його еміграції (1919–1944). До першого тому ввійшли збірки лірики (книги ХІІ і ХІІІ, “Книжка без назви”), поеми, а також поезії різних років. Видання здійснено на основі еміграційного архіву О. Олеся, який зберігається у відділі рукописних фондів і текстології Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України.


821(477)
П12
Павлюк А. П. Твори : у 2 т. Т. 1 : Поезії / [передм. Р. Радишевський ; упорядкув. і прим. Р. Радишевський, А. Артюх] / А. П. Павлюк. – Київ : Київський університет, 2012. – 687 с. – (Літературні палімпсести). – ISBN 978-966-439-566-0.

Антін Пилипович Павлюк (1899–?, псевдонім А. Явір) – український письменник, перекладач, критик, представник еміграційної літератури.У 1933 р. повернувся до Радянської України, був заарештований і зник безслідно, хоча з’являвся у Києві у 60-х роках.У його доробку – сотні поезій, прозові твори, літературно-критичні статті та переклади. Ім’я цього письменника, на жаль, лишається відомим лише вузькому колу літературознавців. Двотомник стане першим повним виданням творів Антона Павлюка і поверне його ім’я до літературного процесу 1920-х років. Перший том уміщує збірки поетичних творів “Сумна радість”, “Життя”, “Осінні вири”, “Біль”, “Лірика”, “Ватра”, “Полин”, які виходили на еміграції малими тиражами, друковані переважно на склографі.


911(092)
М48
Мельничук А. Л. Український суспільний географ Микола Данилович Пістун: життєвий та творчий шлях : монографія / А. Л. Мельничук. – Київ : ВПЦ “Київський університет”, 2019. – 151 с.

Розглянуто життєвий та творчий шлях фундатора суспільної географії в Україні, професора М. Д. Пістуна.

Для студентів, аспірантів та викладачів суспільно-географічних дисциплін.


94(477)
В72
Воляник В. К. Україна: ім’я, час і місце витоків / В. К. Воляник. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2012. – 112 с. – ISBN 978-966-07-2069-5.

Видання присвячене найдавнішій історії України. У ньому вперше науково обґрунтоване походження назви нашої Вітчизни та зроблена спроба з’ясувати час і місце витоків української спільноти як етносу. Для усіх, хто цікавиться минулим України, кому небайдуже її майбутнє.

94(477)
С51
Смовський К. Моя служба Батьківщині / К. Смовський. – Вишгород : Сергійчук М. І., 2020. – 346 с. – ISBN 978-617-7837-03-8.

У споминах відомого учасника національно-визвольної боротьби за відродження й утвердження Української державності в 1917–1921 роках Костянтина Смовського подається широка картина історичних подій вказаного періоду. Книга розрахована на всіх, хто цікавиться історією України.


94(477)
С32
Сергійчук В. І. Українські державники: Володимир-Юрій Данилів / В. І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М. І., 2021. – 215 с. – ISBN 978-617-7837-17-5.

Розповідається про життя та діяльність відомого правника і громадсько-політичного діяча української еміграції Володимира-Юрія Даниліва, уродженця Львівщини, який був ініціатором створення Міжнародної комісії юристів, що визнала в 1988 році Голодомор 1932-1933 років злочином проти українського народу.


94(477)
М26
Маркова С. Коли той світанок настане? Проєкти “світлого майбутнього” і “щасливого дитинства” від комуністичних творців Голодомору : [монографія] / С. Маркова, І. Шугальова ; Ін-т дослідж. Голодомору Нац. музею Голодомору-геноциду. – Хмельницький : Цюпак А. А., 2021. – 155 с.- ISBN 978-617-513-658-4.

Монографія містить комплексну соціально-культурну та суспільно-політичну характеристику еволюції українського соціуму на початку XX століття; увагу приділено формуванню українського парагромадянського селянського суспільства, його зламу в роки Голодомору 1932-1933 рр.


94(477)
Л44
Рафаель Лемкін: радянський геноцид в Україні = Raphael Lemkin: soviet genocid in Ukrain : ст. 33 мовами / Національний музей Голодомору-геноциду, Інститут дослідження Голодомору, Міжнародний благодійний Фонд “Україна 3000” ; упоряд. О. Стасюк. – Київ : Видавництво Марка Мельника, 2020. – 254 с. – ISBN 978-617-7838-11-0.

Це доповнене перевидання публікації 6 офіційними мовами ООН та 27 іншими мовами знаменитої доповіді Рафаеля Лемкіна про геноцид української нації, вчинений комуністичним режимом. Книгу відкриває вступне слово від Національного музею Голодомору-геноциду та Інституту дослідження Голодомору. До статті додано текст Конвенції про запобігання та покарання злочину геноциду, історичний вступ професора Романа Сербина і фотографію професора Рафаеля Лемкіна в товаристві ключових дипломатів ООН, які активно підтримали проект Конвенції про Геноцид.


94(477)
Г34
Геноцид українців 1932–1933 за матеріалами досудових розслідувань / Національна академія правових наук України, Національна академія наук України, Ін-т української археографії та джерелознавства та ін. ; авт.-упоряд.: О. Петришин, М. Герасименко, О. Стасюк. – Київ : Видавництво Марка Мельника, 2021. – 517 с. – ISBN 978-617-7838-27-1.

У науковому збірнику друкуються укази та розпорядження президентів України щодо вшанування пам’яті українців, знищених комуністичним тоталітарним режимом у 1932–1933 роках. Основу джерельної бази видання формує вибірка з матеріалів архівної кримінальної справи №475, яка складається із 331 тому та зберігається в архіві Київського апеляційного суду.


