Віртуальний бібліографічний огляд

Шановні користувачі!

При написанні випускних кваліфікаційних робіт здобувачі освіти посилаються на літературу, звідки взято ідеї, висновки, задачі, питання, вивченню яких присвячена робота.

До Вашої уваги віртуальний бібліографічний огляд “Джерела щодо написання кваліфікаційних робіт”, який підготувала Людмила Дорогокупля. Представлено 11 документів.

Основи наукових досліджень : навч. посіб. / О. М. Сінчук, Т. М. Берідзе, М. Л. Барановська та ін. – Кривий Ріг ; Київ : Щербатих О. В., 2022. – 196 с.

Навчальний посібник спрямовано на висвітлення основних теоретичних положень, питань методології, технології та організації науково-дослідницької діяльності; формування теоретичного й практичного підґрунтя для ефективного, кваліфікованого проведення наукових досліджень, як у процесі навчання у ЗВО, так і на практиці. Підручник рекомендовано для здобувачів ІІ-го та ІІІ-го рівнів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”.


Сучасний ринок електричної енергії : підручник : курс лекцій / І. О. Сінчук, Т. М. Берідзе, В. О. Федотов та ін ; за ред. О. М. Сінчука. – Кривий Ріг : Щербатих О. В., 2021. – 330 с.

В підручнику розглянуто основні фактори електроенергетичного виробництва, шляхи їх ефективного використання, механізми формування собівартості електроенергетичної продукції та питання її ціноутворення в умовах ринкової економіки. Сформовано порядок ціноутворення й тарифної політики в енергетиці. Рекомендовано для студентів, які навчаються за спеціальністю “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”.


Основи техніки та технології збагачення корисних копалин : [навч. посіб.] / В. С. Білецький, Т. А. Олійник, В. О. Смирнов, Л. В. Скляр ; Криворізький нац. ун-т. – Київ : Ліра, 2020. – 633 с.

Посібник є системною комплексною навчальною книгою, в якій викладено питання техніки і технології підготовчих, основних і заключних операцій збагачення корисних копалин. Викладені основи техніки і технології процесів дроблення, подрібнення і грохочення корисних копалин. Розглянуті основні конструкції технологічного обладнання, його принципи дії і технологічні характеристики. Подано методики і приклади розрахунку схем дроблення і подрібнення корисних копалин. Видання призначене для студентів ЗВО.


Лялюк В. П. Теорія і технологія доменної плавки : навч. посіб. / В. П. Лялюк. – Кривий Ріг : Чернявський Д. О., 2020. – 516 с.

У навчальному посібнику викладені сучасні уявлення з питань теорії та технології доменної плавки. Наведені результати дослідно-промислових випробувань інноваційних технологічних рішень та їх освоєння на доменних печах великого об’єму комбінату “Криворіжсталь” та ПАО “АрселорМіттал Кривий Ріг”. Виконано аналіз процесів, параметрів і показників плавки та сучасних досягнень доменного виробництва.
Навчальний посібник призначений для здобувачів вищої освіти за спец. “Металургія”.


Хорольський В. П. Цифрові системи інтелектуального управління підприємствами промислового комплексу регіону : монографія / В. П. Хорольський, О. В. Хорольска, І. П. Діянов ; за заг. ред. В. П. Хорольского та О. Б. Чернеги. – Кривий Ріг : Чернявський Д. О., 2020. – 561 с.

У монографії розглянуто актуальні питання теорії та практики розвитку цифрових систем управління підприємствами промислового комплексу регіону. Базова ідея роботи – розробка цифрових інновацій, які утворюють синергетичний ефект в траєкторії сталогорозвитку підприємств промислового комплексу регіону з гірничо-металургійним комплексом. Розглянуто основні концепції цифрового розвитку підприємств до 2030 року, їх взаємодію із зовнішнім середовищем.


Чугаєв О. А. Європейське бізнес-середовище : навч. посіб. / О. А. Чугаєв. – Київ : ВПЦ “Київський університет”, 2020. – 183 с.

