Дарувальники 2022

Степаненко Олександр Васильович, криворізький журналіст, публіцист, краєзнавець, колекціонер

Степаненко О. В. Образ жизни – журналистика / О. В. Степаненко. – Кривой Рог, 2022. – 256 с. – ISBN978-617-581-551-9. – (Жизнь замечательных криворожан).

Книга посвящена выдающемуся криворожскому журналисту, публицисту, писателю, члену Союза журналистов СССР, члену Национального союза журналистов Украины Давиду Исаевичу Кану.

Степаненко А. В. Неисправимый романтик / А. В. Степаненко. – Житомир : Рута, 2022. – 344 с.ISBN 978-617-581-545-8.(Жизнь замечательных криворожан).

Літературна серія ЖЗК продовжує знайомити містян із життям видатних криворіжців. Вийшла десята книга збірки «Неисправимый романтик», присвячена художнику та архітектору Юрію Сичу. Автор книги – журналіст, член Криворізької регіональної організації НСЖУ Олександр Степаненко.

Степаненко А. В. Памятники Криворожья : в 2 т. / А. В. Степаненко. – Кривой Рог, 2021.

На территории Кривого Рога находиться очень большое количество памятников. Большинство из них посвящено историческим деятелям, которые внесли немаловажный вклад в развитие и процветание Кривого Рога в разные эпохи. На Криворожье установлено более трехсот памятников, бюстов, обелисков, мемориалов. В книге собраны докуметы и фотографии для того, чтобы криворожане знали и помнили, что украшало улицы, площади, парки и скверы города когда-то и что украшает теперь.


Шаталов Денис, кандидат історичних наук, форум трансрегіональних студій (Берлін)

Шаталов Д. Уявлення про козацтво. Українське козацтво у суспільній думці другої половини XVIII – першої половини XIX ст. – Дніпро : Домінанта Прінт, 2016. – 256 с. – ISBN 978-617-7371-19-8.

Монографію присвячено українському козацтву у добу, коли воно вже завершило своє існування у якості військової спільноти. Втім, головними героями книги є козаки не реальні, а уявні. У центрі дослідження – уявлення про козаків, які побутували суспільній думці Російської імперії у другій половині XVIII – першій половині XIX ст. Зокрема, показано як сучасники побачили процес ліквідації козацького війська на Лівобережжі та як потім сприймали нащадків тамтешніх козаків.


Хорольський Валентин Петрович, професор кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання,
доктор технічних наук, професор ДонНУЕТ

Хорольський В. П. Автоматизовані системи керування виробництвом смарт-продуктів харчування : монографія / В. П. Хорольський, Ю. М. Коренець, В. М. Серебреников ; за ред. В. П. Хорольського. – Кривий Ріг : Чернявський Д.О., 2021. – 311 с. – ISBN: 978-617-8045-18-0.

У монографії викладені основні положення автоматизованого керування складними технологічними процесами виробництва смарт-продуктів харчування. Висвітлено основи теорії інтелектуального керування виробничими процесами з робототехнологічними інтенсифікаторами технологічних процесів. Розглянуто методи ідентифікації та адаптивного керування виробництвом хліба й макаронних виробів в умовах невизначеності та нечіткої інформації.


Іванченко Владислав Вікторович, завідувач Криворізьким відділом НАН України

Геологічна будова та сучасні геолого-економічні й екологічні умови видобутку і переробки залізних руд Криворізько-Кременчуцької зони : [монографія] / С. О. Довгий, М. М. Коржнев (ред.), О. М. Трофимчук та ін. ; НАН України, Інститут телекомунікацій і глобал. інформ. простору. – Київ : Ніка-Центр, 2017. – 208 с. – ISBN 978-966-7067-26-1.

У монографії наведені дані з геології Криворізько-Кременчуцької зони, охарактеризовані геолого-економічні проблеми й екологічні наслідки експлуатації її залізорудних родовищ та намічені шляхи їх подолання зі збереженням сировинної бази чорної металургії й одночасним підвищенням
рівня екологічної безпеки у регіоні.

Дослідження екологічного стану територій пост-майнінгу в Україні на прикладі Криворізького басейну та його оточення : [монографія] / [С. О. Довгий, В. В. Іванченко, М. М. Коржнев (наук. ред.) та ін.] / НАН України, Інститут телекомунікацій і глобал. інформ. простору, Центр проблем морської геології, геоекології та осадового рудоутворення НАН України. – Київ : Ніка-Центр, 2021. – 195 с. – ISBN 978-966-521-763-3.