94(477)
С77
Стасюк О. О. Нариси про Голодомор, або навіщо нам потрібно знати всю правду про геноцид українців / О. О. Стасюк. – Київ : Вид-во Марка Мельника, 2019. – 216 с. – ISBN 978-617-7838-09-7.

Причини, методи та наслідки Голодомору-геноциду 1932–1933 років – одного епізоду у набагато довшій та складнішій історії примусу, придушення та насильства проти українців з боку комуністичного режиму.


94(477)
Н15
Навчальний посібник для вчителів ”Голодомор 1932-1933 років – геноцид української нації” / Д. Д. Білий, В. А. Василенко, А. М. Козицький [та ін.] ; М-во культури та інформаційної політики України, Нац. музей Голодомору-геноциду, Ін-т дослідж. Голодомору. – Київ : Видавництво Марка Мельника, 2021. – 333 с. – ISBN 978-617-7838-33-2.

Навчальний посібник є одним із перших навчальних видань, яке повною мірою висвітлює передумови, обставини та наслідки Голодомору 1932— 1933 pp. – геноциду української нації – та масових штучних голодів 1921 1923 pp., 1946-1947 pp. в широкому історичному контексті як української, так і всесвітньої історії. Автори подають ґрунтовний фактологічний матеріал, поєднаний з аналітичним осмисленням різних аспектів злочинів комуністичного тоталітарного режиму. Посібник рекомендовано вчителям історії, правознавства, громадянської освіти, викладачам, працівникам культурно-освітніх установ, студентам, учням та всім, хто цікавиться історією України.


94(477)
Ч-75
“Чорні дошки” України. Чернігівська область : зб. документів і матеріалів / М-во культури та інформаційної політики України, Національний музей Голодомору-геноциду, Ін-т дослідження Голодомору ; авт.-упоряд.: О. О. Стасюк, К. Ю. Лук’янець, С. В. Старовойт, Д. В. Байкєніч. – Київ : Видавництво Марка Мельника, 2021. – 943 с.

Пропоноване видання містить систематизований тематичний комплекс архівних та опублікованих джерел про використання «чорних дощок» на території Чернігівської області УСРР у 1931–1934 рр., тобто в межах сучасної Чернігівської та західних районів Сумської областей. Їх введення до наукового обігу дозволить глибше дослідити процес запровадження режиму «чорних дощок» та осмислити його використання як одного з інструментів репресивного механізму Голодомору-геноциду, вчиненого комуністичним тоталітарним режимом в УРСР.


94(477)(063)
П78
Проблема екзистенційного вибору під час Голодомору-геноциду : матеріали науково-практичної конференції (20 листопада 2019 р.) / Національний музей Голодомору-геноциду, Інститут дослідження Голодомору, Фундація українського Голодомору-Геноциду (Чикаго) та ін. ; упоряд.: І. Батирєва, Ю. Коцур. – Київ : Видавництво Марка Мельника, 2020. – 307 с. – ISBN 978-617-7838-12-7.

У збірці матеріалів проаналізовано, в яких умовах українцям довелося робити екзистенційний вибір, як деформувався внутрішній світ людини, втягненої у щоденну й щохвилинну боротьбу за елементарне виживання, людини, яка бачила навкруг себе муки й смерть найдорожчих їй людей і була нездатною хоч щось вдіяти. Це видання розраховане на істориків, етнологів, краєзнавців, викладачів та всіх тих, хто цікавиться темою Голомору 1932-1933 років.


336(075.8)=111
F54
Finance : workshop / Y. L. Nakonechna, L. M. Demydenko, N. S. Miedviedkova, O. B. Iafinovych ; Ministry of education and science of Ukraine, Taras Shevchenko national univ. of Kyiv. – Київ : ВПЦ “Київський університет”, 2021. – 118 р.

The workshop is designed to bring the theoretical knowledge of students about the system of public finance, finance of busness structures, households, financial market and international finance closer to solving practical problems of modernizing thefinancial system of Ukraine.

For students of the Faculty of Economics.


94(477)
Л17
Лазебник В. І. Сталь у степу. Погляд з України = L’acier dans la steppe. Le regard de l’Ukraine : [іст. нариси] / В. І. Лазебник. – Дніпро : Арт-прес, 2017. – 239 с. : кольор. іл., фот. – Текст укр., фр. – Присвяч. 25-річчю встановлення дипломат. відносин між Україною та Бельгією. – Бібліогр.: с. 232-239. – ISBN 978-966-348-411-2
.

Цю книгу сміливо можна віднести до серії “Україна. Повернення своєї історії”, історії, яка відкриває приховану за радянських часів сторінку – діяльність іноземних промислових інвестицій та підприємництва, зокрема, бельгійського, в Україні наприкінціХІХ – на початку ХХ ст. Саме Бельгія була головним інвестором України, її діяльність зосереджувалася в Криворізько-Донецько-Придніпровському регіоні.

На читача чекають сторінки з доказовою базою та відкриттями, що здійснені в результаті дослідження – цедостовірний, конкретно-історичний та статистичний матеріал щодо дій, результатів та наслідків діяльності бельгійськіх інвесторів та підприємців в регіоні.


Документи з історії Криворіжжя (1941–1945). Вип. 3 / упоряд.: О. О. Мельник, І. О. Стеблина. – Кривий Ріг, 2015. – 66 с.

У збірнику вперше публікуються 37 надзвичайно цінних документів, що стосуються адміністративно-управлінського апарату, господарчого життя й соціальної сфери, а також людських і матеріальних втрат під час окупації Криворіжжя з серпня 1941 по лютий 1944 року.

Розраховано на істориків, дослідників, викладачів навчальних закладів студентів історичних факультетів, краєзнавців та широке коло читачів.


Залишити відповідь