Книга спрямована на вивчення регулювання заснування і функціонування бізнесу в країнах ЄС та низки складових єдиного ринку ЄС, включаючи захист прав споживачів, технічне регулювання, особливості регулювання виробництва і торгівлі продуктами харчування, промисловими продуктами, послугами. Для студентів і викладачів закладів вищої освіти, фахівців компаній у сфері зовнішньоекономічної діяльності, державних службовців і споживачів в умовах реформування регулювання бізнесу в Україні з наближенням до норм ЄС.


Спеціальні питання електропостачання та електрозахисту електричних мереж залізорудних кар’єрів : підручник / О. М. Сінчук, І. О. Сінчук, А. В. Пироженко, М. Л. Барановська ; за ред. О. М. Сінчука. – Кривий Ріг : Щербатих О. В., 2019. – 319 с.

Розглянуто основні принципи створення, проектування та експлуатації систем електропостачання та електрообладнання кар’єрів; проаналізовано та висвітлено проблемні питання систем електропостачання; наведено методики розрахунків кар’єрних електричних мереж. Підручник призначений для студентів, аспірантів, викладачів та наукових співробітників вищих навчальних закладів електротехнічних спеціальностей.


Шахно А. Ю. Людський капітал в умовах глобалізації: оцінювання, розвиток та державне регулювання : монографія / А. Ю. Шахно ; М-во освіти і науки України, Криворізький нац. ун-т. – Кривий Ріг : Чернявський Д. О., 2019. – 359 с. : рис., табл.

У монографії визначено теоретичні засади сутності та визначення людського капіталу, представлено еволюцію поглядів на місце і роль людини у системі суспільного виробництва, обґрунтовано вплив глобалізацій них процесів на його розвиток. Наведено методологію оцінювання людського капіталу, проаналізовано сучасний стан його розвитку та виявлено проблеми неефективного відтворення людського капіталу. Обґрунтовано роль державного регулювання у процесі формування та розвитку людського капіталу та висвітлено інструменти впливу на людський розвиток. Запропоновано модель механізму державного регулювання розвитку людського капіталу та комплекс заходів щодо підвищення ефективності формування, використання та розвитку людського капіталу в умовах глобальної конкуренції.

Монографія призначена для науковців, викладачів, аспірантів, управлінців та студентів вищих навчальних закладів.


Європейське право (Право Європейського Союзу) : навч. посіб. для підготовки до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. С. Дяків. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 157 с.

Структура посібника складається з таких основних розділів курсу: вступ до європейського права (поняття, принципи, джерела, система права, основні положення про Європейський Союз); положення про інститути Європейського Союзу, його консультативні органи; громадянство Союзу; політика Союзу та внутрішня діяльність; зовнішня діяльність Союзу; правові акти Союзу, процедури ухвалення та ніші положення; захист прав людини і основоположних свобод. Навчальний посібник розрахований на студентів, слухачів, аспірантів юридичних навчальних закладів. Структура посібника побудована на найбільш оптимальному та легкому поданні матеріалу студентам – у запитаннях і відповідях. Даний посібник стане у пригоді всім, хто бажає озброїти себе системою знань з курсу європейського права.


Бедрій Я. І. Безпека життєдіяльності : навч. посіб. для вищих навч. закладів / Я. І. Бедрій, В. Я. Нечай. – Львів : Магнолія 2006, 2014. – 496 с. – (Вища освіта в Україні).

У навчальному посібнику розглядаються питання системного аналізу безпеки життєдіяльності, аспекти життєдіяльності людини в системі “Людина–машина–середовище існування”, значна увага приділена питанням охорони праці на підприємствах.
Посібник розрахований на студентів університетів, академій, інститутів, викладачів,працівників служб охорони праці та цивільної оборони.


Калініченко В. О. Основи підземної розробки рудних родовищ : навч. посіб. / В. О. Калініченко, В. О. Колосов, М. І. Ступнік. – Кривий Ріг : Видавничий центр ДВНЗ “КНУ”, 2015. – 324 с.

У навчальному посібнику викладено основні положення технології підземної розробки рудних родовищ. Наведено зв’язок між основними та допоміжними технологічними процесами підземної розробки рудних родовищ, сконцентровано увагу на особливостях процесів підземних гірничих робіт.

Призначений для всіх студентів, спец. яких пов’язані з гірничодобувною промисловістю.