У монографії розглянуті результати гідрохімічних, літологічних і мінералогічних досліджень як складових екологічного вивчення територій пост-майнінгу на прикладі Кривбасу. Наведені результати вивчення поверхневих водойм і водоносних горизонтів, донних осадів водосховищ і річок, відходів збагачення залізних руд, шлаків чорної
металургії. Намічені технологічні рішення і організаційні засади досягнення задовільного стану довкілля.

Стратегічні напрями реструктуризації Донецького вугільного і Криворізького залізорудного басейнів в умовах трансформацій енергетичної сфери : [кол. монографія] / С. О. Довгий, О. М. Трофимчук, М. М. Коржнев (наук. ред.) та ін. ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору. – Київ : Ніка-Центр, 2019. – 143 с. – ISBN 978-966-7067-35-9.

У монографії розглянуті принципи і підходи щодо стратегій розвитку і реструктуризації Донецького вугільного і Криворізького залізорудного басейнів у сфері екологічної безпеки і природних ресурсів у зв’язку з приєднанням України до планів ЄС відмови від використання викопного палива та переходу на відновлювані джерела енергії в енергетичному комплексі.


Купін Андрій Іванович, завідувач кафедри комп’ютерних систем і мереж

Комп’ютерні інтелектуальні системи та мережі : матеріали XV Всеукраїнської науково-практичної WEB конференції аспірантів, студентів та молодих вчених “КІСМ–2022” (22–24 березня 2022 р.). – Кривий Ріг : Видавничий центр КНУ, 2022. – 150 с.


Титюк Валерій Костянтинович, доцент кафедри електромеханіки

Оптимізація пускових режимів потужних електроприводів за енергетичною ефективністю : монографія / В. К. Титюк, О. П. Чорний, І. А. Луценко, М. Л. Барановська. – Кременчук : Novabook, 2022. – 255 с. – ISBN 978-617-639-342-9.

Монографію присвячено питанню визначення та подальшого дослідження ефективності використання систем керованого пуску потужних електроприводів енергоємних виробництв. Ефективність процесу пуску визначається співвідношенням ресурсних витрат і отриманого результату, а також тривалості пуску. Розроблено математичні моделі для визначення ресурсних витрат і результату пуску. Розроблено показник ефективності процесу пуску, виконано його дослідження для п’яти типів електроприводів з двома типами моменту опору. Сформульовано оптимізаційну задачу керування пуском за запропонованим критерієм ефективності. Визначено техніко-економічні показники використання систем керованого пуску потужних електроприводів.

Моніторинг стану асинхронних двигунів на основі зовнішніх ознак : монографія / О. А. Чорна, О. В. Бісікало, О. П. Чорний, В. К. Титюк. – Кременчук : Novabook, 2022 – 179 с. – ISBN 978-617-639-341-2.

Монографія присвячена питанням розробки технології комплексного моніторингу стану асинхронних двигунів безпосередньо під час виконання технологічного процесу на основі зовнішніх ознак їх роботи, що дозволяє здійснювати попередню діагностику двигуна з визначенням його поточного стану та виданням рекомендацій про можливість і доцільність його подальшої експлуатації. Монографія може бути корисна студентам, аспірантам, науковим та інженерним працівникам, що займаються питаннями діагностики та моніторингу стану асинхронних двигунів.


Лапшин Олександр Єгорович, завідувач кафедри охорони праці та цивільної безпеки

Лапшин О. Є. Вентиляція промислових приміщень : підручник / О. Є Лапшин, О. О. Лапшин, М. В. Худик. – Кривий Ріг : Чернявський Д.О., 2022. – 262 с. – ISBN 978-617-8045-42-5.

У підручнику наведено санітарно-гігієнічні умови повітря в промислових приміщеннях, властивості повітря і процеси зміни його стану, насамперед процеси тепло- та вологообміну. Надано рекомендації щодо складання теплового балансу промислових приміщень та розрахунку в них повітрообміну. Окремим розділом наведено аеродинамічні основи організації повітрообміну в приміщенні, основи аеродинаміки вентиляційних систем. Надані основи всмоктувальної і приточної вентиляції, системи кондиціонування повітря та очищення його від шкідливих забруднень. Наведені також рекомендації щодо вибору, налагодженню і регулюванню систем вентиляції і кондиціонування повітря у приміщеннях.

Підручник містить також лабораторний практикум та методику виконання курсової роботи.


Азарян Альберт Арамаїсович, професор кафедри моделювання та програмного забезпечення

Оперативный контроль и управление качеством при добыче и переработке минерального сырья : [монография] / А. А. Азарян, В. А. Азарян, В. В. Дрига, А. Н. Гриценко, В. С. Моркун, А. А. Трачук, Ю. Е. Цыбулевский, А. В. Черкасов, А. В. Швыдкий ; под общ. ред. А. А. Азаряна. – Прага : OKTAN PRINT, 2020. – 500 с. – ISBN 978-80-908066-0-3.

В монографии изложены основные пути повышения качества минимизации потерь и засорения с использованием, ядернофизических магнитометрических методов и инклиометрии в горнорудной промышленности, а также результаты разработки и внедрения в производство, мобильных аппаратных средств и системы оперативного контроля и управления качеством минерального сырья.


Турило Анатолій Михайлович, професор кафедри фінансів суб’єктів господарювання та інноваційного розвитку

Турило А. М. Цінність людини і людський капітал – фундаментальні чинники фінансово-економічного розвитку суб’єктів господарювання : навчальний посібник / А. М. Турило, А. А. Турило. – Кривий Ріг : Роман Козлов, 2022. – 140 с. – ISBN 978-617-8096-04-5.

Дана книга присвячена ключовим категоріям сучасного суспільства та ринкової економіки – цінності людини і людського капіталу. особливу увагу в ній приділено таким економічним явищам і процесам як інноватизація, потенціал та адаптація підприємства.

Turylo A. M. New efficiency concept = Турило А. М. Нова концепція ефективності : навчальний посібник / А. М. Турило, А. А. Турило. – Кривий Ріг : Роман Козлов, 2021. – 132 с. – ISBN 978-617-7643-93-6.

У книзі представлено нову оригінальну концепцію ефективності, яка розкривається з трьох позицій 1) ефективність – як економічна категорія інтерованого виду; 2) ефективність – як категорія характеристики і оцінки людського капітулу; 3) ефективність – як категорія суспільного розвитку і життєдіяльності людини.


Ступнік Микола Іванович, ректор Криворізького національного університетету

Shirokov V. Language information system = Мова інформація система / V. Shirokov. – Kyiv : Akademperiodyka, 2021. –159 p. – (Projekt “Ukrainian scientific book in a foreign language”). – ISBN 978-966-360-451-0.

The monograph deals with the presentation of fundamental information problems of linguistics and is the result of many years of reseach and observations of the author in the field of information properties of natural human language. These studies have led the author to the need to penetrate deeply info the phenomenology of cognitive-communicative processes based on natural language, study their information properties and build on this basis formalized linguistic models focused on very specific applications.

Нові функціональні речовини і матеріали хімічного виробництва / НАН України, Наукова рада цільової програми наукових досліджень НАН України “Нові функціональні речовини і матеріали хімічного виробництва”. – Київ : Академперіодика, 2021. – 330 с. – ISBN: 978-966-360-444-2.

Узагальнено найвагоміші результати наукових досліджень, проведених інститутами Національної академії наук України в рамках цільової програми наукових досліджень НАН України «Нові функціональні речовини і матеріали хімічного виробництва» в 2017—2021 рр. У результаті виконання проєктів Програми створено низку принципово нових органічних, неорганічних, полімерних речовин і матеріалів та композитів на їх основі різного функціонального призначення, розроблено нові енерго- і ресурсоощадні, екологічно прийнятні способи одержання малотоннажних речовин та матеріалів хімічного виробництва. Використання отриманих матеріалів та розроблених способів одержання хімічних речовин у різних галузях вітчизняної промисловості підвищить конкурентоспроможність вітчизняної продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках, сприятиме суттєвому зменшенню залежності країни від імпорту наукомісткої хімічної продукції, дасть змогу налагодити в Україні виробництво широкої гами хімічних продуктів, реактивів, препаратів.

Людський розвиток в Україні. Пріоритети національної політики мінімізації асиметрії українського ринку праці : [монографія] / НАН України, Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України ; авт. кол.: О. І. Цимбал, Е. М. Лібанова, О. В. Макарова та ін. – Київ : Академперіодика, 2021. – 208. – ISBN: 978-966-360-452-7.

Монографію присвячено обґрунтуванню пріоритетів національної політики з мінімізації асиметрії українського ринку праці, обумовленої глобальними ризиками. Основну увагу приділено специфічним формам асиметрії на ринку праці, її чинників s джерел. Розроблено типологію глобальних тенденцій, релевантних до розвитку національного ринку праці та рівня його асиметричності. Представлено концепцію асиметрії пропозиції робочих місць s робочої сили, виявлено перспективи формування в Україні єдиної інтегрованої інформаційно-аналітичної системи забезпечення політики на ринку праці. Матеріали монографії можуть бути використані органами державної влади та соціальними партнерами. Вона буде корисною для аспірантів та студентів старших курсів економічних спеціальностей.

Babak V. P. Metrology of heat flux measurements : [monograph] / V. P. Babak, S. I. Kovtun, L. V. Dekusha ; NAS Ukraine, Institute of Engineering Thermophysics of the NAS Ukraine. – Kyiv : Akademperiodyka, 2022. – 122 p. – (Project “Ukrainian Scientific Book in a Foreign Language”). – ISBN: 978-966-360-456-5. – English.

У монографії розглянуті питання метрології вимірювань поверхневої густини теплового потоку. Представлено результати аналітичних досліджень складових сумарної невизначеності результатів вимірювання поверхневої густини теплового потоку, що ґрунтуються на аналізі фізичних механізмів формування та передавання одиниці вимірювання поверхневої густини теплового потоку. Розглянуто модульний метрологічний комплекс для відтворення та передавання розміру одиниці вимірювання густини теплового потоку в широкому динамічному діапазоні, запропоновано ієрархічну схему, яка забезпечує простежуваність результатів вимірювання.
Для наукових співробітників, інженерів, а також викладачів i аспірантів закладів вищої освіти, що займаються проблемами теплофізичних вимірювань і теплоенергетичного аудиту.

Екологічний паспорт міста Кривого Рогу 2015 – 2020 / Виконком Криворізької міської ради, Управління екології. – Кривий Ріг : [б. в.], [2021]. – 73 с.

Екологічний паспорт надає можливість ознайомитися з інформацією про реалізацію заходів Міської екологічної програми та досягнутими екологічними показниками, в ньому охарактеризовано міську систему моніторингу, в т.ч. автоматизовану, яка є складовою мережі загальнодержавної екологічної автоматизованої системи забезпечення доступу до екологічної інформації тощо.

Швайка Олесь Основи синтезу органічних речовин : навчальний посібник / Олесь Швайка, Микола Короткіх, Геннадій Раєнко ; НАН України, Ін-т. фіз.-орг. хім. і вуглехім ім. Л.М. Литвиненка, Ін-т орг. хім., Дон. нац. ун-т. ім. В. Стуса. – Київ : Академперіодика, 2021. – 338 с. – ISBN 978-966-360-445-9.

У книзі подано основні методи синтезу, що застосовуються в сучассі для одержання органічних речовин. Для студентів хімічних спеціальностей університетів, а також аспірантів, викладачів та наукових працівників.


Сінчук Олег Миколайович, завідувач кафедри автоматизованих електромеханічних систем в промисловості та транспорті.

Sinchuk I. O. Efficiency of creating “peak” pumped-storage power plants based on water drainage complexes of underground mines : multi-authored monograph / I. O. Sinchuk, O. Yu. Mykhailenko, K. V. Budnikov ; edsted by O. M. Sinchuk. – Warsaw : iScience Sp. z o. o., 2022. – 101 p.

The monograph considers the issue of increasing the energy efficiency of ore mining processes in mines through the introduction of distributed power generation systems. The pumped-storage potential of underground water drainage is used as a source for generating power. A comparative analysis of various configulations of power systems for mine consumers, including “peak” pumped-storage hydroelectric power plants, with a scheme in which power is supplied only from an external power grid, has been carried out.

Касаткіна І. В. Аспекти якості електроенергії в межах живлення : навчальний посібник / І. В. Касаткіна, С. М. Бойко, С. Я. Вишневський. – Кривий Ріг ; Кременчук : Новабук, 2022. – 168 с. – ISBN 978-617-639-340-5.

У навчальному посібнику викладено основні питання енергозбереження, містить загальнотеоретичні відомості щодо нормування та корекції якості електроенергії. Значний обсяг матеріалу присвячено методикам покращення якості електроенергії та підвищення енергоефективності електроприводів на промислових підприємствах.

Касаткіна І. В. Вимірювальні системи сучасних електромеханічних комплексів : навчальний посібник / І. В. Касаткіна, С. М. Бойко, О. А. Жуков. – Кривий Ріг ; Кременчук : Новабук, 2022. – 160 с. – ISBN 978-617-639-355-9.

У навчальному посібнику викладено основі питання та загальнотеоретичні відомості щодо вимірювальних систем сучасних електромеханічних комплексів. Значний обсяг матеріалу присвячено датчикам, що використовуються у вимірювальних системах електромеханічних комплексів на промислових підприємствах.

Бухтіяров В. Восьмизоряне сяйво : розповідь про вихованців КЗШ №5 (кол. №12) – Героїв Радянського Союзу. – Житомир : Рута, 2021. – 208 с. – ISBN 978-617-581-485-7.

Книга розповідає про шістьох вихованців КЗШ №5 (кол. №12), Героїв Радянського Союзу, які в грозовому небі війни боронили Батьківщину від фашистської навали.

Розрахована для широкого кола читачів.

Теорія ймовірностей, стохастичні процеси та прикладна статистика в електротехніці : підручник : курс лекцій / Т. М. Берідзе, І. О. Сінчук, О. В. Замицький, ін ; за ред. О. М. Сінчука. – Кривий Ріг : Щербатих О. В., 2022. – ISBN 978-617-639-328-3.

В підручнику поруч з основними теоретичними результатами, розглянуторяд питань, що мають прикладний інтерес. Посібник містить велику кількість прикладів і прикладних задач. Підручник рекомендовано для здобувачів ІІ-го та ІІІ-го рівнів вищої освіти, які навчаються зі спец. 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”.

Основи наукових досліджень : навчальний посібник / О. М. Сінчук, Т. М. Берідзе, М. Л. Барановська, О. В. Данілін, Д. О. Кальмус. – Кривий Ріг ; Київ, 2022. – 196 с. – ISBN 978-617-639-336-8.

Навчальний посібник спрямовано на висвітлення основних теоретичних положень, питань методології, технології та організації науково-дослідницької діяльності; формування теоретичного й практичного підґрунтя для ефективного, кваліфікованого проведення наукових досліджень, як у процесі навчання у ЗВО, так і на практиці.


Юсупова Ганна Яківна, бібліотекар 1 категорії.

В этой книге собран ряд статей и выступлений, написанных с 2000 по 2005 год. Это особый период. В его начале люди переживали традиционный страх перед сменой тысячелетий. Смена произошла, и грянули 11 сентября, афганская война и иракская война.


Баскакова Світлана Олегівна, директор бібліотеки КНУ.

Дереш Любко Там, де вітер : роман / Любко Дереш. – Львів : Вид. Анетти Антоненко, 2021. – 303 с. – ISBN 978-617-7654-75-8.

Макс Тарнавський, молодий письменник, який здобув визнання серед молоді  дебютним романом про молодіжну контркультуру, однак зазнав нищівної критики за свій третій роман «Там, де вітер», філософську притчу про відлюдника, який живе на маяку біля моря. Надовго зникнувши з поля зору читачів, він болісно переживає неспроможність до подальшої творчості.

Друга половина 2010-х, Київ. Напередодні Нового року Макс отримує пропозицію від студентки-першокурсниці Аліси поїхати з молодою рок-командою в тур в ролі ґонзо-журналіста, аби відродити свій статус ікони контркультури. Макс спершу відмовляється, однак несподіваний скандал у фейсбуку, в якому Максові нагадують про його пасивність у часи Майдану та ідеологічну невизначеність під час АТО та війни, відтак критична оцінка його начерків до нового роману з боку його літературної агентки, зрештою, і штовхають Тарнавського погодитися на поїздку.


Лазаров Геннадій, криворізький краєзнавець.

Лазаров Г. Б. Історія Криворізьких селищ. МОДР. Змичка. – Кн. 1. / Г. Б. Лазаров. – Кривий Ріг : Вид. Роман Козлов, 2021. – 183 с. : іл.

Пропоноване видання є продовженням краєзнавчої серії “Історія криворізьких селищ”. У ньому йдеться про виникнення та розвиток рудничних селищ МОДР і Змичка. Події висвітлюються на тлі історичних процесів та повсякденного життя міста та країни. Читачам пропонується ознайомитися зі спогадами старожилів, прочитати деякі дописи з газет Херсонської та Катеринославської губерній та міської газети “Червоний гірник”, що стосуються обох селищ.


Чумак Юрій Іванович

Калибровка прокатных валков : справочник / В. В. Гетманец, А. Ф. Вавилов, С. В. Седуш, В. Л. Романченко. – Донецк, 2006. – 353 с.

Приведены наиболее распространенные в практике сортопрокатного производства методики расчета калибровки прокатных валков. Рассмотрены калибровки валков отечественных прокатных станов, типичные схемы расположения оборудования и технологии прокатки. Изложен расчет параметров прокатки. Рассчитана на специалистов в области калибровки валков прокатных станов, а также может быть использована в практической работе инженерами и студентами соответствующих специальностей.